8. évfolyam 16. szám 2013.04.16.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Fontos információ ügyvédek számára

A Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének döntése értelmében 2013. július 1-jétől az Opten szolgáltatáscsomagja is - a BÜK teljes körű finanszírozásával - INGYENESEN igényelhető a budapesti kamarai tagok számára.

Az első csatlakozási időszak meghosszabbodott 2013. április 19-ig!

Próbálja ki az Opten valaha volt legjobb és legteljesebb jogi adatbázis szolgáltatását, az OptiJUS-t!

Regisztráljon most a BÜK weboldalán!

A kezdeményezéshez Budapesten kívüli megyei kamarai tagok is csatlakozhatnak, kedvezményes áron!

A JogTudor - OptiJUS csomag tartalmáról és további akcióinkról bővebb információkat a www.optijus.hu/ugyved oldalon talál.

Cégtár

A 2012-es jogszabályi változások következtében 2013 elején a cégbíróságoknál több százezer változásbejegyzési kérelem került rögzítésre. A beérkezett hatalmas adatmennyiség miatt a változások közzétételének átfutási ideje is jelentős mértékben megnövekedett.

A felhalmozódott közzétételek feldolgozása érdekében 2013.03.28–tól várhatóan egy hónapon keresztül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (MHK) hetente több lapszámot fog megjelentetni, amely során a felhalmozódott változásbejegyzések folyamatosan közzétételre kerülnek.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 15. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 250
Végelszámolás 191
Hivatalból való törlés 38

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 29
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1045

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 266 db.

A héten 69573 cégnév, 40085 székhelycím és 31129 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 515269 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Vagyonfelügyelő 2

A hitelezőkkel lefolytatandó egyezségi tárgyalások céljából a vagyonfelügyelő az adóssal együttműködve besorolja a nyilvántartásba vett hitelezői követeléseket. A nyilvántartásba vételről és a besorolásról a hitelezőket haladéktalanul tájékoztatni kell. Az egyes hitelezők követelésének összege és besorolása a többi hitelező számára is megismerhető (Cstv. 14. § (1) bekezdés). A vagyonfelügyelő részt vesz a fizetőképesség helyreállítását és megőrzését célzó program és egyezségi javaslat hitelezőkkel történő elfogadását célzó egyezségi tárgyalásokon, az ott készült jegyzőkönyveket ellenjegyzi, és amennyiben csődegyezség jön létre annak bírósághoz történő beterjesztésekor nyilatkozik arról, hogy az megfelel-e a törvényi előírásoknak (Cstv. 14. § (2) bekezdés).

A vagyonfelügyelő tevékenysége során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel. A kellő gondosság körében a vagyonfelügyelő köteles értesíteni az adós legfőbb szervét, felügyelő bizottságát, könyvvizsgálóját ha a csődeljárás megindítása előtt az adós vezető tisztségviselője részéről a hitelezők érdekeit sértő vagyonkimentés történt. A tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn azokkal a személyekkel szemben, akik a jogellenes cselekményt elkövették. A vagyonfelügyelő mindezekről köteles tájékoztatni a hitelezői választmányt vagy a hitelezők képviselőjét is. A jogellenes cselekményt a vagyonfelügyelő – ha annak elkövetője ismert, akkor a személy megjelölésével – köteles írásban bejelenteni a bíróságnak és a más eljárás lebonyolítására jogosult szervezetnek (Cstv. 15. § (1) bekezdés). A vagyonfelügyelő a bíróság, a hitelezői választmány vagy a hitelezői képviselő felhívására köteles tevékenységéről és az adós vagyoni helyzetéről nyolc napon belül beszámolni (Cstv. 15. § (2) bekezdés). A vagyonfelügyelő jogszabálysértő vagy a hitelezők illetve más személyek jogos érdekeit sértő intézkedése ellen a sérelmet szenvedett személy, a hitelezői választmány vagy hitelezői képviselő a tudomás szerzéstől számított öt munkanapon belül kifogással élhet a bíróságon. A bíróság a kifogásról soron kívül, de legfeljebb öt munkanapon belül dönt. Ha a kifogás alapos a bíróság a vagyonfelügyelő intézkedését megsemmisíti és megfelelő új intézkedés meghozatalára utasítja, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye (Cstv. 15. § (3) bekezdés).

A vagyonfelügyelői tisztség a csődeljárás jogerős megszüntetésével vagy befejezetté nyilvánításával, vagy felszámolás elrendelése esetén a felszámoló kirendelésével szűnik meg (Cstv. 16. § (1) bekezdés). A vagyonfelügyelő igazolt költségeit és díját a befizetett nyilvántartásba vételi díjakból kell kifizetni. A költségeket azok felmerültekor számla ellenében lehet elszámolni. Amennyiben a vagyonfelügyelő költségeire és díjaira a befizetett nyilvántartásba vételi díjak nem nyújtanak fedezetet, úgy azt az adós köteles megfizetni. A költségek és díjak megfizetéséért az adós legalább többségi befolyással rendelkező tagjai, tulajdonosai kezesként felelnek. A vagyonfelügyelő az eljárás során költségeit folyamatosan és tételesen köteles kimutatni és azzal a hitelezői választmánynak, a hitelezői képviselőnek, az adósnak és a bíróságnak elszámolni (Cstv. 16. § (2) bekezdés). A vagyonfelügyelő díjának mértéke az adós mérlegében szereplő eszközök könyv szerinti értékéhez igazodik. A díj 100 000 000 Ft könyv szerinti érték alatt annak 2 %-a, de legalább 250 000 Ft, 100 000 000 Ft és 500 000 000 Ft könyv szerinti érték között 2 000 000 Ft és a 100 000 000 Ft feletti rész 1,25 %-a, 500 000 000 Ft és 1 000 000 000 Ft könyv szerinti érték között 6 250 000 Ft és az 500 000 000 Ft feletti rész 0,75 %-a, 1 000 000 000 Ft feletti könyv szerinti érték esetén 7 500 000 Ft és az 1 000 000 000 Ft feletti rész 0,25 %-a (Cstv. 16. § (3) bekezdés). Ha a csődeljárásban született egyezséget a bíróság jóváhagyja a vagyonfelügyelőt a fenti díj további 15 %-a, de legalább 300 000 Ft is megilleti (Cstv. 16. § (4) bekezdés). Az így kiszámított összeghez az általános forgalmi adó hozzáadódik. A díjat és a vagyonfelügyelő költség elszámolását a bíróság a csődeljárást megszüntető vagy befejezetté nyilvánító végzésében állapítja meg illetve hagyja jóvá. A bíróság a törvény által meghatározott díjtételnél alacsonyabb díjazást is megállapíthat, ha csődeljárás időtartama, a vagyonfelügyelő által végzett tevékenység és munkateher azt indokolja, például, ha egy rendkívül nagy vagyonnal rendelkező adós csődeljárásában viszonylag kis munka ráfordítással egyezséget.

2013.03.10.

Magyar Közlöny 61-64/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

61/2013. április 9.

 

 

109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet

Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

 2013.04.19.

110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet

A lófélék egyedeinek azonosításáról

 2013.04.16.

10/2013. (IV. 9.) BM rendelet

Az Országgyűlési Őrség katonai nyomozó hatóságáról és a parancsnoki nyomozás részletes szabályairól

 2013.04.10.

23/2013. (IV. 9.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 2013.04.10.

1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozat

A Bejárható Magyarország Keretprogramról

 2013.04.09.

1185/2013. (IV. 9.) Korm. határozat

Az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park II. ütemének megvalósításához kapcsolódó egyes feladatokról

 2013.04.10.

1186/2013. (IV. 9.) Korm. határozat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Ludovika Campus elnevezésű állami beruházás megvalósításához időarányosan szükséges beruházási források biztosításáról

 2013.04.09.

1187/2013. (IV. 9.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és -tisztítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.04.09.

1188/2013. (IV. 9.) Korm. határozat

A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007 azonosító számú („Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.04.09.

1189/2013. (IV. 9.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013 azonosító számú („Karád agglomeráció csatornázása, szennyvíztisztítása”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.04.09.

1190/2013. (IV. 9.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („A somogytúri szennyvízelvezető agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvízcsatornázása”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.04.09.

1191/2013. (IV. 9.) Korm. határozat

A KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Hatékony árvízvédelem Vácon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.04.09.

1192/2013. (IV. 9.) Korm. határozat

A KMOP-2.1.1/A-11-2013-0002 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 2102. j úton tárgyú pályázathoz”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.04.09.

1193/2013. (IV. 9.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-2010-0027 azonosító számú [„8. sz. főút Várpalota–Veszprém II. szakasz (Hajmáskéri csomópont) 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési és kapcsolódó létesítményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása” című] kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.04.09.

62/2013. április 11.

 

 

111/2013. (IV. 11.) Korm. rendelet

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletnek az Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési Programmal összefüggő módosításáról

 2013.04.12.

24/2013. (IV. 11.) VM rendelet

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról

 2013.04.26.

162/2013. (IV. 11.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.04.11.

163/2013. (IV. 11.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.04.11.

164/2013. (IV. 11.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.04.11.

165/2013. (IV. 11.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.04.11.

1194/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében egyes szociális célú, integrált városrehabilitációs témájú kiemelt projektötletek akciótervi nevesítéséről

 2013.04.11.

1195/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó határon átnyúló együttműködési programok tervezésével kapcsolatos hosszú- és középtávú fejlesztési elképzelésekről, valamint az operatív programok nemzetközi egyeztetésének alapját képező kulcsprioritás-javaslatokról

 2013.04.11.

1196/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében a Magyar Úszó Szövetség által benyújtandó pályázat előkészítésének támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésről

 2013.04.11.

1197/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

A Budapesti Európai Ifjúsági Központ épületével kapcsolatosan Magyarországot terhelő költségek fedezetének biztosítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.04.11.

1198/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2013. évi egységes területalapú támogatáshoz nyújtandó átmeneti nemzeti támogatás költségvetési forrásáról

 2013.04.11.

1199/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

A Nagybiztonságú adatközpont (CERN@WIGNER) létrehozásának támogatása a Kutatási Technológiai és Innovációs Alapból a CERN LHC számításigényeinek segítésére című 1125/2012. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról

 2013.04.11.

1200/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-2010-0010 azonosító számú [„4. sz. főút 209+4200-216+455 km szelvények, Hajdúszoboszló elkerülő – Debrecen elkerülő (M35 autópálya Déli csomópont) közötti szakaszának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő burkolaterősítése és kiegészítő tervezési feladatok elvégzése” című] kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.04.11.

1201/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása-zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról és a Közlekedési Operatív Programban új kiemelt projektjavaslatként történő akciótervi nevesítéséről

 2013.04.11.

1202/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0001 azonosító számú („M44 autóút építése Kecskemét–Békéscsaba-nyugat csomópontok között” című) előkészítési projekt Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről és támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

 2013.04.11.

1203/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

A TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú („A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.04.11.

63/2013. április 12.

 

 

112/2013. (IV. 12.) Korm. rendelet

Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény Mellékleteinek kihirdetéséről

 2013.04.13.

113/2013. (IV. 12.) Korm. rendelet

A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.04.13.

23/2013. (IV. 12.) OGY határozat

A Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjáról

 2013.04.12.

50/2013. (IV. 12.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2013.04.12.

64/2013. április 15.    

14/2013. (IV. 15.) NFM rendelet

A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet módosításáról

2013.04.23.

1204/2013. (IV. 15.) Korm. határozat

A „Magyarország jobban teljesít” elnevezésű lakossági tájékoztatással összefüggő feladatokról

2013.04.15.

1205/2013. (IV. 15.) Korm. határozat

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

2013.04.15.

1206/2013. (IV. 15.) Korm. határozat

A hajléktalanság kezelése érdekében szükséges egyes feladatokról

2013.04.15.

1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozat

A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről

2013.04.15.

1208/2013. (IV. 15.) Korm. határozat

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 2013. évi fedezetének biztosítása érdekében szükséges feladatokról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2013.04.15.

1209/2013. (IV. 15.) Korm. határozat

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ beruházással összefüggő egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

2013.04.16.

1210/2013. (IV. 15.) Korm. határozat

Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

2013.04.15.

1211/2013. (IV. 15.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, hulladékszektort érintő ex-ante kondicionalitások teljesítéséről

2013.04.15.

1212/2013. (IV. 15.) Korm. határozat

Az egészségügyi tárgyú projektek tekintetében a fordított áfa önerő és szállítói előleg önerő biztosítására vonatkozó szabályozási környezet ellentmondásainak tisztázásáról

2013.04.15.

51/2013. (IV. 15.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2013.04.15.

52/2013. (IV. 15.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2013.04.15.

53/2013. (IV. 15.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2013.04.15.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. április 10. 56. évfolyam, L 101

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 322/2013/EU (2013. április 9.) rendelete a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek az Indiában és Indonéziában feladott – akár Indiából és Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról
A Bizottság 323/2013/EU (2013. április 9.) végrehajtási rendelete a 2012. évben a 847/96/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján visszatartott egyes mennyiségeknek a 2013-as halászati kvótákhoz való hozzáadásáról
A Bizottság 324/2013/EU (2013. április 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/173/EU (2013. április 8.) határozata a többfunkciós földmunkagépek egy típusának betiltásával kapcsolatban Dánia által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről (az értesítés a C(2013) 1874. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/174/EU (2013. április 8.) végrehajtási határozata az uniós ellenőrök listájának az 1224/2009/EK rendelet 79. cikkének (1) bekezdése alapján történő összeállításáról (az értesítés a C(2013) 1882. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/175/EU (2013. április 8.) végrehajtási határozata a Franciaország tengerentúli megyéiben a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre vonatkozó programhoz a 247/2006/EK tanácsi rendelet értelmében a 2013. évre nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 1934. számú dokumentummal történt)
2013. április 11. 56. évfolyam, L 102

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 325/2013/EU (2013. április 10.) rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 326/2013/EU (2013. március 27.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról
A Bizottság 327/2013/EU (2013. április 8.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 328/2013/EU (2013. április 8.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 329/2013/EU (2013. április 10.) végrehajtási rendelete a 967/2006/EK rendelettől a 2012/2013-as gazdasági évről a következő gazdasági évre átvinni kívánt cukormennyiségek bejelentésére vonatkozó határidők tekintetében való eltérésről
A Bizottság 330/2013/EU (2013. április 10.) rendelete az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalának nyilvántartásba vételéről
A Bizottság 331/2013/EU (2013. április 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 332/2013/EU (2013. április 10.) végrehajtási rendelete a kvótán felüli cukornak a 2012/2013. gazdasági évben az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő értékesítése céljából rendelkezésre álló mennyiségei vonatkozásában alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/176/EU (2013. április 9.) végrehajtási határozata a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. melléklete holland nyelvű változatának helyesbítéséről (az értesítés a C(2013) 1962. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. március 30-i 290/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 100., 2012.4.5.)
2013. április 12. 56. évfolyam, L 103

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 333/2013/EU (2013. április 5.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, fehér marlinra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 334/2013/EU (2013. április 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/177/EU (2013. április 10.) végrehajtási határozata Spanyolország egyes régióinak hivatalosan brucellózistól (B. melitensis) mentesnek nyilvánítása tekintetében a 93/52/EGK határozat II. mellékletének módosításáról, valamint Spanyolország egyes régióinak hivatalosan brucellózistól mentesnek, Olaszország és Lengyelország egyes régióinak hivatalosan a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentesnek nyilvánítása tekintetében a 2003/467/EK határozat II. és III. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2013) 1951. számú dokumentummal történt)
2013. április 12. 56. évfolyam, L 104

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 321/2013/EU (2013. március 13.) rendelete az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2006/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
2013. április 13. 56. évfolyam, L 105

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 335/2013/EU (2013. április 12.) végrehajtási rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 336/2013/EU (2013. április 12.) végrehajtási rendelete az 1010/2009/EK rendeletnek a tengeri halászati termékekre vonatkozó fogási tanúsítványokról szóló, harmadik országokkal kötött igazgatási megállapodások tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 337/2013/EU (2013. április 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2013. április 16. 56. évfolyam, L 106

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/178/KKBP (2013. február 25.) határozata az Európai Unió és a Mali Köztársaság közötti, az Európai Unió mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójának (EUTM Mali) mali köztársasági jogállásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről
Megállapodás

az Európai Unió és a Mali Köztársaság között az Európai Unió mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójának (EUTM Mali) mali köztársasági jogállásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 338/2013/EU (2013. április 15.) rendelete a gabonaintervenciós központok meghatározásáról szóló 1125/2010/EU rendelet Horvátország európai uniós csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról
A Bizottság 339/2013/EU (2013. április 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 340/2013/EU (2013. április 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. április 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tagállamok által bejelentendő adatforrásokra és adatparaméterekre vonatkozó II. mellékletének módosításáról szóló, 2012. január 6-i 205/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (  HL L 72., 2012.3.10.)
2013. április 10. 56. évfolyam, C 104
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 104/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 104/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6834 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Brookgate)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 104/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 104/04 Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás
2013/C 104/05 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség hatályon kívül helyezése
2013/C 104/06 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek
2013. április 10. 56. évfolyam, C 104A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2013/C 104 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2013/C 104 A/02 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2013. április 10. 56. évfolyam, C 104E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 104 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. április 11. 56. évfolyam, C 105
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 105/01 Kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló iránymutatás
2013/C 105/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6714 – U-SHIN/Valeo Cam)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 105/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 105/04 1/2013. sz. különjelentés: „Eredményesnek és hatékonynak bizonyult-e az élelmiszer-feldolgozó iparnak nyújtott uniós támogatás a mezőgazdasági termékek értékének növelése tekintetében?”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 105/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013. április 11. 56. évfolyam, C 105E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 105 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. április 12. 56. évfolyam, C 106
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 106/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6807 – Mercuria Energy Asset Management/Sinomart KTS Development/Vesta Terminals)
2013/C 106/02 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6360 – Nynas/Shell/Harburg Refinery)
2013/C 106/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6869 – GM/Ispol)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 106/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 106/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 106/06 23. sz. határozat (2013. január 14.) a földfelszín alatti természeti erőforrásokról szóló törvény 2. cikke (1) bekezdésének 3. pontjával összhangban földfelszín alatti természeti erőforrásnak minősülő kőolajnak és földgáznak a Bolgár Köztársaság fekete-tengeri kontinentális talapzatán és kizárólagos gazdasági övezetében található „1–23. sz. blokk – Szveta Marina” elnevezésű területen folytatandó kutatására és feltárására vonatkozó engedélyezési eljárás megindításáról, valamint annak bejelentéséről, hogy az engedély kiadása versenypályázati eljárás útján fog történni
2013/C 106/07 Az Olasz Köztársaság gazdaságfejlesztési miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 106/08 Közlemény gazdálkodók részére – Egyes ipari és mezőgazdasági termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésére vonatkozóan benyújtott kérelmek új fordulója
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 106/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6884 – Access Industires, INC./PLG)
2013/C 106/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6918 – Rhône Capital/CSM Bakery Supplies) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. április 13. 56. évfolyam, C 107
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 107/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6801 – Rosneft/TNK-BP)
2013/C 107/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6853 – Flextronics International/Certain Assets Belonging to Motorola Mobility)
2013/C 107/03 SESAR közös vállalkozás – a 2012. évi felülvizsgált költségvetés elfogadása
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 107/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 107/05 A Bizottság határozata (2013. április 11.) az Unió belső biztonságának megóvása érdekében a lőfegyverek tiltott kereskedelmével szembeni intézkedésekkel foglalkozó csoport (a lőfegyverekkel foglalkozó szakértői csoport) létrehozásáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 107/06 Pályázati felhívás az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves uniós program alapján megvalósítandó közvetett fellépésekre vonatkozóan (Biztonságosabb internet)
 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

2013/C 107/07 Felhívás az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (Parma, Olaszország) Tudományos testületeiben való tagságra irányuló szándéknyilatkozat benyújtására
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 107/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6891 – Agrofert/Lieken)
2013/C 107/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6842 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Verna Group)
2013. április 13. 56. évfolyam, C 108
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 108/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 101., 2013.4.6.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 108/02 C-543/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 7-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Refcomp SpA kontra Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — A 23. cikk értelmezése — A dolog gyártója és eredeti vevője között kötött szerződésben szereplő joghatósági kikötés — A tulajdonjogot átruházó szerződések láncolatába illeszkedő szerződés — E kikötés hivatkozhatósága a dolog vevőjének jogutódjával szemben)
2013/C 108/03 C-122/11. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. február 7-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 883/2004 rendelet — A szociális biztonsági rendszerek koordinálása — Nemzeti szabályozás, amely a 2004. augusztus 1-jéig terjedő időszakban kizárja a nyugdíjak értékkövetését az olyan tagállamok állampolgárai esetében, amelyek nem kötöttek viszonossági megállapodást, valamint az olyan állampolgárok esetében, akik nem felelnek meg annak a feltételnek, hogy az Európai Unióban kell lakóhellyel rendelkezniük — Harmadik államban lévő lakóhely — Az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértése — Elfogadhatatlanság)
2013/C 108/04 C-454/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. február 7-i ítélete (az Augstākās Tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gunārs Pusts kontra Lauku atbalsta dienests (Mezőgazdaság — EMOGA — 1257/1999/EK és 817/2004/EK rendelet — Vidékfejlesztési támogatás — Jogalap nélkül fizetett összeg visszatéríttetése — Nemzeti szabályozás, amely az agrár-környezetvédelmi támogatás nyújtását olyan éves kérelemhez köti, amelyhez bizonyos iratokat mellékelnek — A támogatás olyan kedvezményezettje, aki az érintett területen történő gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, ám nem az említett szabályozásnak megfelelően nyújtotta be kérelmét — A támogatásnak a kedvezményezett meghallgatása nélküli visszavonása abban az esetben, ha a kedvezményezett nem tartja be az agrár-környezetvédelmi támogatás iránti kérelem benyújtására vonatkozó rendelkezéseket)
2013/C 108/05 C-517/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. február 7-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek védelme — 6. cikk, (2) bekezdés — A Koroneia-tó károsodása és szennyezése — Védelem — A megtett intézkedések elégtelensége — 91/271/EGK irányelv — Települési szennyvizek kezelése — 3. cikk, és 4. cikk, (1) és (3) bekezdés — Langadas agglomerációja — Települési szennyvízgyűjtő- és szennyvízkezelő-rendszer — „Hiány”)
2013/C 108/06 C-433/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. november 8-i végzése (a Krajský súd v Prešove (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SKP k.s. kontra Kveta Polhošová (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az alapeljárás tényállása és a jogszabályi háttere kellően részletes ismertetésének hiánya — Hasznos választ kizáró szövegösszefüggésben előterjesztett kérdések — Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre adandó válasz szükségességét igazoló okok részletes ismertetésének hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 108/07 C-593/11. sz. ügy: A Bíróság 2012. december 13-i végzése — Alliance One International Inc. kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának olasz piaca — Az árak rögzítése és a piac felosztása — A leányvállalat jogsértő magatartása anyavállalatnak való betudhatósága — Ártatlanság vélelme — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség)
2013/C 108/08 C-603/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. november 21-i végzése (a Juridiction de Proximité de Chartres (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hervé Fontaine kontra Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (Verseny — EUMSZ 101. cikk és EUMSZ 102. cikk — Kiegészítő egészségbiztosítás — A biztosítók és a választásuk szerinti szakember közötti megállapodások — Eltérő bánásmód — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 108/09 C-627/11. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2012. november 27-i végzése (az Inalta Curte de Casație și Justiție (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC „AUGUSTUS” Iași SRL kontra Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (Előzetes döntéshozatalra utalás — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 108/10 C-647/11. sz. ügy: A Bíróság 2012. november 29-i végzése — Dimos Peramatos kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Projekthez nyújtott támogatás a környezetvédelem területén — „LIFE” — A kifizetett összeg részleges visszatérítését elrendelő határozat — A kedvezményezett kötelezettségeinek meghatározása — Jogos bizalom — Indokolási kötelezettség — Téves jogalkalmazás)
2013/C 108/11 C-650/11. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. január 10-i végzése (az Augstākās tiesas Senāts előzetes döntéshozatal iránti kérelme — Lettország) — Ilgvars Brunovskis kontra Lauku atbalsta dienests (Közös agrárpolitika — 1782/2003/EK rendelet — Támogatási rendszerek bevezetése az új tagállamokban — Nemzeti kiegészítő közvetlen kifizetések — A támogatás nyújtásának feltételei — 1973/2004/EK — Alkalmazhatatlanság)
2013/C 108/12 C-682/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. december 6-i végzése — GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — 1210/2010/EU rendelet — Az euroérmék hitelesítése — A pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelése — 8.cikk, (2) bekezdés — A tagállamok azon lehetősége, hogy visszautasítsák a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék beváltását — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Közvetlenül érintett személy)
2013/C 108/13 C-21/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. január 17-i végzése — Abbott Laboratories kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — A RESTORE szómegjelölés — A lajstromozás megtagadása — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — Meghallgatáshoz való jog — 207/2009/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja és a 75. cikk második mondata — Egyenlő bánásmód)
2013/C 108/14 C-37/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2013. február 21-i végzése — Saupiquet SAS kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös Vámtarifa — Vámkontingensek — Vámhivatalok vasárnapi zárva tartása — Az egyenlő bánásmód elvének megsértése — Betudhatóság)
2013/C 108/15 C-42/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. november 29-i végzése — Václav Hrbek kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Blacks Outdoor Retail Ltd, korábban The Outdoor Group Ltd (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Ábrás védjegy — Valamely korábbi védjegy jogosultjának felszólalása — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan és nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2013/C 108/16 C-117/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. február 7-i végzése (az Audiencia Provincial de Burgos (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — La Retoucherie de Manuela S. L. kontra La Retoucherie de Burgos S. C. (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Verseny — Vállalkozások közötti megállapodások — EK 81. cikk — A vertikális megállapodásokra vonatkozó csoportmentesség — A 2790/1999/EK rendelet — 5. cikk b) pont — A vevőnek a franchise-szerződés megszűnésekor megszabott versenytilalmi kötelezettség — Telephely és terület, ahol a vevő a szerződés időtartama alatt működött)
2013/C 108/17 C-118/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2013. január 24-i végzése — Enviro Tech Europe Ltd kontra Európai Bizottság, Enviro Tech International Inc. (Fellebbezés — 67/548/EGK és 2004/73/EK irányelv — Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és címkézése — Az n-propil-bromid osztályozása)
2013/C 108/18 C-145/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. november 15-i végzése — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH kontra Európai Bizottság, Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG (Fellebbezés — Állami támogatás — Eljáráshoz fűződő érdek — Hivatalos vizsgálati eljárás megindítása — Okafogyottság)
2013/C 108/19 C-154/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. február 21-i végzése (Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken kontra Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Cukor 318/2006/EK rendelet — 16. cikk — 1234/2007/EK rendelet — 51. cikk — Termelési díj kivetése — Érvényesség — Jogalap hiánya — Világos és egyértelmű indokolás hiánya — A hátrányos megkülönböztetés elvének megsértése — Az arányosság elvének megsértése)
2013/C 108/20 C-173/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2013. január 17-i végzése — Verenigde Douaneagenten BV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Vámkódex 220. cikkének (2) bekezdése — A behozatali vámok utólagos beszedése — Az adatok hibás feltüntetése — Nyers nádcukor behozatala)
2013/C 108/21 C-194/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. február 21-i végzése (a Juzgado de lo Social de Benidorm (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Concepción Maestre García kontra Centros Comerciales Carrefour SA (Az eljárási szabályzat 99. cikke — 2003/88/EK irányelv — Munkaidő-szervezés — A fizetett éves rendes szabadsághoz való jog — A vállalkozás által meghatározott éves rendes szabadság betegszabadsággal való egybeesése — Az éves rendes szabadság valamely más időszakban való igénybevételéhez való jog — A ki nem vett éves rendes szabadság pénzbeli megváltása)
2013/C 108/22 C-304/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (fellebbezési tanács) T-498/09. P-DEP. sz., Petrus Kerstens kontra Európai Bizottság ügyben 2012. március 23-án hozott végzése ellen Petrus Kerstens által 2012. június 7-én benyújtott fellebbezés
2013/C 108/23 C-312/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. február 21-i végzése (a tribunal du travail de Huy (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Agim Ajdini kontra État belge (Eljárási szabályzat — 53. cikk (2) bekezdés, 93. cikk a) pont és 99. cikk — Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Valamely nemzeti szabályozás mind az uniós jognak, mind a nemzeti alkotmánynak való megfelelésének vizsgálata — Az alkotmányosság vizsgálatára irányuló közbenső eljárás elsőbbségi jellegét előíró nemzeti szabályozás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2013/C 108/24 C-369/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2012. november 15-i végzése (Curtea de Apel Brașov (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central, reprezentant al reclamaților Chițea Constantin și alții kontra Ministerul Administrației și Internelor Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A közalkalmazottak több kategóriája számára bércsökkentést elrendelő nemzeti szabályozás érvényessége — Nem az uniós jog végrehajtása — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2013/C 108/25 C-467/12. sz. ügy: 2012. október 19-én benyújtott kereset — Christophe Gassiat kontra Ordre des avocats de Paris
2013/C 108/26 C-498/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. február 7-i végzése (a Tribunale di Tivoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Antonella Pedone kontra N (Előzetes döntéshozatalra utalás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós joghoz való kapcsolódás szükségessége — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2013/C 108/27 C-499/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. február 7-i végzése (Tribunale di Tivoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Elisabetta Gentile kontra Ufficio Finanziario della Direzione Terriroriale di Tivoli és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós joghoz való kapcsolódás szükségessége — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2013/C 108/28 C-318/12. sz. ügy: A Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgium) által 2012. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jean Devillers elleni fegyelmi eljárás
2013/C 108/29 C-6/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-503/10. sz., IDT Biologika GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2012. október 25-én hozott ítélete ellen az IDT Biologika GmbH által 2013. január 4-én benyújtott fellebbezés
2013/C 108/30 C-16/13. sz. ügy: A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2013. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jürgen Langenbächer és társai kontra Condor Flugdienst GmbH
2013/C 108/31 C-25/13. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona (Spanyolország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — France Telecom España, SA kontra Diputación de Barcelona
2013/C 108/32 C-29/13. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „Global Trans Lodzhistik” OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
2013/C 108/33 C-30/13. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „Global Trans Lodzhistik” OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
2013/C 108/34 C-47/13. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2013. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Martin Grund kontra Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
2013/C 108/35 C-57/13. sz. ügy: A Tribunal Central Administrativo Norte (Portugália) által 2013. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marina da Conceição Pacheco Almeida kontra Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP
2013/C 108/36 C-65/13. sz. ügy: 2013. február 7-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra Európai Bizottság
2013/C 108/37 C-315/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. január 17-i végzése (a Rechtbank Breda (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Adrianus Theodorus Gerardus Martines van de Ven, Michaele Anna Harriet Tiny van de Ven-Janssen kontra Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
2013/C 108/38 C-464/11. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2013. február 8-i végzése (a Tribunale di Palermo — Sezione Distaccata di Bagheria (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Paola Galioto kontra Maria Guccione, Maria Piera Savona, Fabio Savona
2013/C 108/39 C-571/11. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2012. november 16-i végzése (a Tribunalul Comercial Cluj (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC Volksbank România SA kontra Andreia Câmpan, Ioan Dan Câmpan
2013/C 108/40 C-641/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. január 21-i végzése — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2013/C 108/41 C-662/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. november 21-i végzése — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság
2013/C 108/42 C-680/11. sz. ügy: A Bíróság kilencedik tanácsa elnökének 2012. november 14-i végzése (az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Anita Chieza kontra Secretary of State for Work and Pensions
2013/C 108/43 C-44/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. november 16-i végzése (a Court of Session in Scotland (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Andrius Kulikauskas kontra Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt
2013/C 108/44 C-48/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. január 8-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 108/45 C-51/12–C-54/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2013. február 6-i végzése (a Giudice di Pace di Revere (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Procura della Repubblica kontra Xiaomie Zhu és társai (C-51/12), Beregovoi Ion (C-52/12), Sun Hai Feng (C-53/12), Yang Liung Hong (C-54/12)
2013/C 108/46 C-130/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. november 14-i végzése — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság
2013/C 108/47 C-305/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. január 28-i végzése — Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság
2013/C 108/48 C-311/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. február 7-i végzése (az Arbeitsgericht Nienburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Heinz Kassner kontra Mittelweser–Tiefbau GmbH & Co. KG
2013/C 108/49 C-325/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. november 5-i végzése — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság
2013/C 108/50 C-332/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. január 4-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 108/51 C-364/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. február 5-i végzése (az Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Miguel Fradera Torredemer, Teresa Torredemer Marcet, Enrique Fradera Ohlsen, Alicia Fradera Torredemer kontra Corporación Uniland SA
2013/C 108/52 C-395/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. november 9-i végzése (a Cour d'appel (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines kontra Edenred Luxembourg SA
 

Törvényszék

2013/C 108/53 T-9/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 21-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — Elektronikus kiadványok készítéséhez kapcsolódó külső szolgáltatások nyújtása — Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása — A közbeszerzési szerződés másik ajánlattevőnek történő odaítélése — Kiválasztási és odaítélési kritériumok — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2013/C 108/54 T-65/10., T-113/10. és T-138/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. február 26-i ítélete — Spanyol Köztársaság kontra Európai Bizottság („ERFA — Pénzügyi támogatás csökkentése — Az 1. célkitűzés (1994—1999) körébe tartozó »Andalúzia« és »Valencia« operatív program — A 2. célkitűzés (1997—1999) körébe tartozó »Baszkföld« operatív program — Extrapoláció”)
2013/C 108/55 T-241/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 27-i ítélete — Lengyelország kontra Bizottság („EMOGA, EMGA és EMVA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Közvetlen kifizetések — A mezőgazdasági földterületeknek azonosítási rendszere — Az 1782/2003/EK rendelet 20. cikke — Nem megfelelő hatékonyság és megbízhatóság — Gondatlanságból okozott szabálytalanságok — A 796/2004/EK rendelet 53. cikke”)
2013/C 108/56 T-367/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 27-i ítélete — Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia és társai kontra Bizottság („Halászat — Halászati erőforrások megőrzése — A kékúszójú tonhalállomány helyreállítása — A Görögország vagy Franciaország lobogója alatt közlekedő erszényes kerítőhálós hajók által folytatott halászatot tiltó intézkedések — Megsemmisítés iránti kereset — Végrehajtási intézkedést nem tartalmazó szabályozási aktus — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — Az államonkénti, illetve hajónkénti kvóták kimerítésének mértéke — Tényleges fogáskapacitás”)
2013/C 108/57 T-444/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 21-i ítélete — Esge kontra OHIM — De’Longhi Benelux (KMIX) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A KMIX közösségi szóvédjegy bejelentése — A BAMIX korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 108/58 T-224/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 20-i ítélete — Caventa kontra OHIM — Anson’s Herrenhaus (BERG) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BERG közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi Christian Berg közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 108/59 T-225/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 20-i ítélete — Caventa kontra OHIM — Anson’s Herrenhaus (BERG) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BERG közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi Christian Berg közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 108/60 T-378/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 20-i ítélete — Laangguth Erben kontra OHIM (MEDINET) („Közösségi védjegy — MEDINET közösségi ábrás védjegy bejelentése — MEDINET korábbi nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek — Korábbi nemzeti és nemzetközi védjegyek szenioritásának igénylése — Színes korábbi védjegyek és konkrét színmegjelölést nem tartalmazó bejelentett közösségi védjegyek — Megjelölések azonosságának hiánya — 207/2009/EK rendelet, 34. cikk — Indokolási kötelezettség — 207/2009/EK rendelet, 75. cikk — Szóbeli eljárás lefolytatásának célszerűsége — 207/2009/EK rendelet, 77. cikk”)
2013/C 108/61 T-387/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 27-i ítélete — Nitrogénművek kontra Bizottság („Állami támogatások — Banki ágazat — Magyarország kezességvállalása által biztosított és egy fejlesztési bank által nyújtott hitelek — A támogatási intézkedéseket a közös piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetésüket elrendelő határozat — A magánbefektető kritériuma”)
2013/C 108/62 T-427/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 21-i ítélete — Laboratoire Bioderma kontra OHIM — Cabinet Continental (BIODERMA) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A BIODERMA közösségi szóvédjegy — A védelemhez való jog megsértésének hiánya — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)
2013/C 108/63 T-631/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 20-i ítélete — Caventa kontra OHIM — Anson’s Herrenhaus (B BERG) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A B BERG közösségi ábrás védjegy bejelentése — A Christian Berg korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 108/64 T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. február 20-i végzése — Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 108/65 T-369/00. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 20-i végzése — Département du Loiret kontra Bizottság („Állami támogatások — Földterület eladási ára — A közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatás visszatéríttetését elrendelő határozat — Olyan megállapodás, amelynek értelmében a támogatás kedvezményezettjének összes eszközét visszafizették a támogatást nyújtó hatóságoknak — Okafogyottság”)
2013/C 108/66 T-85/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 21-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — Súlyos betegség — Orvosi költségek megtérítése — A felperes orvosi költségeinek 100 %-os megtérítését megtagadó bizottsági határozat — Indokolási kötelezettség — A személyzeti szabályzat 72. cikke — Az orvosi tanács által meghatározott szempontok — Az orvosszakértői véleménynek a bírósági eljárás során való benyújtása — A kifizetőhivatal vezetőjének hatásköre — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2013/C 108/67 T-15/12. és T-16/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. február 19-i végzése — Provincie Groningen és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti keresetek — Állami támogatások — Környezetvédelmi célú földterület-szerzésre vonatkozó szubvenciós program — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 108/68 T-336/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 18-i végzése — Klizli kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szembeni korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Okafogyottság”)
2013/C 108/69 T-418/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 19-i végzése — Beninca kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A hozzáférés hallgatólagos megtagadása — Eljáráshoz fűződő érdek — A kereset benyújtását követően elfogadott kifejezett határozat — Okafogyottság”)
2013/C 108/70 T-507/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. január 17-i végzése — Szlovénia kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Állami támogatások — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kedvezményezettől való visszatérítését elrendelő határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)
2013/C 108/71 T-576/12. sz. ügy: 2012. december 31-én benyújtott kereset — Łaszkiewicz kontra OHIM — Capital Safety Group EMEA (PROTEKT)
2013/C 108/72 T-15/13. sz. ügy: 2013. január 7-én benyújtott kereset — Group Nivelles kontra OHIM — Easy Sanitairy Solutions (Zuhany-lefolyócső)
2013/C 108/73 T-18/13. sz. ügy: 2013. január 11-én benyújtott kereset — Łaszkiewicz kontra OHIM — CABLES Y ESLINGAS (PROTEKT)
2013/C 108/74 T-61/13. sz. ügy: 2013. február 6-án benyújtott kereset — Melt Water kontra OHIM (NUEVA)
2013/C 108/75 T-66/13. sz. ügy: 2013. február 4-én benyújtott kereset — Langguth Erben kontra OHIM (Egy üveg ábrázolása)
2013/C 108/76 T-68/13. sz. ügy: 2013. február 5-én benyújtott kereset — Novartis kontra OHIM (CARE TO CARE)
2013/C 108/77 T-76/13. sz. ügy: 2013. február 11-én benyújtott kereset — Compagnie des montres Longines, Francillon kontra OHIM — Staccata (QUARTODIMIGLIO)
2013/C 108/78 T-77/13. sz. ügy: 2013. január 31-én benyújtott kereset — Laboratoires Polive kontra OHIM — Arbora & Ausonia (DODIE)
2013/C 108/79 T-78/13. sz. ügy: 2013. február 7-én benyújtott kereset — Red Bull kontra OHIM — Sun Mark (BULLDOG)
2013/C 108/80 T-81/13. sz. ügy: 2013. február 12-én benyújtott kereset — FTI Touristik kontra OHIM (BigXtra)
2013/C 108/81 T-84/13. sz. ügy: 2013. február 14-én benyújtott kereset — Samsung SDI és társai kontra Bizottság
2013/C 108/82 T-89/13. sz. ügy: 2013. február 18-án benyújtott kereset — Calestep kontra ECHA
2013/C 108/83 T-91/13. sz. ügy: 2013. február 14-én benyújtott kereset — LG Electronics kontra Bizottság
2013/C 108/84 T-92/13. sz. ügy: 2013. február 15-én benyújtott kereset — Philips kontra Bizottság
2013/C 108/85 T-95/13. sz. ügy: 2013. február 13-án benyújtott kereset — Walcher Messtechnik kontra OHIM (HIPERDRIVE)
2013/C 108/86 T-105/13. sz. ügy: 2013. február 19-án benyújtott kereset — Ludwig Schokolade kontra OHIM — Immergut (TrinkFix)
2013/C 108/87 T-322/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 18-i végzése — Clasado kontra Bizottság
2013/C 108/88 T-527/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 20-i végzése — Luxembourg Patent Co. kontra OHIM — DETEC (FIREDETEC)
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 108/89 F-149/12. sz. ügy: 2012. december 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 108/90 F-4/13. sz. ügy: 2013. január 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Bizottság
2013/C 108/91 F-6/13. sz. ügy: 2013. január 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 108/92 F-8/13. sz. ügy: 2013. január 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2013/C 108/93 F-10/13. sz. ügy: 2013. február 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 108/94 F-12/13. sz. ügy: 2013. február 5-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Parlament
2013/C 108/95 F-14/13. sz. ügy: 2013. február 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 108/96 F-16/13. sz. ügy: 2013. február 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013. április 16. 56. évfolyam, C 109
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 109/01 A Bizottság közleménye a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az OIML által kidolgozott normatív dokumentumokra történő hivatkozások és az alapvető követelményekre vonatkozó részeik jegyzékének közzététele (az irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban))
2013/C 109/02 A Bizottság közleménye a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az OIML által kidolgozott normatív dokumentumokra történő hivatkozások és az alapvető követelményekre vonatkozó részeik jegyzéke – az irányelv 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő – közzétételének visszavonása)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 109/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 109/04 Elavult bizottsági javaslatok visszavonása
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 109/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6860 – Volvo/Dongfeng Motor Group Company/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 109/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6889 – Sogecap/Cardif/Clichy-la-Garenne Building Complex)
2013/C 109/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6913 – DP World/Goodman/DP World Asia) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 109/08 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. április 16. 56. évfolyam, C 109A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 109 A/01 Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) – Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás) Brüsszelben (a személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2013/10335
2013. április 16. 56. évfolyam, C 109E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 109 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 109 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!