8. évfolyam 11. szám 2013.03.12.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Gyorsan változnak a jogszabályok

Csaknem háromezer oldalnyi joganyag jelent meg idén február végéig a Magyar Közlönyben, összesen 34 közlönyszámban – áll az Opten céginformációs és jogi szolgáltató közleményében. A legdinamikusabban nem is a törvény-, hanem a rendeleti jogalkotás nő.

Az év első két hónapjában 6 törvény és 61 kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, összesen mintegy 3000 oldalon.

Az oldalszám ugyan nem rekord – e tekintetben 2012 vezet, ahogy a törvények száma is nagyobb volt egy kicsivel tavaly –, a kormányrendeletek száma azonban dinamikusan emelkedik, és ebben a kabinet feltehetőleg felülírja saját 2012-es rekordját is. Tavaly ugyanis abszolút csúcsot döntött a kabinet: év végére 447 kormányrendelet született, míg a megelőző években e jogszabályok száma általában 360-370 körül alakult. Ehhez képest is erősen kezdett azonban idén a kormányzat, hiszen tavaly február végén még csak 21 rendeletnél jártunk – derül ki az OptiJUS jogi adatbázisból.

Az abszolút rekorddal várhatóan meg fog dőlni a módosítások száma is, hiszen nem elég, hogy a jogszabályok „darabszáma” növekszik, de úgy fest, hogy az abszolút mennyiségen belül a módosítások aránya is nő. Tavaly már a rendeletek csaknem hatvan százaléka volt módosító norma. A törvények számának szaporodása mellett – ami a jogalkotás leglátványosabb része – a rendeleti jogalkotás ilyen mértékű növekedése alapvetően változtatta meg az eddigi jogalkotási folyamatot.

A gyorsan változó jogszabályi környezetben egyrészt különösen fontos a jogszabályok folyamatos nyomon követése, másrészt elengedhetetlen, hogy a közeljövőben elinduljon egy konszolidációs időszak, amely rendet tesz az eddigi változások szövevényében.

 

Év

Összes kormányrendelet

Ebből módosító

Részarány

2000

278

125

45%

2001

326

163

50%

2002

315

175

56%

2003

285

144

51%

2004

383

193

50%

2005

336

199

59%

2006

368

177

48%

2007

410

232

57%

2008

362

187

52%

2009

361

203

56%

2010

376

209

56%

2011

379

217

57%

2012

447

263

59%

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 10. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 270
Végelszámolás 164
Hivatalból való törlés 0

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 9
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 914

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 0 db.

A héten 9083 cégnév, 6180 székhelycím és 6349 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 516148 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Hitelezők értesítése a csődeljárás megindításáról


Az adós a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 5 napon belül hitelezőit közvetlenül értesíti a csődeljárás megindulásáról, továbbá a hitelezőket országos napilapban és ha rendelkezik honlappal akkor honlapján is felhívja, hogy követeléseiket a végzés közzétételétől számított harminc napon, a csődeljárás kezdő napját követően keletkező követeléseiket pedig nyolc munkanapon belül jelentsék be. A felhívásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a követelések bejelentésével egyidejűleg a hitelezőnek a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő letéti számlájára be kell fizetnie a nyilvántartásba vételért fizetendő díjat, csatolnia kell a követelését alátámasztó okiratokat. A hitelezőket figyelmeztetni kell arra, hogy a határidő elmulasztása esetén a nyilvántartásba vételre nem kerül sor. A fizetési haladék ellenére kiegyenlítendő valamint bankgaranciából biztosítói garanciából vagy biztosító által kiállított olyan készfizető kezességvállalásból eredő követeléseket, amelyek beállta és esedékessége még bizonytalan, továbbá a – folyamatban lévő peres és nem peres eljárásokban, közigazgatási eljárásokban az adóssal szemben támasztott igények kivételével – a számviteli törvény szerinti függő követeléseket, amelyekben jövőbeli eseménytől függ, hogy az adós számára keletkezik-e fizetési kötelezettség még nem kell bejelenteni. A követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díj a követelés 1 %-a, de legalább 5000 és legfeljebb 100 000 Ft. A nyilvántartásba vételi díj megfizetése feltétele a követelés nyilvántartásba vételének. A vagyonfelügyelő a pénzforgalmi számlájára íggy beérkezett összegeket elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a számlával igazolt költségei és díjazása kiegyenlítésére fordíthatja. Az összeg fenti célokra történő felhasználásáról a vagyonfelügyelő elszámol a hitelezői választmánynak, a hitelezői képviselőnek, vagy ha ezek egyike sem került megválasztásra a bíróságnak. Amennyiben a hitelezők által befizetett nyilvántartásba vételi díj az említett költségeket nem fedezi, annak előlegezésére és viselésére az adós köteles. A külföldi székhelyű illetve külföldi lakóhellyel rendelkező feleket a bíróság kézbesítési megbízott igénybe vételére hívja fel (Cstv. 12. § (1) bekezdés). A fenti értesítésben illetve közzétételben az adós köteles a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számla számát is közölni (Cstv. 12. § (1a) bekezdés).
A vagyonfelügyelő az adós közreműködésével külön-külön nyilvántartásba veszi a követeléseket a következő felosztás szerint:

a) A fizetési haladék ellenére kiegyenlítendő követelések (munkabér és bér jellegű juttatások, az ezeket terhelő adók és közterhek, a végkielégítés, a tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati kereset kiegészítés, a szakképzésben résztvevő tanulók részére járó juttatások, a villamos energia és földgáz szolgáltatás díja, egyéb közműdíjak a számlavezető bank által felszámított számlavezetési díj, és a vagyonfelügyelőnek a nyilvántartásba vételi díjakkal nem fedezett díja és költségei, az általános forgalmi adó, a jövedéki adó és a termékdíj, az adós számlájára tévedésből átutalt összegek, a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges és a vagyonfelügyelő által jóváhagyott kötelezettségek)

b) A határidőben bejelentett azon biztosított és nem biztosított követelések, amelyek után a nyilvántartásba vételi díjat megfizették. Ezeken a követeléseken belül a nyilvántartásba vétel az alábbi felosztásban történik:
ba) elismert vagy nem vitatott követelések
bb) vitatott követelések függetlenül attól, hogy azok tekintetében van-e folyamatban bírósági vagy más hatósági eljárás
bc) azok a követelések, amelyek jogosultja olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az adós legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezik, vagy olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vállalatcsoport tagja
bd) azok a követelések, amelyek az adós által a csődeljárás kezdő időpontját megelőző kevesebb, mint 180 napon belül tett tartozását vállalásból erednek, illetve amelyeke jogosultja az általa a csődeljárás kezdő időpontját megelőző kevesebb, mint 180 napon belül kötött engedményezési szerződés alapján az adóssal, mint engedményezővel szemben azon az alapon érvényesít igényt, hogy a tartozás kötelezettje nem teljesített, és az adós kezesi felelősséggel tartozik (Cstv. 12. § (2) bekezdés).

Biztosított követelésnek minősül az a követelés, amelynek biztosítására az adós vagyontárgyán vagy vagyonán zálogjogot alapítottak, az adós által nyújtott óvadékot, biztosítéki célú vételi jogot vagy engedményezést kötöttek ki, továbbá amelynek érvényesítése céljából az adós vagyontárgyán végrehajtási jogot jegyeztek be, vagy azt lefoglalták (Cstv. 12. § (3) bekezdés). A követelés egyes részei különböző kategóriákba is besorolhatók. Az a tény, hogy a követelést a nem vitatott kategóriába sorolják nem minősül a tartozás elismerésének. Nem lehet vitatott követelésnek besorolni a közokiratba foglalt követelést, kivéve, ha az a vitás, hogy az részben vagy egészben kiegyenlítésre került-e (Cstv. 12. § (4) bekezdés). A követelések besorolásáról az adóst és a hitelezőket értesíteni kell és legalább öt munkanapos határidőt kell részükre biztosítani, hogy arra észrevételeket tehessenek. Az észrevételekről a vagyonfelügyelő három munkanapon belül dönt, és döntéséről az adóst és a hitelezőt haladéktalanul értesíti. A döntés ellen az érintett a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül kifogást nyújthat be a bíróságon. A kifogás irányulhat az ellen a döntés ellen is, amely alapján a vagyonfelügyelő a követelést nem a hitelező által megjelölt összegben vette nyilvántartásba. A bíróság a kifogásról soron kívül, de legfeljebb 8 munkanapon belül határoz. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye. A bíróság végzése folytán nem vitatottként nyilvántartásba vett követelés nem minősül az adós tartozás elismerésének, és nem zárja ki a hitelezővel szembeni igényérvényesítést (Cstv. 12. § (5) bekezdés). A vitatott követelés illetve a követelés vitatott része tekintetében az adósnak a vagyonfelügyelő jóváhagyásával olyan összegű tartalékot kell képeznie, amely a hitelezőt egyezség esetén megilletné, amennyiben követelése nem vitatottnak minősülne. A tartalékot akkor kell megképezni, ha a hitelező igényét bírósági úton vagy közigazgatási határozattal érvényesítse – beleértve a már folyamatban lévő eljárásokat is – és azt a vagyonfelügyelőnél igazolja. Tartalékképzés helyett az adós a vagyonfelügyelő jóváhagyásával olyan biztosítékot is nyújthat, amely a követelés esedékessé válásakor a hitelező igényének rendezését biztosítja (Cstv. 12. § (6) bekezdés).

2013. március 2.

 

Magyar Közlöny 37-41/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

37/2013. március 5.

 

 

2013. évi VII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

 2013.03.06.

2013. évi VIII. törvény

Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2013.03.06.

2013. évi IX. törvény

A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

 2013.03.06.

18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet

A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól

 2013.03.06.

19/2013. (III. 5.) EMMI rendelet

A Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

 2013.03.08.

20/2013. (III. 5.) EMMI rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

 2013.03.08.

11/2013. (III. 5.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 2013.03.08.

12/2013. (III. 5.) VM rendelet

A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének szabályairól

 2013.03.08.

8/2013. (III. 5.) OGY határozat

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.02.25.

9/2013. (III. 5.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.02.25.

10/2013. (III. 5.) OGY határozat

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról

 2013.03.04.

96/2013. (III. 5.) KE határozat

Miniszteri megbízatás megszűnéséről

 2013.03.05.

97/2013. (III. 5.) KE határozat

A Magyar Nemzeti Bank elnökének kinevezéséről

 2013.03.05.

98/2013. (III. 5.) KE határozat

A Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

 2013.03.05.

99/2013. (III. 5.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.03.05.

100/2013. (III. 5.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.03.05.

101/2013. (III. 5.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.03.05.

102/2013. (III. 5.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.03.05.

103/2013. (III. 5.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.03.05.

104/2013. (III. 5.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.03.05.

105/2013. (III. 5.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.05.

106/2013. (III. 5.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.05.

107/2013. (III. 5.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.05.

108/2013. (III. 5.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.05.

109/2013. (III. 5.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.05.

110/2013. (III. 5.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.05.

38/2013. március 6.

 

 

2/2013. (III. 6.) KIM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 2013.03.07.

8/2013. (III. 6.) NGM rendelet

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

 2013.03.21.

13/2013. (III. 6.) VM rendelet

A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

 2013.03.14.

9/2013. (III. 6.) AB határozat

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény egyes rendelkezéseire vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói kezdeményezés elutasításáról

 2013.03.06.

111/2013. (III. 6.) KE határozat

Tárca nélküli miniszteri megbízatás megszűnéséről és miniszteri kinevezésről

 2013.03.06.

112/2013. (III. 6.) KE határozat

Államtitkári megbízatás megszűnéséről

 2013.03.06.

36/2013. (III. 6.) ME határozat

Gazdasági együttműködési vegyes bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

 2013.03.07.

39/2013. március 7.

 

 

9/2013. (III. 7.) NGM rendelet

A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet módosításáról

 2013.04.07.

14/2013. (III. 7.) VM rendelet

A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet módosításáról

 2013.03.08.

11/2013. (III. 7.) OGY határozat

A Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) Politika ügyében

 2013.03.08.

12/2013. (III. 7.) OGY határozat

A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 2013.03.07.

13/2013. (III. 7.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.03.04.

1102/2013. (III. 7.) Korm. határozat

Az állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához szükséges intézkedésekről

 2013.03.07.

1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat

A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról

 2013.03.07.

1104/2013. (III. 7.) Korm. határozat

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről

 2013.03.07.

1105/2013. (III. 7.) Korm. határozat

A „Phoenix Mecano Kecskemét” KFT és a Continental AG magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodások megkötéséről

 2013.03.07.

1106/2013. (III. 7.) Korm. határozat

Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalásról

 2013.03.07.

1107/2013. (III. 7.) Korm. határozat

Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.07.

1108/2013. (III. 7.) Korm. határozat

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja érdekében a 2013. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.07.

1109/2013. (III. 7.) Korm. határozat

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.07.

1110/2013. (III. 7.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésének biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.07.

1111/2013. (III. 7.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1625/2012. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

 2013.03.07.

40/2013. március 8.

 

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

 2013.03.11.

66/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2013. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól

 2013.03.09.

67/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

Az építésüggyel és örökségvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.03.09.

68/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

Egyes agrár tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.03.11.

69/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.16.

70/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.16.

71/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezésével kapcsolatos beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

 2013.03.09.

72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2013.03.09.

73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.03.09.

1112/2013. (III. 8.) Korm. határozat

A felsőoktatási intézmények önerő igényéről

 2013.03.08.

1113/2013. (III. 8.) Korm. határozat

A Partnerségi Megállapodás, az operatív programok, valamint a Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentés társadalmi egyeztetésének módjáról, prioritásairól és menetrendjéről

 2013.03.08.

1114/2013. (III. 8.) Korm. határozat

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi Megállapodás célrendszeréről

 2013.03.08.

1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat

A 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről

 2013.03.08.

1116/2013. (III. 8.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség-javítása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.03.08.

1117/2013. (III. 8.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017 azonosító számú („Szigetvári Kistérség Ivóvízminőség-javító Programja" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.03.08.

1118/2013. (III. 8.) Korm. határozat

Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának 2012/2013. tanév II. félévi megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.08.

1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.08.

1120/2013. (III. 8.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közérdekű feladatai feltételeinek biztosítása céljából történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.08.

37/2013. (III. 8.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2013.03.08.

41/2013. március 11.    
2013. évi X. törvény A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról

2013.03.12.

74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

2013.03.12.

75/2013. (III. 11.) Korm. rendelet

A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

2013.03.12.

5/2013. (III. 11.) NMHH rendelet A közszolgálati médiaszolgáltató analóg műsorszórásának leállításáról

2013.03.19.

15/2013. (III. 11.) VM rendelet

A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről

2013.03.19.

1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott ex-ante kondicionalitások teljesítésével összefüggő feladatokról

2013.03.11.

1122/2013. (III. 11.) Korm. határozat

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akciótervének megállapításáról, egyes kiemelt projektjei akciótervi nevesítéséről és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tartaléklistájának jóváhagyásáról

2013.03.11.

38/2013. (III. 11.) ME határozat Főiskolai rektor megbízásáról

2013.03.11.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. március 6. 56. évfolyam, L 62

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 185/2013/EU (2013. március 5.) végrehajtási rendelete a Spanyolország részére 2013-ra és a későbbi évekre odaítélt egyes halászati kvótáknak a 2009-ben bizonyos makrélakvóták tekintetében történt túlhalászás miatti csökkentéséről
A Bizottság 186/2013/EU (2013. március 5.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Salame Felino [OFJ])
A Bizottság 187/2013/EU (2013. március 5.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az etilén hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 188/2013/EU (2013. március 5.) végrehajtási rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a mandipropamid hatóanyag jóváhagyásáról és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 189/2013/EU (2013. március 5.) végrehajtási rendelete a 185/2010/EU rendeletnek az „ismert szállítók” rendszere tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 190/2013/EU (2013. március 5.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a nátrium-hipoklorit hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 191/2013/EU (2013. március 5.) végrehajtási rendelete A 798/2008/EK, a 119/2009/EK és a 206/2010/EU rendeletnek és a 2000/572/EK határozatnak az állat-egészségügyi bizonyítványmintákban lévő állatjóléti igazolás tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 192/2013/EU 2013. március 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/114/EU (2013. március 1.) határozata a különböző technológiájú hőszivattyúk által szolgáltatott energia megújuló energiaforrásokból származó részének a 2009/28/EK európai parlamenti es tanácsi irányelv 5. cikke szerinti számításában a tagállamokat segítő iránymutatás megállapításáról (az értesítés a C(2013) 1082. számú dokumentummal történt)
2013. március 6. 56. évfolyam, L 63

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 174/2013/EU (2013. február 5.) rendelete az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló 106/2008/EK rendelet módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/107/EU (2012. november 13.) határozata az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről
 

Megállapodás az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió között az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról

Értesítés az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről
2013. március 7. 56. évfolyam, L 64

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 193/2013/EU (2013. március 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 194/2013/EU (2013. március 6.) végrehajtási rendelete a kvótán felüli cukornak a 2012/2013. gazdasági évben az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő értékesítése céljából rendelkezésre álló mennyiségei vonatkozásában alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/116/EU (2013. március 5.) végrehajtási határozata a Holland Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról
A Tanács 2013/117/EU (2013. március 5.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy holland tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/118/EU (2013. március 5.) határozata a Régiók Bizottsága egy finn póttagjának kinevezéséről
2013. március 8. 56. évfolyam, L 65

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 195/2013/EU (2013. március 7.) rendelete a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 196/2013/EU (2013. március 7.) végrehajtási rendelete a 206/2010/EU rendelet II. mellékletében megadott, az egyes friss húsoknak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok és ezek részeinek jegyzékének a Japánra vonatkozó új bejegyzés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 197/2013/EU (2013. március 7.) végrehajtási rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt biológiai vagy vegyi anyagok jegyzékének megállapításáról szóló 80/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 198/2013/EU (2013. március 7.) végrehajtási rendelete a kiegészítő ellenőrzést igénylő, emberi felhasználásra szánt gyógyszerek azonosítására használandó jelölés kiválasztásáról
A Bizottság 199/2013/EU (2013. március 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/119/EU (2013. március 6.) határozata a Törvényszék bíráinak kinevezéséről
A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/120/EU (2013. március 6.) határozata a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről
A Bizottság 2013/121/EU (2013. március 7.) határozata az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az egyes gyermekszékekre vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról
A Bizottság 2013/122/EU (2013. március 7.) végrehajtási határozata a vízuminformációs rendszer (VIS) negyedik és ötödik régióban történő működése kezdő időpontjának meghatározásáról
2013. március 8. 56. évfolyam, L 66

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

 

Európai Parlament

2013/102/EU, Euratom Az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének Végleges elfogadása
 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

 

Európai Parlament

  III. SZAKASZ
2013. március 9. 56. évfolyam, L 67

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 200/2013/EU (2013. március 8.) végrehajtási rendelete az ametoktradin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 201/2013/EU (2013. március 8.) végrehajtási rendelete a 788/2011/EU és az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a fluazifop-P hatóanyag jóváhagyása kapcsán érintett felhasználási célok kiterjesztése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 202/2013/EU (2013. március 8.) végrehajtási rendelete az 555/2008/EK rendeletnek a borágazatban végrehajtandó támogatási programok benyújtása és a harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 203/2013/EU (2013. március 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 204/2013/EU (2013. március 8.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2013. március 4. és 5. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2013. év március havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/123/EU (2013. február 26.) végrehajtási határozata az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2013) 981. számú dokumentummal történt)
2013. március 12. 56. évfolyam, L 68

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 205/2013/EU (2013. március 7.) végrehajtási rendelete a 2/2012/EU végrehajtási rendelettel kivetett, a Kínai Népköztársaságból és Tajvanból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak a rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik Fülöp-szigeteken feladott – adott esetben a Fülöp-szigetekről származóként bejelentett – importszállítmányaira történő kiterjesztéséről és a rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik Malajziában vagy Thaiföldön feladott – adott esetben Malajziából vagy Thaiföldről származóként bejelentett – importszállítmányaira az említett rendelet által kiszabott dömpingellenes intézkedések esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat lezárásáról
A Tanács 206/2013/EU  (2013. március 11.) végrehajtási rendelete az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 207/2013/EU (2013. március 11.) végrehajtási rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendelettől a 2013. évi különleges támogatással kapcsolatos döntés felülvizsgálatára vonatkozó határidő tekintetében, továbbá az 1120/2009/EK bizottsági rendelettől az említett felülvizsgálat bejelentése tekintetében történő eltérésről
A Bizottság 208/2013/EU (2013. március 11.) végrehajtási rendelete a csírák és a csírák előállítására szánt magvak nyomonkövethetőségének követelményeiről
A Bizottság 209/2013/EU (2013. március 11.) rendelete a 2073/2005/EK rendeletnek a csírák mikrobiológiai kritériumai és a vágott baromfitestekre és friss baromfihúsra vonatkozó mintavételi szabályok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 210/2013/EU (2013. március 11.) rendelete a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a csírákat termelő létesítmények engedélyezéséről
A Bizottság 211/2013/EU (2013. március 11.) rendelete a csírák és a csírák előállítására szánt magvak Unióba történő behozatalára vonatkozó bizonyítványkiállítási követelményekről
A Bizottság 212/2013/EU (2013. március 11.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének az említett mellékletben felsorolt termékekre vonatkozó kiegészítések és módosítások tekintetében való felváltásából
A Bizottság 213/2013/EU (2013. március 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/9/EU (2013. március 11.) irányelve a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/124/KKBP (2013. március 11.) határozata az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról
2013. március 6. 56. évfolyam, C 65
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 65/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6803 – Avolon/Wells Fargo/ACP JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 65/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 65/03 25/2012. sz. különjelentés: „Vannak-e olyan eszközök, amelyek révén figyelemmel lehet kísérni az Európai Szociális Alapnak az idősebb munkavállalókra irányuló kiadásait?”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 65/04 Az 1. és a 2. számú vasúti árufuvarozási folyosó irányító testületének határozata az 1. és 2. számú vasúti árufuvarozási folyosón belüli kapacitáselosztási keret létrehozásáról
2013/C 65/05 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
2013/C 65/06 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 65/07 Azon vámhivatalok aktualizált listája, ahol az 1635/2006/EK bizottsági rendelet I. mellékletében felsorolt termékek az Európai Közösségben való szabad forgalomba bocsátásra bejelenthetők
2013. március 7. 56. évfolyam, C 66
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 66/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 66/02 Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. augusztus 8-án megfogalmazott véleménye a COMP/M.6314 – Telefónica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Portugália
2013/C 66/03 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/M.6314 – Telefónica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV
2013/C 66/04 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. szeptember 4.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám COMP/M.6314 – Telefónica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV) (az értesítés a C(2012) 6063. final számú dokumentummal történt)
2013/C 66/05 A Bizottság határozata (2013. március 6.) az európai műholdas navigációs rendszerek küldetésfejlesztésével foglalkozó szakértői csoport, a „küldetésfejlesztési tanácsadó csoport” felállításáról szóló, 2010. október 6-i bizottsági határozat módosításáról
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 66/06 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2013/C 66/07 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye az állami támogatások visszafizettetése esetén 2013. január 1-jétől három EFTA-államban alkalmazandó kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (A Hatóság 2004. július 14-i 195/04/COL határozata (  HL L 139., 2006.5.25., 37. o. és a 26/2006 EGT-kiegészítés, 2006.5.25., 1. o.) 10. cikkének megfelelően közzétéve)
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 66/08 Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2012. december 4-én a Liechtensteini Hercegség ellen benyújtott kereset (E-14/12. sz. ügy)
2013/C 66/09 Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2012. november 30-án Izland ellen benyújtott kereset (E-12/12. sz. ügy)
2013/C 66/10 Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2012. november 30-án Izland ellen benyújtott kereset (E-13/12. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 66/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6869 – GM/Ispol) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. március 7. 56. évfolyam, C 66E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 66 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. március 7. 56. évfolyam, C 67
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2013/C 67/01 1/2013. sz. vélemény az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról, illetve a 966/2012/EU, Euratom rendeletet az európai politikai pártok finanszírozása tekintetében módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (az EUMSZ 287. és 322. cikke szerint)
2013. március 8. 56. évfolyam, C 68
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

2013/C 68/01 Iránymutatások (2013. március 7.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes nagykereskedelmi gyakorlatáról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 68/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 68/03 A halászati és akvakultúra-ágazatban működő azon termelői szervezetek jegyzéke, amelyek elismerését 2012-ben visszavonták
2013/C 68/04 A halászati és akvakultúra-ágazatban működő elismert termelői szervezetek jegyzéke
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 68/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 68/06 Átvételi elismervény a CHAP(2012) 00592. panasz ügyében
 

Helyesbítések

2013/C 68/07 Helyesbítés a Tudományos és Műszaki Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló 2012. november 13-i tanácsi határozathoz (  HL C 360., 2012.11.22.)
2013. március 8. 56. évfolyam, C 68E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 68 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. március 8. 56. évfolyam, C 69
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 69/01 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 69/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 69/03 Állami támogatás – Lettország – SA.34191 (2012/C) (korábbi 2012/NN) számú állami támogatás – Az airBaltic számára nyújtott állítólagos támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 69/04 Állami támogatás – Szlovénia – SA.32715 (2012/C) (korábbi 2012/NN) számú állami támogatás – Az Adria Airways számára nyújtott állítólagos támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. március 9. 56. évfolyam, C 70
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 70/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6808 – PAI Partners/Industrial Parts Holding)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2013/C 70/02 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. december 11.) a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (CON/2012/103)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 70/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 70/04 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. június 19-én tartott ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.966 – gázszigetelt kapcsolóberendezések – bírságok ügyre vonatkozó határozattervezetről – Előadó: Írország
2013/C 70/05 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/39.966 – Gázszigetelt kapcsolóberendezések (a bírságok újbóli kiszabása)
2013/C 70/06 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. június 27.) amely határozat módosítja az EK-Szerződés 81. cikke (jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke) és az EGT-megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban 2007. január 24-én hozott C(2006) 6762 végleges határozatnak a Mitsubishi Electric Corporation és a Toshiba Corporation vállalkozásokat érintő részét (COMP/39.966 – Gázszigetelt kapcsolóberendezések – Bírságok ügy) (az értesítés a C(2012) 4381. számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 70/07 Portugál nemzeti eljárás a korlátozott légiforgalmi jogok odaítélésére
2013/C 70/08 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2013/C 70/09 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Beruházási Bank

2013/C 70/10 Ajánlattételi felhívás – Az EBBI 2. Szociális Innovációs Versenye
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 70/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6865 – Oaktree/Countryside) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 70/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6796 – Aegean/Olympic II)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 70/13 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. március 9. 56. évfolyam, C 71
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 71/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 63., 2013.3.2.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 71/02 C-529/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. január 24-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — A közös piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatások — Visszatéríttetési kötelezettség — A végrehajtás elmaradása — Elfogadhatatlansági kifogás — A Bíróság korábbi ítéletéhez fűződő res iudicata hatás)
2013/C 71/03 C-73/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. január 24-i ítélete — Frucona Košice a.s. kontra Európai Bizottság, St. Nicolaus — trade a.s. (Fellebbezés — Állami támogatások — Az adótartozás 65 %-ának kollektív fizetésképtelenségi eljárás keretében történő elengedése — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — A magánhitelező kritériuma — A bírósági felülvizsgálat korlátai — A vitatott határozatban szereplő indokoknak a Törvényszék saját indokaival helyettesítése — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — A bizonyítékok elferdítése)
2013/C 71/04 C-186/11. és C-209/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. január 24-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek) — Stanleybet International Ltd (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11) kontra Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon és Ypourgos Politismou (EK 43. cikk és EK 49. cikk — Nemzeti szabályozás, amely a szerencsejátékok megvalósítására, igazgatására, szervezésére és lebonyolítására vonatkozó kizárólagos jogot biztosít egyetlen, részvénytársasági formában működő és a tőzsdén jegyzett vállalkozásnak — A szerencsejátékok reklámozása és az Európai Unió más tagállamaiban való terjeszkedés — Állami ellenőrzés)
2013/C 71/05 C-283/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. január 22-i ítélete (a Bundeskommunikationssenat (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sky Österreich GmbH kontra Österreichischer Rundfunk (2010/13/EU irányelv — Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása — 15. cikk, (6) bekezdés — Érvényesség — Kizárólagos televíziós műsorszolgáltatási jogok tárgyát képező, nagy közérdeklődésre számot tartó események — A televíziós műsorszolgáltatókat megillető jog, hogy az ilyen eseményekhez rövid híradás céljából hozzáférjenek — A kizárólagos jog jogosultját megillető esetleges pénzügyi ellentételezésnek az e hozzáférés biztosítása során felmerülő többletköltségekre való korlátozása — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 16. és 17. cikk — Arányosság)
2013/C 71/06 C-286/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. január 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Tomkins plc (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A rézből és rézötvözetből készült szerelvények európai piaca — Az anyavállalatnak kizárólag a leányvállalata jogsértő magatartásából eredő felelőssége — A ne ultra petita elve — A leányvállalatra vonatkozó ítéletben kimondott megsemmisítés hatása az anyavállalat jogi helyzetére)
2013/C 71/07 C-646/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. január 24-i ítélete — Falles Fagligt Forbund (3F), korábban Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) kontra Európai Bizottság, Dán Királyság (Fellebbezés — Állami támogatások — Adócsökkentési intézkedések — A dán nemzetközi nyilvántartásba felvett hajók fedélzetén szolgálatot teljesítő tengerészek — Az EK 88. cikk (3) bekezdése — Előzetes vizsgálati szakasz — Kifogást nem emelő bizottsági határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A hivatalos vizsgálati eljárás megindításának feltételei — A támogatás közös piaccal való összeegyeztethetőségével kapcsolatos kételyek fennállása — Vizsgálati határidő)
2013/C 71/08 C-534/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-241/03. REV. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 11-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2012. november 23-án benyújtott fellebbezés
2013/C 71/09 C-557/12. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2012. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH kontra ÖBB Infrastruktur AG
2013/C 71/10 C-579/12. RX. sz. ügy: A Bíróság (felülvizsgálati tanács) 2012. december 11-i határozata a Törvényszék (fellebbezési tanács) T-268/11. sz., Bizottság kontra Strack ügyben 2012. november 8-án hozott ítélete felülvizsgálatának elrendeléséről
2013/C 71/11 C-586/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-357/06. sz., Koninklijke Wegenbouw Stevin kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a Koninklijke Wegenbouw Stevin BV által 2012. december 13-án benyújtott fellebbezés
2013/C 71/12 C-589/12. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2012. december 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs kontra GMAC UK PLC
2013/C 71/13 C-596/12. sz. ügy: 2012. december 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2013/C 71/14 C-601/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-150/09. sz., Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2012. október 10-én hozott ítélete ellen a Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd által 2012. december 20-án benyújtott fellebbezés
2013/C 71/15 C-611/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-114/11. sz., Jean-François Giordano kontra Bizottság ügyben 2012. november 7-én hozott ítélete ellen Jean-François Giordano által 2012. december 31-én benyújtott fellebbezés
2013/C 71/16 C-612/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-361/06. sz., Ballast Nedam kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a Ballast Nedam NV által 2012. december 21-én benyújtott fellebbezés
2013/C 71/17 C-2/13. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2013. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières kontra Humeau Beaupreau SAS
2013/C 71/18 C-12/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-574/08. sz., Syndicat des thoniers méditerranéens és társai kontra Bizottság ügyben 2012. november 7-én hozott ítélete ellen Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin által 2013. január 10-én benyújtott fellebbezés
2013/C 71/19 C-13/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-574/08. sz., Syndicat des thoniers méditerranéens és társai kontra Bizottság ügyben 2012. november 7-én hozott ítélete ellen a Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez által 2013. január 10-én benyújtott fellebbezés
2013/C 71/20 C-31/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-194/10. sz., Magyarország kontra Európai Bizottság ügyben 2012. november 18-án hozott ítélete ellen Magyarország által 2013. január 22-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2013/C 71/21 T-474/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 24-i ítélete — Fercal — Consultadoria e Serviços kontra OHIM — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A JACKSON SHOES közösségi szóvédjegy — A korábbi JACSON OF SCANDINAVIA nemzeti cégnév — Viszonylagos kizáró ok — Viszonylagos törlési ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdése és 53. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2013/C 71/22 T-339/10. és T-532/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. január 29-i ítélete — Cosepuri kontra EÉBH („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Ingajárat Olaszországban és Európában — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — A szerződés másik ajánlattevőnek való odaítéléséről szóló határozat — Szerződésen kívüli felelősség — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A nyertes ajánlattevő ajánlata — A hozzáférés megtagadása — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel”)
2013/C 71/23 T-496/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i ítélete — Bank Mellat kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2013/C 71/24 T-25/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i ítélete — Germans Boada kontra OHIM (kézi reszelő) („Közösségi védjegy — Közösségi térbeli védjegy bejelentése — Kézi reszelő — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. és 76. cikke — Egyenlő bánásmód”)
2013/C 71/25 T-189/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 24-i ítélete — Yordanov kontra OHIM — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A DISCO DESIGNER közösségi szóvédjegy bejelentése — A DISCO korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A termékek azonossága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 71/26 T-283/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i ítélete — Fon Wireless kontra OHIM — nfon (nfon) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az nfon közösségi szóvédjegy bejelentése — A fon korábbi közösségi ábrás védjegy és a FON korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Megváltoztatás iránti kérelem”)
2013/C 71/27 T-662/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i ítélete — Müller kontra OHIM — Loncar (Sunless) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Sunless közösségi ábrás védjegy bejelentése — SUNLESS és LONCAR-SUNLESS korábbi közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 71/28 T-218/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 22-i végzése — Cooperative Mare Azzuro és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a folyósított támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 71/29 T-262/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 22-i végzése — La Vigile San Marco kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a folyósított támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 71/30 T-263/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 22-i végzése — La Navale kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a folyósított támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 71/31 T-403/05. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 10-i végzése — MyTravel kontra Bizottság („Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — A Törvényszék által megsemmisített, összefonódásról szóló határozatra vonatkozó dokumentumok — Hozzáférés megtagadása — Okafogyottság”)
2013/C 71/32 T-497/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 14-i végzése — Divandari kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Az érintett személyek listájáról való levétel — Okafogyottság”)
2013/C 71/33 T-445/11. és T-88/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. január 11-i végzése — Charron Inox és Almet kontra Tanács és Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset — Dömping — A Kínából származó, egyes varrat nélküli rozsdamentes acélcsövek behozatala — Ideiglenes dömpingellenes vám — Okafogyottság — Végleges dömpingellenes vám — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 71/34 T-21/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 15-i végzése — Alfacam és társai kontra Parlament (Megsemmisítés iránti kereset — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Audiovizuális szolgáltatások nyújtása a Parlament javára — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Az 1605/2002 (EK, Euratom) rendelet 94. és 103. cikke — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2013/C 71/35 T-468/12. sz. ügy: 2012. október 16-án benyújtott kereset — Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina kontra Bizottság
2013/C 71/36 T-545/12. sz. ügy: 2012. december 17-én benyújtott kereset — Mory és társai kontra Bizottság
2013/C 71/37 T-4/13. sz. ügy: 2013. január 9-én benyújtott kereset — Communicaid Group kontra Bizottság
2013/C 71/38 T-6/13. sz. ügy: 2013. január 8-án benyújtott kereset — NICO kontra Tanács
2013/C 71/39 T-8/13. sz. ügy: 2013. január 4-én benyújtott kereset — ClientEarth és társai kontra Bizottság
2013/C 71/40 T-20/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-41/06. RENV. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2012. november 6-án hozott ítélete ellen Luigi Marcuccio által 2013. január 17-én benyújtott fellebbezés
2013/C 71/41 T-25/13. sz. ügy: 2013. január 21-én benyújtott kereset — Mäurer & Wirtz kontra OHIM — Sacra (4711 Aqua Mirabilis)
2013/C 71/42 T-445/09. és T-448/09. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. január 16-i végzése — Centre national de la recherche scientifique kontra Bizottság
2013/C 71/43 T-447/09. és T-449/09. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. január 16-i végzése — Centre national de la recherche scientifique kontra Bizottság
2013/C 71/44 T-125/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 16-i végzése — Centre national de la recherche scientifique kontra Bizottság
2013/C 71/45 T-167/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 16-i végzése — Nemzeti Kutatóközpont kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 71/46 F-24/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. január 23-i ítélete — Katrakasas kontra Bizottság (Közszolgálat — COM/INT/OLAF/09/AD 8 és COM/INT/OLAF/09/AD 10 belső versenyvizsgák — Csalás elleni küzdelem — A szóbeli vizsgára bocsátásról szóló határozat felülvizsgálata — A tartaléklistára való felvételt mellőző határozat felülvizsgálata — A versenyvizsga-kiírással szembeni jogellenességi kifogás — Az oklevelekre és szakmai tapasztalatra vonatkozó feltételek — Névtelenség szabálya — A személyzeti szabályzat 31. cikkének megsértése — Hatáskörrel való visszaélés — Az írásbeli vizsga olyan témája, amely a pályázók valamely csoportjának kedvez — A vizsgabizottság valamely tagjának magatartása a szóbeli vizsga során)
2013/C 71/47 F-92/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. január 28-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél, amelyet az ügyvéd aláírásbélyegzőjével vagy az aláírás más többszörözési módja segítségével írtak alá — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 71/48 F-95/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. január 28-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél, amelyet az ügyvéd aláírásbélyegzőjével vagy az aláírás más többszörözési módja segítségével írtak alá — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 71/49 F-100/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. január 28-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél, amelyet az ügyvéd aláírásbélyegzőjével vagy az aláírás más többszörözési módja segítségével írtak alá — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 71/50 F-126/12. sz. ügy: 2012. október 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 71/51 F-130/12. sz. ügy: 2012. november 2-án benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2013/C 71/52 F-148/12. sz. ügy: 2012. december7-én benyújtott kereset — ZZ kontra OEDT
2013/C 71/53 F-152/12. sz. ügy: 2012. december 13-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 71/54 F-154/12. sz. ügy: 2012. december 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra EKSZ
2013/C 71/55 F-156/12. sz. ügy: 2012. december 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra Régiók Bizottsága
2013/C 71/56 F-157/12. sz. ügy: 2012. december 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2013. március 12. 56. évfolyam, C 72
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 72/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6708 – BMS/Astrazeneca/Amylin Business)
2013/C 72/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6765 – Precision Castparts/Titanium Metals)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 72/03 Értesítés a 2013/124/KKBP határozattal módosított 2011/235/KKBP tanácsi határozatban és a 206/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU tanácsi rendeletben előírt intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 72/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 72/05 Pályázati felhívás – EACEA/10/13 – Fiatalok lendületben program – 3.2. alprogram – „Fiatalok a világban”: Együttműködés az Európai Unióval nem szomszédos országokkal
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 72/06 Értesítés egyes Dél-Afrikából származó mangán-dioxidok behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 72/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6782 – H.I.G. Europe Capital/Petrochem Carless Holdings)
2013/C 72/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6815 – ERDF/CDC/UEM/Efluid) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 72/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6880 – Liberty Global/Virgin Media)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 109 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!