8. évfolyam 22. szám 2013.05.28.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Tisztelt Kolléga!

Az Opten Kft. tisztelettel meghívja Önt a
Bírói Gyakorlat Füzetek
című könyvsorozata harmadik és negyedik kötetének
Bereczky Sára: Házassági vagyonjog
Karsai Krisztina: Közlekedési bűncselekmények
című munkájának bemutatójára

Program:
A sorozatot bemutatja: Osztovits András, kúriai bíró
A kötetet bemutatja: Madai Sándor tanszékvezető egyetemi docens
A könyv megírása során szerzett tapasztalatairól beszél Karsai Krisztina, szerző, tanszékvezető egyetemi docens
Helyszín:
Magyar Igazságügyi Akadémia Magyary Zoltán terme
Budapest - 1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.
Időpont:
2013. június 5. szerda 15:00

Részvételi szándékát kérjük, hogy a bgyf@opten.hu email címen jelezze! Bővebb információért, továbbá kérdéseivel forduljon Tóth Erika kollégánkhoz: +36 1/222-3130 /1178-as telefonszámon.

A bírói gyakorlat szerepe felértékelődőben van Magyarországon is. Vannak olyan jogterületek, ahol ennek ismerete nélkül lehetetlen jogszerű magatartást tanúsítani, okiratot szerkeszteni, vagy pert nyerni. Az Opten a Bírói Gyakorlat füzetek című könyvsorozatával igyekszik az ilyen, bírói gyakorlat által dominált területek világos, lényegre törő, magas szakmai színvonalú feldolgozását, összefoglalását felvállalni. A könyvek az egyszerű döntvénytárak és a sokszor túl hosszú és nehezen olvasható kommentárak között helyezkednek el. Az adott jogterület a kiadványokban kisebb részterületekre, annak szűkebb jogi problémacsoportjait megtestesítő témákra van felosztva; ezeken belül találjuk a vezető jogesetek ismertetéseit, és kritikai elemzését.

A könyvek több tucat jogesetet ismertetnek, és külön érdekességük, hogy nemcsak folyóiratokban közzétett, hanem itt meg nem jelent, de a szerzők szerint mégis fontos kérdéseket taglaló határozatokat is tartalmaznak.

A Kiadó a 2013. évben az eddig megjelent és a most megjelenő két köteten kívül még három jogterület feldolgozását ígéri (szomszédjogok, perújítás a polgári perben és általános szerződési feltételek).

A kiadványok elektronikus formában a kiadó jogi adatbázisában, az OptiJUS Kommentár modulján folyamatosan megjelennek.

Ződi Zsolt
az Opten jogi kiadói igazgatója

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 21. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 223
Végelszámolás 278
Hivatalból való törlés 65

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 0
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 98

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 939 db.

A héten 22932 cégnév, 7892 székhelycím és 1532 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 519257 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Intézkedések a felszámolás iránti kérelemmel kapcsolatban

A felszámolás iránti kérelmet a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha azt nem az arra jogosult terjesztette elő, azt a moratórium időtartama alatt nyújtották be, a hiánypótlásra visszaadott kérelmet a kérelmező nem, vagy ismételten olyan hiányosan adta be, amely az elbírálást akadályozza, hiányzik az adós, a hitelező vagy az adós gazdálkodó szervezet legfőbb szervének egyetértése. Ugyancsak el kell utasítani a kérelmet, ha a kérelem azon alapul, hogy az adós szerződésen alapuló lejárt és nem vitatott vagy elismert tartozását a lejáratot követő húsz napon belül nem egyenlítette ki, és a hitelező a kérelem benyújtásáig a teljesítésre az adóst a törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek (részletesen lásd egy későbbi cikkünkben) megfelelő formában az adóst a teljesítésre a kérelem benyújtásáig nem szólította fel.  A kérelem elutasításának van helye akkor is, ha a jogerős bírósági határozatban meghatározott teljesítési határidő a kérelemnek a bírósághoz történő beérkezéséig még nem telt le, valamint ha a szerződésen vagy bírósági határozaton alapuló nem teljesített követelés összege a kamatok és járulékok nélkül a 200 000 Ft-ot nem haladja meg (Cstv. 25. § (1) bekezdés).

Ha a kérelmet nem kellett érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, a bíróság megvizsgálja az adós fizetésképtelenségét (Cstv. 26. § (1) bekezdés). A bíróság az adós kérelmére legfeljebb 45 napos fizetési haladékot biztosíthat, kivéve, ha a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg, amelyben a felek egyezségre nem jutottak, vagy az általuk kötött egyezséget a bíróság amiatt nem hagyta jóvá, mert az nem felelt meg a jogszabályoknak. Amennyiben az adós tartozását kiegyenlíti, úgy az – az adós ilyen tartalmú nyilatkozata hiányában - nem minősül tarozás elismerésnek, és nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a kifizetett összeget az adós utóbb polgári peres eljárásban visszakövetelje (Cstv. 26. § (3) bekezdés). A gyakorlatban nem ritkán előfordul, hogy az adóst egy általa egyébként vitatott követelése tekintetében a hitelező szabályszerűen felszólítja a fizetésre még mielőtt az adós írásban vitatta volna a követelést. Ebben a helyzetben a bíróság nem tehetne mást mint elrendeli a felszámolást, az adósnak pedig nem marad más eszköze, mint kifizetni az egyébként általa vitatott követelést, majd utóbb pert indítani annak visszakövetelése iránt. A felszámolási eljárás iránti kérelemtől a felszámolás kezdő időpontjáig az ellenérdekű fél hozzájárulása nélkül el lehet állni. Az eljárás megszüntetéséről az a bíróság rendelkezik, amely előtt az eljárás az elállás bejelentésekor folyamatban van (Cstv. 26. § (3a) bekezdés). Szünetelésnek kizárólag az adós és a felszámolási eljárás elrendelését kérő hitelezők együttes kérelmére van helye a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedéséig (Cstv. 26. § (4) bekezdés).

2013.05.18.

Magyar Közlöny 79-81/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

79/2013. május 22.

 

 

2013. évi LIX. törvény

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról

 2013.05.23.

19/2013. (V. 22.) BM rendelet

A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról

 2013.05.23.

35/2013. (V. 22.) EMMI rendelet

Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012.(III.6.) NEFMI rendeletmódosításáról

 2013.06.01.

5/2013. (V. 22.) KIM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosításáról

 2013.05.23.

23/2013. (V. 22.) NFM rendelet

Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.06.06.

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 2013.05.23.

36/2013. (V. 22.) VM rendelet

A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

 2013.05.23.

37/2013. (V. 22.) VM rendelet

Az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról

 2013.06.06.

1275/2013. (V. 22.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.22.

1276/2013. (V. 22.) Korm. határozat

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról szóló 1083/2012. (III. 30.) Korm. határozat visszavonásáról

 2013.05.22.

21/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

22/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

23/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

24/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

25/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

26/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

27/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

28/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

29/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

30/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

31/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

32/2013. (V. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.05.22.

69/2013. (V. 22.) ME határozat

A Nemzeti Örökség Intézete elnökének kinevezéséről

 2013.05.22.

80/2013. május 24.

 

 

2013. évi LX. törvény

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

 2013.05.25.

2013. évi LXI. törvény

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2013.05.25.

2013. évi LXII. törvény

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

 2013.06.01.

152/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormányablakaiban intézhető ügykörökkel kapcsolatos módosításáról

 2013.07.01.

153/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.05.25.

154/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A kisajátítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.05.25.

155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.05.25.

156/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

Az FK-Raszter Sport-1 Sportlétesítményeket Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 182/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.25.

157/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A KEREX BICSKE TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 184/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.25.

158/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A KEREX IVÁNCSA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 185/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.25.

159/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A KEREX TATA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 186/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.25.

160/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A Somogy Tornaterem 2006 Sportlétesítményt Üzemeltető, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 188/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.25.

161/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A Trend-Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 189/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.25.

162/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 190/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.25.

163/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A Mohács Uszoda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 196/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.25.

164/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

A TANÚSZ Tanuszodákat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 198/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.25.

36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet

Az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról

 2013.05.25.

38/2013. (V. 24.) VM rendelet

A szőlőtermelési potenciálról

 2013.06.30.

39/2013. (V. 24.) VM rendelet

A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

 2013.06.01.

40/2013. (V. 24.) VM rendelet

A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.06.01.

12/2013. (V. 24.) AB határozat

A Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.) egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

 2013.05.24.

1277/2013. (V. 24.) Korm. határozat

A központosított közbeszerzési portál fejlesztéséről

 2013.05.24.

1278/2013. (V. 24.) Korm. határozat

A fővárosi közösségi közlekedés finanszírozásának időszerű feladatairól

 2013.05.24.

1279/2013. (V. 24.) Korm. határozat

A Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozatban megállapított feltételek módosításáról

 2013.05.24.

1280/2013. (V. 24.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0004 azonosító számú („Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.05.24.

1281/2013. (V. 24.) Korm. határozat

A Szent István Egyetem által a kistérségi mintaprogram mezőgazdasági programeleme, valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása érdekében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.24.

1282/2013. (V. 24.) Korm. határozat

„Szombathely a segítés városa” program megvalósításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.24.

1283/2013. (V. 24.) Korm. határozat

A fogyatékossági támogatás összege emelésével kapcsolatosan szükséges források fedezetének biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.24.

1/2013. (V. 24.) KIM határozat

A Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága tagjainak felkéréséről

 2013.05.24.

81/2013. május 27.

 

 

8/2013. (V. 27.) MNB rendelet

A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról

 2013.06.01.

40/2013. (V. 27.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.05.21.

41/2013. (V. 27.) OGY határozat

Az Állami Számvevőszék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről

 2013.05.28.

247/2013. (V. 27.) KE határozat

A Nemzeti Választási Iroda elnökének kinevezéséről

 2013.05.27.

248/2013. (V. 27.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.05.27.

249/2013. (V. 27.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.05.27.

250/2013. (V. 27.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.05.27.

251/2013. (V. 27.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.05.27.

252/2013. (V. 27.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.05.27.

253/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

254/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

255/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

256/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

257/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

258/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

259/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

260/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

261/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

262/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

263/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

264/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

265/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

266/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

267/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

268/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

269/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

270/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

271/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

272/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

273/2013. (V. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.27.

1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat

A Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról

 2013.05.28.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. május 22. 56. évfolyam, L 135

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 465/2013/EU (2013. május 16.) végrehajtási rendelete az Indiából, Indonéziából, Malajziából, a Koreai Köztársaságból, Thaiföldről és Tajvanból származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 192/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 466/2013/EU (2013. május 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Panforte di Siena [OFJ])
A Bizottság 467/2013/EU (2013. május 16.) végrehajtási rendelete az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról szóló 206/2009/EK rendeletnek a nyilvánosság és az utazók számára készült plakátokon szereplő információk tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 468/2013/EU (2013. május 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/27/EU (2013. május 17.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a klórfenapir hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
A Bizottság 2013/28/EU (2013. május 17.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/223/EU (2013. április 24.) határozata az Indiából, Indonéziából, Malajziából, a Koreai Köztársaságból, Tajvanból és Thaiföldről származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó dömpingellenes és szubvencióellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2000/745/EK határozat módosításáról
A Bizottság 2013/224/EU (2013. május 17.) végrehajtási határozata a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok elvégzésének egy Horvátországban működő laboratórium számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 2783. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/225/EU (2013. május 17.) végrehajtási határozata a mézelőméh-kolóniák fogyásáról szóló, egyes tagállami önkéntes felügyeleti tanulmányokat támogató uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló 2012/362/EU végrehajtási határozatnak az ilyen tanulmányok tagállami programjaira vonatkozó határidők tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 2785. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 23. 56. évfolyam, L 136

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 469/2013/EU (2013. május 22.) végrehajtási rendelete a DL-metionin, a DL-metionin nátriumsója, a metionin hidroxianalógja, a metionin hidroxianalógjának kalciumsója, a metionin hidroxianalógjának izopropilésztere, a kopolimer vinilpiridinnel/sztirénnel védett DL-metionin, valamint az etil-cellulózzal védett DL-metionin takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről
A Bizottság 470/2013/EU (2013. május 22.) végrehajtási rendelete az ipari cukor bizonyos mennyiségeire vonatkozó vámkontingensnek a 2013/2014-es gazdasági év tekintetében történő megnyitásáról
A Bizottság 471/2013/EU (2013. május 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/226/EU (2013. május 21.) végrehajtási határozata az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Indiából, Tajvanról és Thaiföldről származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint az Indonéziából és Malajziából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó hatályvesztési felülvizsgálati eljárás megszüntetéséről szóló tanácsi végrehajtási rendeletre irányuló javaslat elutasításáról, amennyiben a javaslat végleges dömpingellenes vámot vetne ki az Indiából, Tajvanról és Thaiföldről származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára
   
A Bizottság 2013/227/EU (2013. május 22.) határozata a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről létrejött megállapodás keretében létrehozott bizottság 1/2012. sz. 2013/228/EU (2012. december 17.) határozata egy új, a polgári felhasználású robbanószerekről szóló 20. fejezetnek az 1. mellékletbe történő felvételére, a Játékok című 3. fejezet módosítására és az 1. mellékletben felsorolt jogi hivatkozások frissítésére vonatkozóan meghozott rendelkezésekről
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 23. 56. évfolyam, L 137

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 461/2013/EU (2013. május 21.) végrehajtási rendelete az 597/2009/EK rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről
2013. május 24. 56. évfolyam, L 138

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 474/2013/EU (2013. május 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Salmerino del Trentino [OFJ])
A Bizottság 475/2013/EU (2013. május 15.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Agnello del Centro Italia [OFJ])
A Bizottság 476/2013/EU (2013. május 23.) végrehajtási rendelete a kvótán felül előállított cukor és izoglükóz kivitelére a 2013/2014-es gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról
A Bizottság 477/2013/EU (2013. május 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 478/2013/EU (2013. május 23.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/229/EU (2013. május 14.) határozata a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Romániával való automatizált adatcsere megindításáról
A Tanács 2013/230/EU (2013. május 14.) határozata a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Bulgáriával való automatizált adatcsere megindításáról
A Tanács 2013/231/EU (2013. május 14.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy ír tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/232/EU (2013. május 14.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy szlovák tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/233/KKBP (2013. május 22.) határozata az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójáról (EUBAM Libya)
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2013/234/EU (2013. május 15.) iránymutatása eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, valamint nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról szóló EKB/2006/4 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/14)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 25. 56. évfolyam, L 139

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 479/2013/EU (2013. május 13.) rendelete a neumi folyosón keresztül szállított uniós árukra vonatkozó belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok benyújtási kötelezettsége alóli mentességről
A Bizottság 480/2013/EU (2013. május 24.) végrehajtási rendelete a 788/2012/EU végrehajtási rendeletnek az egyes növényvédő szerek önkéntes elemzésére vonatkozó időszak tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 481/2013/EU (2013. május 24.) rendelete a 788/2012/EU végrehajtási rendeletnek a növényvédő szerek és termékek kombinációinak ellenőrzése céljából Horvátország által veendő és elemzendő minták száma tekintetében történő kiigazításáról
A Bizottság 482/2013/EU (2013. május 24.) végrehajtási rendelete az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 483/2013/EU (2013. május 24.) rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 484/2013/EU (2013. május 24.) végrehajtási rendelete az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 485/2013/EU (2013. május 24.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klotianidin, a tiametoxam és az imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételei, valamint az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok használatának és értékesítésének tilalma tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 486/2013/EU (2013. május 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/235/EU (2013. május 23.) végrehajtási határozata a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomásokra és a Traces állat-egészségügyi egységeire vonatkozó listák tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 2905. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelethez (  HL L 145., 2009.6.10.)
Helyesbítés Helyesbítés az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2008. február 28-i 2008/261/EK tanácsi határozathoz (  HL L 83., 2008.3.26.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 27. 56. évfolyam, L 140

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

 Az Európai Parlament és a Tanács 472/2013/EU (2013. május 21.) rendelete a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euroövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről
 Az Európai Parlament és a Tanács 473/2013/EU (2013. május 21.) rendelete a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euroövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről
2013. május 28. 56. évfolyam, L 141

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 488/2013/EU (2013. május 27.) rendelete a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 489/2013/EU (2013. május 27.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a részben az izraeli akut paralízis vírus köpenyfehérjéjét, részben intergénikus régióját kódoló vírus-ribonukleinsavval homológ kettős szálú ribonukleinsav hatóanyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 490/2013/EU (2013. május 27.) rendelete az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről
A Bizottság 491/2013/EU (2013. május 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Tanács 2013/12/EU (2013. május 13.) irányelve az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról
A Tanács 2013/13/EU (2013. május 13.) irányelve az adózás területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/236/EU (2013. április 25.) határozata a pénzügyi stabilitás és a fenntartható növekedés helyreállítása céljából Ciprus által végrehajtandó egyedi intézkedésekről
A Tanács 2013/237/EU (2013. május 14.) végrehajtási határozata a Cseh Köztársaságnak és a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 5. cikkétől eltérő különös intézkedések alkalmazására történő felhatalmazásáról
A Tanács 2013/238/EU (2013. május 21.) határozata a Régiók Bizottsága négy egyesült királysági tagjának és három egyesült királysági póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/239/EU (2013. május 21.) határozata a Régiók Bizottsága egy észt póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/240/KKBP (2013. május 27.) határozata az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójáról (EUPOL AFGHANISTAN) szóló 2010/279/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/241/KKBP (2013. május 27.) határozata az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról
A Bizottság 2013/242/EU (2013. május 22.) végrehajtási határozata a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervekre vonatkozó minta létrehozásáról (az értesítés a C(2013) 2882. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/243/EU (2013. május 24.) végrehajtási határozata az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól az őszibarack, a körte és az ananász vonatkozásában Szváziföldön fennálló különleges helyzetre figyelemmel való ideiglenes eltérésről (az értesítés a C(2013) 2906. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 22. 56. évfolyam, C 142
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 142/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 142/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 142/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 142/04 Ajánlattételi felhívás – EACEA/08/13 – MEDIA 2007 – Kísérleti projektek megvalósításának támogatása
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 142/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6936 – Donata/DE Master Blenders) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 142/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6921 – IBM Italia/UBIS)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 142/07 Tájékoztató – Nyilvános konzultáció – Grúziai földrajzi árujelzők
2013. május 23. 56. évfolyam, C 143
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 143/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 143/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 143/03 A Bizottság végrehajtási határozata (2013. május 22.) a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetésére Olaszország által nyújtott támogatással összefüggésben az 1198/2006/EK rendeletben megállapított uniós támogatási küszöbértéktől való eltérésről
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 143/04 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 143/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6844 – GE/Avio)
2013/C 143/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6828 – Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited)
2013/C 143/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6912 – Michael S. Dell/Dell) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013 május 23. 56. évfolyam, C 143A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 143 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AD/254/13
2013. május 23. 56. évfolyam, C 143E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 143 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. május 24. 56. évfolyam, C 144
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 144/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 144/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 144/03 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2013. június 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 144/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6943 – Triton/Befesa) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. május 24. 56. évfolyam, C 144A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 144 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — ötödik kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013. május 25. 56. évfolyam, C 145
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 145/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 145/02 A komlótermelők elismert termelői csoportjainak jegyzéke
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 145/03 A Holland Királyság gazdasági miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013. május 25. 56. évfolyam, C 146
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Rendszerkockázati Testület

2013/C 146/01 Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2012. december 20.) a pénzpiaci alapokról (ERKT/2012/1)
2013. május 25. 56. évfolyam, C 147
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 147/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 141., 2013.5.18.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 147/02 C-10/13. sz. ügy: A Fővárosi Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. január 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sajtos Csilla kontra Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata
2013/C 147/03 C-32/13. sz. ügy: A Sozialgericht Nürnberg (Németország) által 2013. január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Petra Würker kontra Familienkasse Nürnberg
2013/C 147/04 C-45/13. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2013. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Andreas Kainz kontra Pantherwerke AG
2013/C 147/05 C-46/13. sz. ügy: A Datenschutzkommission (Ausztria) által 2013. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — H kontra E
2013/C 147/06 C-50/13. sz. ügy: A Tribunale ordinario de Aosta (Olaszország) által 2013. január 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rocco Papalia kontra Comune di Aosta
2013/C 147/07 C-56/13. sz. ügy: Szegedi Ítélőtábla (Magyarország) által 2013. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt kontra Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
2013/C 147/08 C-58/13. sz. ügy: A Consiglio Nazionale Forense (Olaszország) által 2013. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Angelo Alberto Torresi kontra Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata
2013/C 147/09 C-59/13. sz. ügy: A Consiglio Nazionale Forense (Olaszország) által 2013. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pierfrancesco Torresi kontra Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata
2013/C 147/10 C-66/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Green Network SpA kontra Autorità per l’energia elettrica e il gas
2013/C 147/11 C-69/13. sz. ügy: A Tribunale di Roma (Olaszország) által 2013. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mediaset SpA kontra Ministero dello Sviluppo Economico
2013/C 147/12 C-73/13. sz. ügy: A Tribunale di Tivoli (Olaszország) által 2013. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — T
2013/C 147/13 C-75/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. február 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SEK Zollagentur GmbH kontra Hauptzollamt Gießen
2013/C 147/14 C-80/13. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2013. február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ACO Industries Tábor s.r.o. kontra Odvolací finanční ředitelství
2013/C 147/15 C-82/13. sz. ügy: A Consigilio di Stato (Olaszország) által 2013. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Società cooperativa Madonna dei Miracoli kontra Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
2013/C 147/16 C-85/13. sz. ügy: 2013. február 21-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2013/C 147/17 C-88/13. sz. ügy: Cour de cassation (Belgium) által 2013. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Philippe Gruslin kontra Citibank Belgium SA
2013/C 147/18 C-91/13. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2013. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Essent Energie Productie BV, másik fél: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2013/C 147/19 C-92/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gemeente ’s-Hertogenbosch kontra Staatssecretaris van Financïen
2013/C 147/20 C-105/13. sz. ügy: A College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2013. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — P. J. Vonk Noordegraaf kontra Staatssecretaris van Economische Zaken
2013/C 147/21 C-110/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. március 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — HaTeFo GmbH kontra Finanzamt Haldensleben
2013/C 147/22 C-114/13. sz. ügy: Az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) által 2013. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Theodora Hendrika Bouman kontra Rijksdienst voor Pensioenen
2013/C 147/23 C-123/13. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-103/08. sz., Versalis SpA, Polimeri Europa Spa és Eni SpA kontra Bizottság ügyben 2012. december 13-án hozott ítélete ellen a Versalis SpA által 2013. március 15-én benyújtott fellebbezés
2013/C 147/24 C-127/03. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-392/07. sz., Guido Strack kontra Európai Bizottság ügyben 2013. január 15-én hozott ítélete ellen Guido Strack által 2013. március 15-én benyújtott fellebbezés
2013/C 147/25 C-136/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-218/00. sz., Cooperativa Mare Azzurro kontra Bizottság ügyben 2013. január 22-én hozott végzése ellen a Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, korábban Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl és a Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl által 2013. március 18-án benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2013/C 147/26 T-294/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 11-i ítélete — CBp Carbon Industries kontra OHIM (CARBON GREEN) (Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — A CARBON GREEN közösségi szóvédjegy — Feltételen kizáró okok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)
2013/C 147/27 T-505/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 10-i ítélete — Höganäs kontra OHIM — Haynes (ASTALOY) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ASTALOY közösségi szóvédjegy bejelentése — A HASTELLOY korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A védjegyek párhuzamos fennállása)
2013/C 147/28 T-87/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 10-i ítélete — GRP Security kontra Számvevőszék (Választottbírósági kikötés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A Számvevőszék ingatlanainak felügyeletére és védelmére irányuló szolgáltatás — Megsemmisítés iránti kereset — A szerződésnek kártérítés megfizetése melletti egyoldalú megszüntetéséről szóló határozat — Szerződéses jellegű aktus — A kereset újraminősítésének hiánya — Elfogadhatatlanság — Három hónapra történő kizárásra irányuló szankciót kiszabó határozat — Eljáráshoz fűződő érdek — Védelemhez való jog — A kötelezettségek teljesítésének elmulasztásából eredő súlyos szerződésszegés — A büntetések jogszerűségének elve — Hatáskörrel való visszaélés — Arányosság)
2013/C 147/29 T-336/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i ítélete — Italiana Calzature kontra OHIM — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN közösségi ábrás védjegy bejelentése — A ZANOTTI korábbi nemzeti ábrás és közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 147/30 T-337/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i ítélete — Italiana Calzature kontra OHIM — Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI közösségi ábrás védjegy bejelentése — A ZANOTTI korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 147/31 T-360/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 10-i ítélete — Fercal — Consultadoria e Serviços kontra OHIM — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PATRIZIA ROCHA közösségi szóvédjegy bejelentése — A ROCHAS korábbi nemzeti szóvédjegy — A lajstromozás felszólalási osztály általi megtagadása — A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága — A 207/2009/EK rendelet 60. cikke)
2013/C 147/32 T-671/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 10-i ítélete — IPK International kontra Bizottság („Ökoturizmussal kapcsolatos projekt finanszírozásához nyújtott pénzügyi támogatás — A visszatérített összegek visszafizetése — A támogatás visszavonásáról szóló korábbi határozatnak a Törvényszék által történő megsemmisítését követően hozott határozat — Kompenzációs kamatok — Késedelmi kamatok — Kiszámítás”)
2013/C 147/33 T-110/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. március 11-i végzése — Iranian Offshore Engineering & Construction kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szembeni korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — A sürgősség hiánya — Az érdekek mérlegelése”)
2013/C 147/34 T-113/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-77/11. sz., Van Neyghem kontra Tanács ügyben 2012. december 12-én hozott ítélete ellen Kris Van Neyghem által 2013. február 22-én benyújtott fellebbezés
2013/C 147/35 T-116/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-70/11. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2012. december 12-én hozott végzése ellen Giorgio Lebedef által 2013. február 25-én benyújtott fellebbezés
2013/C 147/36 T-117/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-109/11. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2012. december 12-én hozott végzése ellen Giorgio Lebedef által 2013. február 25-én benyújtott fellebbezés
2013/C 147/37 T-126/13. sz. ügy: 2013. március 1-jén benyújtott kereset — Direct Way és Direct Way Worldwide kontra Parlament
2013/C 147/38 T-139/13. sz. ügy: 2013. március 8-án benyújtott kereset — Eltek kontra OHIM — Eltec Elektronik (ELTEK)
2013/C 147/39 T-140/13. sz. ügy: 2013. március 8-án benyújtott kereset — Scheepsbouw Nederland kontra Bizottság
2013/C 147/40 T-150/13. sz. ügy: 2013. március 11-én benyújtott kereset — Ziegler Relocation kontra Bizottság
2013/C 147/41 T-156/13. sz. ügy: 2013. március 14-án benyújtott kereset — Petro Suisse Intertrade kontra Tanács
2013/C 147/42 T-157/13. sz. ügy: 2013. március 15-én benyújtott kereset — Sorinet Commercial Trust Bankers kontra Tanács
2013/C 147/43 T-158/13. sz. ügy: 2013. március 15-én benyújtott kereset — Iralco kontra Tanács
2013/C 147/44 T-159/13. sz. ügy: 2013. március 15-én benyújtott kereset — HK Intertrade kontra Tanács
2013/C 147/45 T-160/13. sz. ügy: 2013. március 15-én benyújtott kereset — Bank Mellat kontra Tanács
2013/C 147/46 T-162/13. sz. ügy: 2013. március 18-án benyújtott kereset — Magic Mountain Kletterhallen és társai kontra Bizottság
2013/C 147/47 T-164/13. sz. ügy: 2013. március 15-én benyújtott kereset — Sun Capital Partners kontra OHIM — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)
2013/C 147/48 T-169/13. sz. ügy: 2013. március 21-én benyújtott kereset — Benelli Q.J. kontra OHIM — Demharter (MOTO B)
2013/C 147/49 T-170/13. sz. ügy: 2013. március 21-én benyújtott kereset — Benelli Q.J. kontra OHIM — Demharter (MOTOBI)
2013/C 147/50 T-171/13. sz. ügy: 2013. március 21-én benyújtott kereset — Benelli Q.J. kontra OHIM — Demharter (MOTOBI B PESARO)
2013/C 147/51 T-175/13. sz. ügy: 2013. március 25-én benyújtott kereset — Omega kontra OHIM — Omega Engineering (Ω OMEGA)
2013/C 147/52 T-180/13. sz. ügy: 2013. március 21-én benyújtott kereset — Pesquerias Riveirenses és társai kontra Tanács
2013/C 147/53 T-191/13. sz. ügy: 2013. április 5-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság
2013/C 147/54 T-194/13. sz. ügy: 2013. április 5-én benyújtott kereset — United Parcel Service kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 147/55 F-20/06. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. január 30-i ítélete — De Luca kontra Bizottság („Közszolgálat — Tisztviselők — Visszautalás a Közszolgálati Törvényszékhez a hatályon kívül helyezést követően — Kinevezés — Nyílt versenyvizsgával magasabb csoportba lépő tisztviselők — Az új személyzeti szabályzat hatálybalépését megelőzően tartaléklistára vett pályázó — A besorolási fokozatba a felvételkor történő besorolás átmeneti szabályai — A besorolási fokozatba az új szabályok alkalmazásával történő besorolás — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése”)
2013/C 147/56 F-91/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. március 13-i ítélete — AK kontra Bizottság („Közszolgálat — Tisztviselők — A személyzeti szabályzat 43. cikkének első bekezdése — Az előmeneteli jelentések késedelmes elkészítése — Nem vagyoni kár — Az előléptetésre való esély elvesztése”)
2013/C 147/57 F-87/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. január 30-i ítélete — Wahlström kontra Frontex („Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Határozott idejű szerződés meghosszabbításának mellőzése — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikke — Eljárás — Lényeges eljárási szabályok megsértése — Hatáskör”)
2013/C 147/58 F-93/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. március 21-i ítélete — Taghani kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A versenyvizsga-bizottságnak az értékelő vizsgákon való részvételt megtagadó határozata — Jogorvoslati eszközök — A közigazgatási panaszra vonatkozó határozat bevárása nélkül indított kereset — Elfogadhatóság — A versenyvizsga-kiírásnak az előválogató tesztek megtartását követő módosítása — A bizalomvédelem elve — Jogbiztonság)
2013/C 147/59 F-111/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. március 21-i ítélete — van der Aat és társai kontra Bizottság („Közszolgálat — Díjazás — A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása — A személyzeti szabályzat 64., 65. és 65a. cikke — A személyzeti szabályzat XI. melléklete — 1239/2010/EU rendelet — Korrekciós együttható — Isprába beosztott tisztviselők”)
2013/C 147/60 F-112/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. március 21.-i ítélete — Raffaele Dalmasso kontra Európai Bizottság („Közszolgálat — Pénzügyi juttatás — Tisztviselők és más alkalmazottak kifizetésének és nyugdíjainak éves kiigazítása — Személyzeti szabályzat 64., 65., és 65a. cikke — Személyzeti szabályzat XI. melléklete — 1239/2010 rendelet — Korrekciós együttható — Ispra hatálya alá tartozó köztisztviselők”)
2013/C 147/61 F-10/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. március 19-i ítélete — Infante García-Consuegra kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Napidíj — Intézményen belüli áthelyezés — A napidíj megállapítása — Az új alkalmazási helyen lakástulajdonnal rendelkező tisztviselő — Az új alkalmazási helyen való ideiglenes beilleszkedés által okozott költségek viselésének bizonyítása)
2013/C 147/62 F-13/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. március 19-i ítélete — BR kontra Bizottság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — A szerződés meghosszabbításának mellőzése)
2013/C 147/63 F-41/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. március 6-i ítélete — Scheefer kontra Parlament („Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Ideiglenes alkalmazott határozatlan időre szóló szerződésének megszüntetése — Jogszerű indok”)
2013/C 147/64 F-17/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. március 11-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. §-a és 6. §-a — Telefaxon határidőn belül benyújtott kereset — Az ügyvédnek a kereset levélben elküldött eredeti példányán található aláírástól eltérő aláírása — A kereset késedelmessége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2013/C 147/65 F-33/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2013. február 28-i végzése — Pepi kontra ERCEA („Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Kisegítő szerződéses alkalmazottak — Felvétel — Besorolás a felvétel során — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 3a., 3b. és 86. cikke — ERCEA — A szerződéses alkalmazottak besorolására vonatkozó belső szabályok”)
2013/C 147/66 F-67/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. február 6-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Közszolgálat — Tisztviselők — Kártérítési kereset — Jogellenesség — Ítélet végrehajtására vonatkozó levél megküldése a felperes lépviselőjének az ezen ítélettel szembeni fellebbezési eljárásban — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset — Az eljárási szabályzat 94. cikkének a) pontja”)
2013/C 147/67 F-79/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. január 29-i végzése — Brus kontra Bizottság („Közszolgálat — Tisztviselők — Keresetlevél — Alaki követelmények — A felhozott jogalapok ismertetése — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”)
2013/C 147/68 F-131/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. március 11-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2013/C 147/69 F-101/12. sz. ügy: 2012. szeptember 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 147/70 F-150/12. sz. ügy: 2012. december 13-án benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Parlament
2013. május 28. 56. évfolyam, C 148
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 148/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 148/02 A 2012. pénzügyi évben a 05.08.06 költségvetési tétel keretében odaítélt támogatások jegyzéke (Közzététel a 2208/2002/EK bizottsági rendelet alapján)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 148/03 Pályázati felhívás – EACEA/06/13 – Fiatalok lendületben program – 4.6. alprogram – Partnerségek
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 148/04 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
2013. május 28. 56. évfolyam, C 149
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 149/01 A Bizottság közleménye a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. december 12-i 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013/C 149/02 A Bizottság közleménye a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 109 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!