spacer
  8. évfolyam 52. szám 2013.12.31.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Háromszor több a tisztségviselő az állami cégekben

Az állami vállalatokhoz jóval több tulajdonos és cégjegyzésre jogosult kapcsolódik, mint a magánszektor cégeihez, és ezeknek a személyeknek az életkora is magasabb, mint a versenyszférában – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból. Szektortól függetlenül igaz ugyanakkor, hogy a cégméret növekedésével csökken a nők száma a tisztségviselők között.

A tulajdonosok és cégjegyzésre jogosultak számát vizsgálva jól látható, hogy míg az állami szektorban átlagosan kilenc fő jut egy vállalatra, a magánszektorban csupán három. Az árbevétel emelkedésével mindkét területen egyre több tisztségviselő kapcsolódik egy-egy céghez.

Nemek tekintetében az állami és a magánszektorban is megfigyelhető a – majdnem kétszeres – férfitöbbség a tulajdonosok és cégjegyzésre jogosultak között. Általánosságban elmondható, hogy csak a cégjegyzésre jogosultakat tekintve még nagyobb a férfiak aránya, és az is jól látszik, hogy az árbevétel növekedésével párhuzamosan a nők száma fokozatosan csökken a vezetők között: a 10 millió forint alatti cégek esetében 59-41 százalék a férfi-nő megoszlás, az 1 milliárd forint feletti cégeknél ugyanez az arány már 71-százalékos férfiuralmat mutat.

A tulajdonosok és cégjegyzésre jogosultak legnagyobb része 36–45 éves, továbbá 46 és 65 év közé is jelentős hányaduk esik. Mondhatjuk tehát, hogy jelenleg az „X generáció” tagjai foglalják el a cégek legtöbb tisztségviselői pozícióját. Ha az árbevétel tényezőjét is bevezetjük a vizsgálatba, egyértelmű a következtetés: minél magasabb a cég árbevétele, annál idősebbek a tulajdonosok és vezetők.

Az állami és a magánszektor tulajdonosainak és cégjegyzésre jogosultjainak korát összevetve azt látjuk, hogy az előbbiben tevékenykedők idősebbek: az állami társaságokban a tisztségviselők átlagéletkora 52 év, a magánszektorban csak 47,5 év.

Kockázatosság és stabilitás szempontjából nézve az állami szektor cégei összességében biztonságosabbnak tűnnek a magánszektoréinál. Természetesen az is elmondható, hogy az árbevétel növekedésével egyre kisebb a cégek kockázati tényezője: míg a 10 millió forint alatti árbevételű társaságoknak csak 3 százaléka esik a legkisebb kockázatú kategóriába, az 1 milliárd forint fölöttieknek már 71 százaléka. Az éves árbevétel növekedésével emelkedik az eljárással nem érintett, bejelentett tartozásokkal nem rendelkező, vagyis „rendben működő” cégek aránya, de itt is megfigyelhető az állami és nem állami tulajdonban levők közötti eltérés: az állami szektorban a rendben működő társaságok aránya 73 százalék, a magánszektorban viszont csupán 65 százalék.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 51. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 9
Felszámolás 503
Végelszámolás 192
Hivatalból való törlés 109

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 60
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1458

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 694 db.

A héten 11 735 cégnév, 3 410 székhelycím és 875 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 514 761 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A felszámolási eljárás befejezése 

A bíróság a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat alapján végzéssel határoz a költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról, a hitelezők követelésének kielégítéséről, a pénzforgalmi számlák megszüntetéséről és a központi értéktár megkeresésével az adós által kibocsátott értékpapírok érvénytelenítéséről, valamint kötelezi a felszámolót a még szükséges intézkedések megtételére. Ezzel egyidejűleg dönt a felszámolás befejezéséről és az adós megszüntetéséről, továbbá rendelkezik az adós leányvállalatának, illetve tröszt esetén a tröszti vállalatnak a megszüntetéséről is (Cstv. 60. § (1) bekezdés).  Ha a felek egyezséget kötöttek, a bíróság az egyezséget jóváhagyó végzésben dönt a felszámolási eljárás befejezéséről, a felszámoló díjazásáról, a költségek viseléséről és az egyezségi megállapodásból kizárt hitelezők követeléseinek kielégítéséről (Cstv. 60. § (2) bekezdés). A bíróság elrendeli az eljárás befejezéséről döntő jogerős végzéseknek a Cégközlönyben való közzétételét (Cstv. 60. § (3) bekezdés). A felszámoló a jogerős végzés közzétételétől számított 15 napon belül köteles a közhiteles nyilvántartásoknál, hatósági nyilvántartásoknál eljárni annak érdekében, hogy törlésre kerüljenek azok a jogok és tények, amelyeknél az adós jogosultként van feltüntetve (cstv. 60. § (4) bekezdés). A felszámolónak a megállapított díját – megnövelve az általános forgalmi adó fizetéséhez szükséges arányos összeggel – elsősorban a Gazdasági Hivatal által kezelt elkülönített számlán rendelkezésre álló összegből kell megfizetni. Ha az elkülönített számlán a díj megfizetésére szolgáló összeg kevesebb, mint a felszámoló részére megállapítható díj, a felszámoló a különbözetet felszámolási költségként érvényesítheti, kiegészítve az általános forgalmi adó fizetéséhez szükséges arányos összeggel (Cstv. 60. § (5) bekezdés).

Ha a felszámolónak az általános forgalmi adót nem tartalmazó ténylegesen kifizethető díja  meghaladja a 4%-ot, illetve az 1%-ot, a bíróság elrendeli, hogy a 4%-ot , illetve az 1%-ot meghaladó részt a Gazdasági Hivatal által kezelt, illetve az adós számlájáról a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala által vezetett díjkiegészítési számlára utalják át. Erről a bíróság a végzése megküldésével mind a Gazdasági Hivatalt, mind a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalát értesíti (Cstv. 60. § (6) bekezdés). Ha a Gazdasági Hivatal által vezetett elkülönített számlán rendelkezésre álló összeg a felszámoló díját és az általános forgalmi adó fizetéséhez szükséges összeget meghaladja, a különbözetet az adós hitelezőinek befizetésük arányában vissza kell fizetni, kivéve a függő követelés nyilvántartásba vételekor befizetett összeget, amennyiben erre a követelésre tartalékot kellett képezni, és annak felhasználása még nem történt meg. Amennyiben az egy hitelezőnek visszajáró összeg az 5000 Ft-ot nem éri el, ezt az összeget a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala által kezelt díjkiegészítési számlára kell átutalni (Cstv. 60. § (7) bekezdés). A felszámolási eljárás befejezéséről hozott végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak (Cstv. 60. § (8) bekezdés).

Budapest, 2013. november 22.

Magyar Közlöny 211-224/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

211/2013. december 17.

 

 

475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről

 2013.12.18.

476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.25.

477/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.18.

478/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.01.

479/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és az azzal összefüggő más kormányrendeletek módosításáról

 2014.01.01.

480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.17.

481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 2014.01.01.

482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 2013.12.18.

483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

 2014.01.01.

484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat-és hatáskörükről

 2013.12.25.

60/2013. (XII. 17.) NGM rendelet

A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról

 2014.01.01.

122/2013. (XII. 17.) VM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

 2014.01.17.

506/2013. (XII. 17.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.12.17.

507/2013. (XII. 17.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.12.17.

1943/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A 2014-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről szóló 1761/2013. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.17.

1944/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.18.

1945/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A Lendvai Konzuli Iroda nyitásához kapcsolódó feladatokról

 2013.12.17.

1946/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.18.

1947/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.17.

1948/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek között a magyar nyelv, a társadalomtudományok és a kultúra oktatásának elősegítése a Glasgow Egyetemen című program megvalósítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.17.

1949/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának 2013/2014. tanév I. félévi megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.17.

1950/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A Szigetköz ökológiai monitoringját végző intézmények támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma valamint a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.17.

1951/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az önkormányzati feladatellátás megváltozásával összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.17.

1952/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A 2014. évi országgyűlési választások külképviseleti végrehajtásához kapcsolódóan a Külügyminisztérium Központi Igazgatás mindenkori engedélyezett létszámának határozott időre, 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig szóló 10 fővel történő növelésével kapcsolatos feladatokról

 2013.12.17.

1953/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A VOCH Vodafone Operációs Központ Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek kormányzati támogatásáról

 2013.12.17.

1954/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a Magyar Posta Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-ben lévő részesedéseinek értékesítéséről

 2013.12.17.

149/2013. (XII. 17.) ME határozat

Magyarország Kormánya, valamint a Török Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról

 2013.12.17.

212/2013. december 17.

 

 

2013. évi CCXVIII. törvény

A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról

 2014.01.01.

485/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.18.

486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.25.

487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

 2014.01.01.

488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.18.

36/2013. (XII. 17.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2013.12.18.

72/2013. (XII. 17.) BM rendelet

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

 2014.01.01.

61/2013. (XII. 17.) NGM rendelet

A technikai kamatlábak legnagyobb mértékéről

 2014.07.01.

62/2013. (XII. 17.) NGM rendelet

A Stabilitás Megtakarítási Számla vezetésére, a Stabilitás Megtakarítási Számlára történő befizetésről, valamint az onnan történő kifizetésről kiállítandó igazolásra, a hitelintézet által a Stabilitás Megtakarítási Számla megnyitásáról és az arra történt befizetésről teljesítendő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokról

 2013.12.18.

63/2013. (XII. 17.) NGM rendelet

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

 2014.01.01.

123/2013. (XII. 17.) VM rendelet

Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról

 2013.12.18.

124/2013. (XII. 17.) VM rendelet

Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról

 2013.12.18.

125/2013. (XII. 17.) VM rendelet

A Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi terület országos jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításáról

 2014.01.01.

126/2013. (XII. 17.) VM rendelet

A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

 2014.01.17.

1955/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A Kormány 2014. I. félévi munkatervéről

 2013.12.17.

1956/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 2013.12.17.

1957/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

Az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.17.

1958/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Vörösiszap szennyezés kármentesítése” című) nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.12.17.

1959/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A KEOP-2.2.2/09-11-2013-0001 azonosító számú („Technika a vízminőség szolgálatában” című) projektjavaslat jóváhagyásáról

 2013.12.17.

1960/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

 2013.12.17.

1961/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú („Kalocsa Szíve Program” című) kiemelt projekttel összefüggésben a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi, részleges mentesítéséről

 2013.12.17.

1962/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú („Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatairól

 2013.12.17.

1963/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A „Recsk I. – rézérc” és „Recsk II. – nemes- és színesfémérc” védnevű bányatelkek újrahasznosíthatóságának vizsgálatáról

 2013.12.17.

1964/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról

 2013.12.17.

1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról

 2013.12.17.

1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról

 2013.12.17.

1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.17.

1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 2013.12.17.

213/2013. december 18.

 

 

2013. évi CCXIX. törvény

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről

 2013.12.19.

2013. évi CCXX. törvény

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

 2015.01.01.

2013. évi CCXXI. törvény

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról

 2014.03.15.

2013. évi CCXXII. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő módosításáról

 2013.12.21.

2013. évi CCXXIII. törvény

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosításáról

 2013.12.19.

2013. évi CCXXIV. törvény

Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról

 2014.01.01.

2013. évi CCXXV. törvény

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról

 2014.01.01.

2013. évi CCXXVI. törvény

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról

 2013.12.19.

2013. évi CCXXVII. törvény

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

 2013.12.26.

2013. évi CCXXVIII. törvény

Egyes klímapolitikai és közlekedési tárgyú törvények módosításáról

 2013.12.26.

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

 2014.01.01.

490/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet és az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.19.

491/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.26.

492/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.01.

73/2013. (XII. 18.) BM rendelet

A szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről

 2014.01.01.

74/2013. (XII. 18.) BM rendelet

A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet, valamint egyes a belügyminiszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.01.01.

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

 2014.01.01.

76/2013. (XII. 18.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról

 2014.01.01.

64/2013. (XII. 18.) NGM rendelet

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, valamint a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának,javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosításáról

 2014.01.17.

127/2013. (XII. 18.) VM rendelet

A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről

 2014.01.01.

102/2013. (XII. 18.) OGY határozat

Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 2013.12.16.

1969/2013. (XII. 18.) Korm. határozat

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020. felülvizsgálatáról

 2013.12.18.

1970/2013. (XII. 18.) Korm. határozat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről

 2013.12.19.

1971/2013. (XII. 18.) Korm. határozat

Az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat, valamint az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia magyar programjának koordinátori feladatairól szóló 1157/2011. (V. 20.) Korm. határozat módosításáról

 2014.01.01.

1972/2013. (XII. 18.) Korm. határozat

Egyes MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az állam közötti vagyonrendezés által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 2013.12.18.

1973/2013. (XII. 18.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulás megadásáról

 2013.12.18.

1974/2013. (XII. 18.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulás elutasításáról

 2013.12.18.

1975/2013. (XII. 18.) Korm. határozat

A 304. számú másodrendű főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében megvalósuló körforgalmú csomópont létesítéséhez szükséges intézkedésekről

 2013.12.18.

1976/2013. (XII. 18.) Korm. határozat

A PÁPAI HÚS 1913 Kft. „cs.a." és a PÁPA-SER Kft. „cs.a." részére az MFB Zrt. által nyújtott hitel feltételeinek módosításáról és a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. részére nyújtandó hitelről

 2013.12.19.

150/2013. (XII. 18.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti Oktatási együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.12.18.

214/2013. december 19.

 

 

2013. évi CCXXIX. törvény

Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról

 2014.01.01.

493/2013. (XII. 19.) Korm. rendelet

A Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti épületek elbontásához és az ingatlanon kialakítandó közpark részeként felépítésre kerülő rendőrségi objektum megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

 2013.12.20.

77/2013. (XII. 19.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól szóló 14/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról

 2013.12.20.

78/2013. (XII. 19.) BM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról

 2013.12.20.

79/2013. (XII. 19.) EMMI rendelet

A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet módosításáról

 2013.12.20.

65/2013. (XII. 19.) NGM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II. 20.) NGM rendelet módosításáról

 2013.12.20.

76/2013. (XII. 19.) NFM rendelet

A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról

 2013.12.27.

77/2013. (XII. 19.) NFM rendelet

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolási követelményeiről

 2013.12.27.

1977/2013. (XII. 19.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.19.

1978/2013. (XII. 19.) Korm. határozat

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításával összefüggő egyes kérdésekről

 2013.12.19.

215/2013. december 20.

 

 

79/2013. (XII. 20.) BM rendelet

Egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.01.01.

24/2013. (XII. 20.) HM rendelet

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek és egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

 2014.01.01.

78/2013. (XII. 20.) NFM rendelet

A közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó közlekedési szakképesítések mestervizsga követelményeiről

 2013.12.28.

128/2013. (XII. 20.) VM rendelet

A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről

 2013.12.21.

103/2013. (XII. 20.) OGY határozat

A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról

 2013.12.21.

104/2013. (XII. 20.) OGY határozat

Az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát vizsgáló bizottságról

 2013.12.21.

508/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

509/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

510/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

511/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

512/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

513/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

514/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

515/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

516/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

517/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

518/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

519/2013. (XII. 20.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.12.20.

216/2013. december 21.

 

 

2013. évi CCXXX. törvény

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

 2013.12.22.

2013. évi CCXXXI. törvény

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról

 2013.12.31.

2013. évi CCXXXII. törvény

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

 2014.01.01.

2013. évi CCXXXIII. törvény

A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről

 2013.12.22.

2013. évi CCXXXIV. törvény

A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről

 2013.12.22.

80/2013. (XII. 21.) EMMI rendelet

Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet, valamint a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról

 2013.12.22.

79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet

Az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről

 2013.12.24.

129/2013. (XII. 21.) VM rendelet

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet és az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosításáról

 2014.01.01.

130/2013. (XII. 21.) VM rendelet

Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.12.22.

1003/2013. (XII. 21.) AB Tü. határozat

Az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

 2014.01.01.

520/2013. (XII. 21.) KE határozat

A 23/2012. (I. 16.) KE határozat hatályon kívül helyezéséről

 2013.12.21.

217/2013. december 23.    
2013. évi CCXXXV. törvény Az egyes fizetési szolgáltatókról

2014.01.01.

2013. évi CCXXXVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2013.12.26.

2013. évi CCXXXVII. törvény A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2014.01.01.

494/2013. (XII. 23.) Korm. rendelet A nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről

2014.01.01.

80/2013. (XII. 23.) BM rendelet

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról

2013.12.31.

81/2013. (XII. 23.) BM rendelet Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

2013.12.26.

81/2013. (XII. 23.) EMMI rendelet

Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet módosításáról

2013.12.24.

33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól

2014.01.01.

34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2014.01.01.

35/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

Egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról

2014.01.01.

36/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról

2014.01.01.

80/2013. (XII. 23.) NFM rendelet

Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról, valamint a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 74/2011. (XII. 14.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

2014.01.01.

81/2013. (XII. 23.) NFM rendelet

A vasúti közlekedéssel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2013.12.24.

6/2013. BJE jogegységi határozat A Kúria jogegységi határozata

2013.12.23.

218/2013. december 23.

 

 

2013. évi CCXXXVIII. törvény

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról

 határozatlan

2013. évi CCXXXIX. törvény

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek a nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról

 2014.01.07.

2013. évi CCXL. törvény

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 2015.01.01.

2013. évi CCXLI. törvény

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

 2014.01.01.

2013. évi CCXLII. törvény

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről

 2013.12.24.

2013. évi CCXLIII. törvény

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról

 2013.12.31.

2013. évi CCXLIV. törvény

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

 2013.12.24.

2013. évi CCXLV. törvény

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról

 2013.12.31.

2013. évi CCXLVI. törvény

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról

 2014.01.07.

2013. évi CCXLVII. törvény

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról

 2013.12.31.

82/2013. (XII. 23.) BM rendelet

Egyes tűzvédelmi és tűzmegelőzési miniszteri rendeletek, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

 2013.12.24.

66/2013. (XII. 23.) NGM rendelet

Egyes munkaügyi tárgyú rendeletek módosításáról

 2014.01.01.

67/2013. (XII. 23.) NGM rendelet

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

 2014.01.01.

131/2013. (XII. 23.) VM rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek a vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos módosításáról

 2014.01.01.

132/2013. (XII. 23.) VM rendelet

A vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.01.01.

1979/2013. (XII. 23.) Korm. határozat

A vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedésekről

 2013.12.23.

219/2013. december 29.

 

 

37/2013. (XII. 29.) MNB rendelet

A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 2014.01.01.

38/2013. (XII. 29.) MNB rendelet

A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 2014.01.01.

39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

 2014.01.01.

40/2013. (XII. 29.) MNB rendelet

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár, a biztosító, a független biztosításközvetítő, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

 2014.01.01.

41/2013. (XII. 29.) MNB rendelet

A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Magyar Nemzeti Bank közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról

 2014.01.01.

42/2013. (XII. 29.) MNB rendelet

A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 2014.01.01.

43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet

A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 2014.01.01.

44/2013. (XII. 29.) MNB rendelet

A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

 2014.01.01.

220/2013. december 29.

 

 

495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról

 2014.01.01.

496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.01.

497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

 2013.12.30.

498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről

 2014.01.01.

499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Civil Alap - 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól

 2014.01.01.

500/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.12.30.

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

 2014.01.01.

502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.30.

503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A látványcsapat-sportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.12.30.

504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről

 2013.12.30.

505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.30.

506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.12.30.

507/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az európai uniós állami támogatásról szóló egyes uniós szabályok változásához kapcsolódóan az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú és fejlesztéspolitikához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 2013.12.30.

508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.12.30.

509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos módosításáról

 2014.01.01.

82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet

A kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről

 2014.01.01.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

 2013.12.30.

69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról

 2014.01.01.

82/2013. (XII. 29.) NFM rendelet

A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.01.01.

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

 2014.01.01.

1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről

 2013.12.30.

1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről

 2013.12.29.

1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről

 2014.01.01.

1983/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1439/2012. (X. 11.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.30.

1984/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról szóló 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.30.

1985/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.30.

1986/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A litéri szennyvíztisztító közmű korszerűsítése érdekében szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról

 2013.12.29.

1987/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2013.12.29.

1988/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok külön vizsgálattal érintett adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulás megtagadásáról

 2013.12.29.

1989/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozásának támogatásáról

 2013.12.29.

1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2013. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.29.

1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről

 2013.12.29.

1992/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos fejlesztés finanszírozása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.29.

1993/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Kormánytisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.29.

1994/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.29.

1995/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek között az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások érdekében történő előirányzat- átcsoportosításról

 2013.12.29.

1996/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Költségvetési fejezetek közötti átcsoportosításról

 2013.12.29.

1997/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Az A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális közhasznú tevékenységének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.29.

1998/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A badacsonytomaji Szent István-kápolna megépítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.29.

1999/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Budapest-Fasori Református Egyházközség temploma orgonája megépítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.29.

2000/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Az informatikai és hírközlési közszolgáltatások ellátásához szükséges forrás biztosításáról

 2013.12.29.

2001/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.29.

2002/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Egyes önkormányzati feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.29.

2003/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 2013.12.29.

2004/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0013 azonosító számú („Biatorbágy- Tata vonalszakasz kiviteli terveinek és Támogatási Kérelmének készítése, valamint előkészítő területszerzése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

 2013.12.29.

2005/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0042 azonosító számú („M43 autópálya 43. sz. főúti lekötése Makó térségében, valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.12.29.

2006/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A KÖZ0P-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [„338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út (M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása” című] projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.12.29.

2007/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A KD0P-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („»ZooEvolúció« A Veszprémi Állatkert kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről

 2013.12.29.

2008/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Az M0 útgyűrű déli szektorának részét képező Deák Ferenc híddal kapcsolatos egyes kérdésekről és Mohács város térségének fejlesztéséről

 2013.12.29.

2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

 2013.12.30.

2010/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program keretösszegének megemeléséről

 2013.12.29.

2011/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.29.

2012/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.4.0-09-2010-0005 azonosító számú („8. sz. főút Székesfehérvár-Veszprém szakasz előkészítési feladatai” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

 2013.12.29.

2013/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

KÖZ0P-3.4.0-09-2010-0003 azonosító számú („85-86. sz. főutak Győr- Csorna-Szombathely szakasza” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

 2013.12.29.

2014/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése”] című projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.12.29.

2015/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A KE0P-5.4.0/09-2010-0003 azonosító számú („Timpanon Kft. Kazincbarcika, Távvezetéki korszerűsítés a városi hőfogadó és a TP3 akna között” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

 2013.12.29.

2016/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című), valamint a KMOP 3.1.1/E-12-k- 2012-0001 azonosító számú („Várkertbazár fejlesztése” című) projektek költségnövekményéről

 2013.12.29.

2017/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A DA0P-3.2.1/A-09-2009-0003 azonosító számú („Forgalomirányítás, utastájékoztatás és értékesítésfejlesztés a Dél-alföldi régió Volán társaságainál” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

 2013.12.29.

2018/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A gazdaságfejlesztési célokat szolgáló operatív programok esetében az integrált területi beruházás eszköz alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről

 2013.12.29.

2019/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Az ÉM0P-5.1.2-09-2009-0008 azonosító számú („A közösségi közlekedés fejlesztése a gyöngyösi és hevesi kistérségekben” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

 2013.12.29.

2020/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0045 azonosító számú („Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.12.29.

221/2013. december 29.

 

 

2013. évi CCXLVIII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről

 2013.12.30.

2013. évi CCXLIX. törvény

Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról

 2014.01.01.

2013. évi CCL. törvény

Egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

 2013.12.31.

2013. évi CCLI. törvény

A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról

 2013.12.31.

510/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban egyes kormányrendeletek eltérő alkalmazásáról

 határozatlan

511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

 2013.12.31.

512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.30.

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

 2014.01.01.

83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével összefüggő gyermekvédelmi tárgyú és a szociális ágazatba tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.12.30.

83/2013. (XII. 29.) NFM rendelet

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban egyes miniszteri rendeletek eltérő alkalmazásáról

 határozatlan

134/2013. (XII. 29.) VM rendelet

A nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról és az egyes övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi előírásokról

 2013.12.31.

135/2013. (XII. 29.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról

 2014.01.29.

2021/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.31.

2022/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A SERVIER HUNGÁRIA Kft., a Leier Hungária Kft., a HAMBURGER Hungária Kft., a Hamburger Hungária Erőmű Kft., a Dunapack Kft. és a DUPAREC Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 2013.12.29.

2023/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Mátraszőlős község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 2013.12.29.

2024/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Nagyréde község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 2013.12.29.

2025/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Pásztó város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 2013.12.29.

2026/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosításáról

 2013.12.29.

2027/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1–3. prioritásának módosításáról

 2013.12.29.

2028/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Közép-dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 2013.12.29.

2029/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és a prioritás keretében megvalósítani tervezett projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 2013.12.29.

2030/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 6. prioritásának módosításáról

 2013.12.29.

2031/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program keretén belül a kerékpárút-hálózat fejlesztése érdekében közzéteendő kiemelt felhívásról

 2013.12.29.

2032/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszerek” című projekt (CCI szám: 2004HU16CPE001) végső kifizetési feltételeinek teljesítéséről

 2013.12.29.

2033/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-2009-0008 azonosító számú („Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0007 azonosító számú („Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem előkészítéséhez kiegészítő tervek készítése” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának növeléséről

 2013.12.29.

2034/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című) nagyprojekt 2015. december 31. után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról

 2013.12.29.

2035/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú [„M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című] projekt műszaki tartalmának bővüléséről és forrásszerkezetének módosításáról

 2013.12.29.

222/2013. december 30.

 

 

2013. évi CCLII. törvény

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 2014.01.01.

514/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) közötti második közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás kihirdetéséről

 2013.12.31.

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A kormányablakokról

 2014.01.01.

516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2014.01.01.

517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.01.

518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

 2013.12.31.

519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.31.

520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.01.01.

521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

 2014.01.01.

522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.31.

523/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

 2013.12.31.

524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.31.

525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról

 2014.01.01.

526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.01.01.

37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet

A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

 határozatlan

38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet

Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.12.31.

39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet

A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről

 2014.01.01.

70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet

A pénzügyi ágazati szabályozott szakmákról, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.01.01.

71/2013. (XII. 30.) NGM rendelet

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

 2014.01.01.

2036/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.12.30.

2037/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozatból eredő kormányzati feladatok meghatározásáról

 2013.12.31.

2038/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1554/2012. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.31.

2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról

 2013.12.30.

2040/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vonatkozásában az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének megváltozásával kapcsolatos intézkedésekről

 2013.12.30.

2041/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A Fiatal Szakemberek Európa Bajnoksága (EuroSkills) 2018. évi rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről

 2013.12.30.

2042/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A falugazdász-hálózatnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által történő átvételével kapcsolatos intézkedésekről

 2013.12.30.

2043/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A Horizont 2020 programhoz kapcsolódó, az AAL és EUROSTARS2 programokban való magyar részvételről

 2013.12.30.

151/2013. (XII. 30.) ME határozat

A Magyar–Egyesült Arab Emírségeki Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

 2013.12.31.

152/2013. (XII. 30.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.12.30.

223/2013. december 30.

 

 

527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

 2014.01.01.

528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos nemzeti jelentéstételről

 2014.01.01.

529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.01.

530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A fogyasztói csoportokról

 2014.01.01.

531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.04.

532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről

 2013.12.31.

533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól

 2013.12.31.

534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.31.

535/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

 2014.01.01.

536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól

 2014.01.01.

537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.01.01.

538/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.01.

539/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.01.

540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 2014.01.01.

541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 2014.01.01.

542/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.31.

543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2014.01.01.

544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.31.

545/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.01.

546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.12.31.

84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 2013.12.31.

72/2013. (XII. 30.) NGM rendelet

A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról

 2014.01.01.

73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról

 2014.01.01.

74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet

Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról

 2014.01.01.

2044/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló 1005/2010. (I. 21.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 2013.12.31.

153/2013. (XII. 30.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.12.30.

224/2013. december 30.

 

 

547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az egységes működési kézikönyvről

 2013.12.31.

548/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.01.

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 2014.01.01.

550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.12.31.

1/2013. (XII. 30.) ME rendelet

Az európai uniós állami támogatásról szóló egyes uniós szabályok változásához kapcsolódóan az Operatív Programok jogcímrendeleteinek módosításáról

 2013.12.31.

2/2013. (XII. 30.) ME rendelet

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 2013.12.31.

2045/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

Egyes köznevelési feladatok ellátásához szükséges intézkedések érdekében történő forrásbiztosításról

 2013.12.30.

2046/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.30.

2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 2013.12.30.

2048/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak finanszírozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.30.

2049/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XI. Miniszterelnökség fejezetek közötti átcsoportosításról

 2013.12.30.

2050/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.30.

2051/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.30.

2052/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.30.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. december 18. 56. évfolyam, L 341

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/58/EU (2013. december 11.) irányelve a 2009/138/EK irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés időpontja és az alkalmazás kezdete, valamint egyes irányelvek (Szolvencia I) hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1351/2013/EU (2013. december 11.) határozata a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1352/2013/EU (2013. december 4.) végrehajtási rendelete a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formanyomtatványok kidolgozásáról
A Bizottság 1353/2013/EU (2013. december 9.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Liers vlaaike (OFJ)]
A Bizottság 1354/2013/EU (2013. december 17.) végrehajtási rendelete a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló 1098/2007/EK tanácsi rendelet értelmében az ICES 27 és 28.2 alkörzetnek a 2014-re vonatkozó egyes halászati erőkifejtési korlátozások hatálya alól történő kivonásáról
A Bizottság 1355/2013/EU (2013. december 17.) végrehajtási rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 1356/2013/EU (2013. december 17.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek a Kínai Népköztársaságból származó bizonyos kis mértékben módosított üvegszál szitaszövetek behozatala útján történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról
A Bizottság 1357/2013/EU (2013. december 17.) végrehajtási rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról
A Bizottság 1358/2013/EU (2013. december 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/63/EU (2013. december 17.) végrehajtási irányelve a 2002/56/EK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a vetőburgonyára és a vetőburgonya-tételekre vonatkozó minimális feltételek tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/768/KKBP (2013. december 16.) határozata az Európai Biztonsági Stratégia keretében a fegyverkereskedelmi szerződés végrehajtásának támogatása céljával végzett uniós tevékenységekről
A Bizottság 2013/769/EU (2013. december 11.) végrehajtási határozata Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 193. cikkétől eltérő, gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedés bevezetésére irányuló kérelme elutasításáról (az értesítés a C(2013) 9007. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/770/EU (2013. december 17.) végrehajtási határozata a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2004/858/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2013/771/EU (2013. december 17.) végrehajtási határozata a „Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség” létrehozásáról, valamint a 2004/20/EK és a 2007/372/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
2013. december 18. 56. évfolyam, L 342

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1319/2013/EU (2013. december 9.) rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról
2013. december 19. 56. évfolyam, L 343

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1359/2013/EU (2013. december 17.) határozata a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1360/2013/EU (2013. december 2.) rendelete a 2001/2002-es, a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó cukorágazati termelési illetékek, a 2001/2002-es és a 2004/2005-ös gazdasági év tekintetében alkalmazandó kiegészítő illeték kiszámításához szükséges együttható, valamint a cukorgyártók által a cukorrépa-eladóknak az illetékek maximális összege és a 2002/2003-as, a 2003/2004-es és a 2005/2006-os gazdasági évre kivetendő illetékösszeg közötti különbség alapján fizetendő összegek megállapításáról
A Tanács 1361/2013/EU (2013. december 17.) végrehajtási rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 1362/2013/EU (2013. december 11.) végrehajtási rendelete a nyers, fűszerezett baromfihús Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolását célzó érzékszervi vizsgálat módszereinek meghatározásáról
A Bizottság 1363/2013/EU (2013. december 12.) felhatalmazáson alapuló rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a „mesterséges nanoanyag” fogalommeghatározása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1364/2013/EU (2013. december 17.) végrehajtási rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek a kéthéjú kagyló nem ökológiai módszerrel tenyésztett ivadékainak és ikráinak az ökológiai akvakultúrában történő felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1365/2013/EU (2013. december 18.) végrehajtási rendelete a Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) által termelt alfa-galaktozidázt és az Aspergillus niger (CBS 120604) által termelt endo-1,4-béta-glükanázt tartalmazó készítmény kisebb hízóbaromfifajok és tojójércék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Kerry Ingredients and Flavours)
A Bizottság 1366/2013/EU (2013. december 18.) végrehajtási rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól való, egyes, Guatemalából származó termékek kontingenseinek keretén belül alkalmazandó eltérésekről
A Bizottság 1367/2013/EU (2013. december 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/772/EU (2013. december 17.) határozata a Számvevőszék öt tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/773/EU (2013. december 17.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának kinevezéséről
A Bizottság 2013/774/EU (2013. december 17.) végrehajtási határozata a bromadiolont tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek tekintetében Németország által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bejelentett korlátozások jóváhagyásáról (az értesítés a C(2013) 9030. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/775/EU (2013. december 17.) végrehajtási határozata a 2012. és 2013. évi németországi, olaszországi és hollandiai, valamint a 2013. évi dániai és spanyolországi madárinfluenza-járvány leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 9084. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/776/EU (2013. december 18.) végrehajtási határozata az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 28/13/COL (2013. január 30.) határozata az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokról szóló új fejezet beiktatása révén, nyolcvannyolcadik alkalommal történő módosításáról
Az EFTA Felügyeleti Hatóság 258/13/COL (2013. június 19.) határozata a koncesszió alapján termelt árammal kapcsolatban Narvik önkormányzatát megillető jogosultság Narvik Energi AS (NEAS) számára történő értékesítésével kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról (Norvégia)
2013. december 19. 56. évfolyam, L 344

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/755/EU (2013. november 25.) határozata az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat)
2013. december 19. 56. évfolyam, L 345

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 133/2013 (2013. július 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 134/2013 (2013. július 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás statisztika terén folytatott együttműködés megszervezésére vonatkozó különös szabályokról szóló 30. jegyzőkönyvének módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 135/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 136/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 137/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 138/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 139/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 140/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 141/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 142/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IV. mellékletének (Energia) és XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 143/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 144/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 145/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 146/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 147/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 148/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 149/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 150/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 151/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 152/2013 (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról
2013. december 20. 56. évfolyam, L 346

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1368/2013/Euratom (2013. december 13.) rendelete a bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 549/2007/Euratom és 647/20106/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 1369/2013/Euratom (2013. december 13.) rendelete a litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 1990/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 1370/2013/EU (2013. december 16.) rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról
A Tanács 1371/2013/EU (2013. december 16.) végrehajtási rendelete a 791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak az Indiában vagy Indonéziában feladott, akár Indiából vagy Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára történő kiterjesztéséről
A Bizottság 1372/2013/EU (2013. december 19.) rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 1373/2013/EU (2013. december 19.) végrehajtási rendelete a kiviteli engedélyek rendszerének a sertéshúságazatban történő végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról
A Bizottság 1374/2013/EU (2013. december 19.) rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 36 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1375/2013/EU (2013. december 19.) rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 39 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1376/2013/EU (2013. december 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1377/2013/EU (2013. december 19.) végrehajtási rendelete az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2013. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 1378/2013/EU (2013. december 19.) végrehajtási rendelete az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUTM Somalia/1/2013 2013/777/KKBP (2013. december 17.) határozata az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Somalia) parancsnokának kinevezéséről
A Bizottság 2013/778/EU (2013. december 13.) végrehajtási határozata a Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/46/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2013/779/EU (2013. december 17.) végrehajtási határozata az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége létrehozásáról és a 2008/37/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2013/780/EU (2013. december 18.) végrehajtási határozata az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről (az értesítés a C(2013) 9166. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/781/EU (2013. december 18.) végrehajtási határozata a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által Anglia, Skócia és Wales tekintetében kért eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 9167. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/782/EU (2013. december 18.) végrehajtási határozata a 2002/757/EK határozatnak az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes fűrészelt faanyagának Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. károsítója vonatkozásában a növény-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 9181. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/783/EU (2013. december 18.) végrehajtási határozata a Peruból származó friss banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtételeknek az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus keretében történő 2013. évi ideiglenes felfüggesztése nem helyénvaló voltának megállapításáról
A Bizottság 2013/784/EU (2013. december 18.) végrehajtási határozata a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő, vágásra, hizlalásra és tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelméhez kiállítandó I., II. és III. állat-egészségügyi bizonyítványminták módosításáról (az értesítés a C(2013) 9208. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a „mesterséges nanoanyag” fogalommeghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 12-i 1363/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 343., 2013.12.19.)
2013. december 20. 56. évfolyam, L 347

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1285/2013/EU (2013. december 11.) rendelete az európai műholdas navigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről, valamint a 876/2002/EK tanácsi rendelet és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, az európai unióbeli adórendszerek működésének javítását célzó cselekvési program (Fiscalis 2020) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU (2013. december 11.) rendelete az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1289/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1290/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1292/2013/EU (2013. december 11.) rendelete az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1293/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1294/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról, valamint a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1295/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1296/2013/EU (2013. december 11.) rendelete az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1297/2013/EU (2013. december 11.) rendelete az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk tekintetében komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával, a kötelezettségvállalás egyes tagállamokra vonatkozó visszavonásának szabályaival, valamint a végsőegyenleg-kifizetésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1298/2013/EU (2013. december 11.) rendelete az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek az Európai Szociális Alapból egyes tagállamok számára biztosított pénzügyi allokációk tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről
Az Európai Parlament és a Tanács 1300/2013/EU (2013. december 17.) rendelete a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1302/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU (2013. december 17.) rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU (2013. december 17.) rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU (2013. december 17.) rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1309/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1310/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a(z) 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és a(z) 1307/2013/EU, a(z) 1306/2013/EU és a(z) 1308/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról
A Tanács 1311/2013/EU, Euratom (2013. december 2.) rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1312/2013/EU (2013. december 11.) határozata az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)stratégiai innovációs terve: az EIT hozzájárulása egy innovatívabb Európához
Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU (2013. december 17.) határozata az uniós polgári védelmi mechanizmusról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1314/2013/Euratom (2013. december 16.) rendelete az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjáról (2014–2018)
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/743/EU (2013. december 3.) határozata a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről
2013. december 20. 56. évfolyam, L 348

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU (2013. december 11.) rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
2013. december 21. 56. évfolyam, L 349

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/785/EU (2013. december 16.) határozata az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv megkötéséről
A Tanács 2013/786/EU (2013. december 16.) határozata az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról
 

RENDELETEK

A Tanács 1389/2013/EU (2013. december 16.) rendelete az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról szóló 1258/2012/EU tanácsi rendelet módosításáról
A Tanács 1390/2013/EU (2013. december 16.) rendelete az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról
A Bizottság 1391/2013/EU (2013. október 14.) felhatalmazáson alapuló rendelete a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1392/2013/EU (2013. december 13.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa és IV övezetben, valamint a IIa, IIIb és IIIc övezet és a 22–32. alkörzet uniós vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról
A Bizottság 1393/2013/EU (2013. december 13.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1394/2013/EU (2013. december 13.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 1F övezet grönlandi vizein, valamint az V és XIV övezet grönlandi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1395/2013/EU (2013. december 13.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, ezüstös tengericompóra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1396/2013/EU (2013. december 17.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3LMNO övezetben folytatott, grönlandi laposhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1397/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezetnek az északi szélesség 53° 30′-től északra fekvő uniós és norvég vizein folytatott heringhalászat tilalmáról
A Bizottság 1398/2013/EU (2013. december 18.) végrehajtási rendelete a fésűkagylók, a nagy tarisznyarák és a nagy tengeri pók halászata tekintetében az Egyesült Királyság számára 2013-ra kiosztott halászati erőkifejtésnek az előző évi túlhalászás miatti csökkentéséről
A Bizottság 1399/2013/EU (2013. december 18.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası [OFJ])
A Bizottság 1400/2013/EU (2013. december 18.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) [OEM])
A Bizottság 1401/2013/EU (2013. december 18.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Yorkshire Wensleydale [OFJ])
A Bizottság 1402/2013/EU (2013. december 19.) végrehajtási rendelete a bizonyos állományok tekintetében rendelkezésre álló 2013. évi halászati kvótáknak a más állományok előző évben való túlhalászása miatti csökkentéséről és a 770/2013/EU végrehajtási rendeletnek az elkövetkező években levonandó összegek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1403/2013/EU (2013. december 19.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Liquirizia di Calabria [OEM])
A Bizottság 1404/2013/EU (2013. december 20.) végrehajtási rendelete az Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt és az Aspergillus niger (DSM 18404) által termelt endo-1,4-béta-glükanázt tartalmazó készítmény hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: BASF SE)
A Bizottság 1405/2013/EU (2013. december 20.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1406/2013/EU (2013. december 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/787/EU (2013. december 11.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia EGF/2012/011 DK/Vestas referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/788/EU (2013. december 11.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Finnország „EGF/2013/001 FI/Nokia” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/789/EU (2013. december 11.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Németország „EGF/2013/003 DE/First Solar” referenciaszámú kérelme)
A Tanács 2013/790/EU (2013. december 13.) határozata a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló egyezmény 25. és 26. cikke módosításának az Európai Unió nevében történő elfogadásáról
A Tanács 2013/791/Euratom (2013. december 13.) határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007/198/Euratom határozat módosításáról
A Tanács 2013/792/EU (2013. december 16.) határozata a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Finnországgal való automatizált adatcsere megindításáról
A Bizottság 2013/793/EU (2013. december 19.) határozata a 2007/506/EK határozatnak a szappanokra, samponokra és hajöblítő balzsamokra vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása érdekében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 9223. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/794/EU (2013. december 19.) végrehajtási határozata a 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében Grúziának a tengerészképzési – és képesítési rendszerek tekintetében történő elismeréséről (az értesítés a C(2013) 9224. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/795/EU (2013. december 19.) végrehajtási határozata az Egyesült Királyság által a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban elfogadni szándékozott intézkedéseknek az Egyesült Királyság általi bejelentéséről (az értesítés a C(2013) 9225. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2013/796/EU (2013. december 6.) határozata a 2014-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2013/46)
2013. december 21. 56. évfolyam, L 350

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/734/EU (2013. november 7.) végrehajtási határozata a makronéziai bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek negyedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról (az értesítés a C(2013) 7340. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/735/EU (2013. november 7.) végrehajtási határozata a pannon bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek ötödik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról (az értesítés a C(2013) 7348. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/736/EU (2013. november 7.) végrehajtási határozata a sztyeppi bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek második alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról (az értesítés a C(2013) 7352. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/737/EU (2013. november 7.) végrehajtási határozata a fekete-tengeri bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek második alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról (az értesítés a C(2013) 7353. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/738/EU (2013. november 7.) végrehajtási határozata az alpesi bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek hetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról (az értesítés a C(2013) 7355. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/739/EU (2013. november 7.) végrehajtási határozata a mediterrán bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek hetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról (az értesítés a C(2013) 7356. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/740/EU (2013. november 7.) végrehajtási határozata az atlanti bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek hetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról (az értesítés a C(2013) 7357. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/741/EU (2013. november 7.) végrehajtási határozata a kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek hetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról (az értesítés a C(2013) 7358. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/742/EU (2013. november 7.) végrehajtási határozata a boreális bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek hetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról (az értesítés a C(2013) 7361. számú dokumentummal történt)
2013. december 21. 56. évfolyam, L 351

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a mezőgazdasági és halászati statisztikák területéhez tartozó egyes jogalkotási aktusok módosításáról
2013. december 24. 56. évfolyam, L 352

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

 A Bizottság 1407/2013/EU (2013. december 18.) rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
 A Bizottság 1408/2013/EU (2013. december 18.) rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
 Az Európai Központi Bank 1409/2013/EU (2013. november 28.) rendelete a pénzforgalmi statisztikákról (EKB/2013/43)
 A Bizottság 1410/2013/EU (2013. december 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 A Bizottság 1411/2013/EU (2013. december 23.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2014. január 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

 A Tanács 2013/797/EU (2013. december 16.) végrehajtási határozata az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet végrehajtásáról
 A Tanács 2013/798/KKBP (2013. december 23.) határozata a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről
 A Bizottság 2013/799/EU (2013. december 17.) határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti terv Spanyol Királyság általi elfogadásáról szóló értesítésről (az értesítés a C(2013) 9089. számú dokumentummal történt)
 A Bizottság 2013/800/EU (2013. december 18.) végrehajtási határozata a növényeket és a növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezéssel összefüggésben Franciaországban, Hollandiában, Németországban, Portugáliában és Spanyolországban felmerült kiadások fedezésére szolgáló, a 2013. évre vonatkozó uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 8999. számú dokumentummal történt)
 A Bizottság 2013/801/EU (2013. december 23.) végrehajtási határozata az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/593/EK határozattal módosított 2007/60/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 Az EU–Irak Együttműködési Tanács 1/2013 2013/802/EU (2013. október 8.) határozata a saját és az együttműködési bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról
 Az EU–Irak Együttműködési Tanács 2/2013 2013/803/EU (2013. október 8.) határozata a három szakértői albizottság létrehozásáról és hatáskörük elfogadásáról
 Az EU-Marokkó Társulási Tanács 1/2013 (2013. december 16.) ajánlása a kiemelt státuszt végrehajtó EU–Marokkó ENP cselekvési terv (2013–2017) végrehajtásáról
 A Közösség–Svájc Szárazföldi Szállítási Bizottság 1/2013 2013/804/EU (2013. december 6.) határozata az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló megállapodás 1. mellékletének módosításáról
 

Helyesbítések

 Helyesbítés a 384/96/EK rendelet 5. cikke alapján lefolytatott eljárást követően a Fehéroroszágból, a Kínai Népköztársaságból és Oroszországból, az ugyanezen rendelet 11. cikkének (2) bekezdése alapján lefolytatott hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Thaiföldről, az ugyanezen rendelet 11. cikkének (2) bekezdése alapján lefolytatott hatályvesztési felülvizsgálatot, illetve 11. cikkének (3) bekezdése alapján lefolytatott időközi felülvizsgálatot követően az Ukrajnából származó egyes hegesztett vas- vagy ötvözetlen acél csövek és csővezetékek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről, és a Bosznia-Hercegovinából, valamint Törökországból származó ugyanezen termékek behozatalára vonatkozó eljárások megszüntetéséről szóló, 2008. december 16-i 1256/2008/EK tanácsi rendelethez (  HL L 343., 2008.12.19., 1. o.)
2013. december 28. 56. évfolyam, L 353

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1412/2013/EU (2013. december 17.) rendelete egyes halászati termékek 2014 és 2020 közötti, Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről
 

IRÁNYELVEK

A Tanács 2013/61/EU (2013. december 17.) irányelve a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról
A Tanács 2013/62/EU (2013. december 17.) irányelve a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról szóló 2010/18/EU irányelvnek a Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról
A Tanács 2013/64/EU (2013. december 17.) irányelve a 91/271/EGK és a 1999/74/EK tanácsi irányelv, valamint a 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK és a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 1413/2013/EU (2013. december 17.) határozata a 2002/546/EK határozatnak az időbeli hatálya tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1414/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Unió harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, valamint ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására 2013. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók megállapításáról
A Tanács 1415/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjjárulékok mértékének 2013. július 1-jétől történő kiigazításáról
A Tanács 1416/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együtthatók 2013. július 1-jei hatállyal történő kiigazításáról
A Tanács 1417/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról
A Bizottság 1418/2013/EU (2013. december 17.) végrehajtási rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a termelési és értékesítési tervekről
A Bizottság 1419/2013/EU (2013. december 17.) végrehajtási rendelete a termelői és az ágazatközi szervezetek elismeréséről, a termelői és az ágazatközi szervezetekre vonatkozó szabályok kiterjesztéséről, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt intervenciós árak közzétételéről
A Bizottság 1420/2013/EU (2013. december 17.) végrehajtási rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadását követően a 347/96/EK, az 1924/2000/EK, az 1925/2000/EK, a 2508/2000/EK, a 2509/2000/EK, a 2813/2000/EK, a 2814/2000/EK, a 150/2001/EK, a 939/2001/EK, az 1813/2001/EK, a 2065/2001/EK, a 2183/2001/EK, a 2318/2001/EK, a 2493/2001/EK, a 2306/2002/EK, a 802/2006/EK, a 2003/2006/EK, a 696/2008/EK és a 248/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/805/EU (2013. december 17.) végrehajtási határozata a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. cikkétől eltérő intézkedések bevezetésére való felhatalmazásáról
A Bizottság 2013/806/EU (2013. december 17.) határozata a képkezelő berendezések uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2013) 9097. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/807/EU (2013. december 17.) végrehajtási határozata az új könnyű haszongépjárművek gyártóinak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján meghatározott, a 2012. naptári évre vonatkozó átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátásai és fajlagos kibocsátási célértékei megerősítéséről, illetőleg módosításáról (az értesítés a C(2013) 9184. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/808/EU (2013. december 18.) végrehajtási határozata az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében szabályozott anyagokra a 2014. január 1. és december 31. közötti időszakban alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásáról és az említett anyagok ugyanezen időszakban rendelkezésre álló kvótáinak kiosztásáról (az értesítés a C(2013) 9205. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 179., 2013.6.29.)
2013. december 28. 56. évfolyam, L 354

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1381/2013/EU (2013. december 17.) rendelete a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság program létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1382/2013/EU (2013. december 17.) rendelete a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogérvényesülés program létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1383/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az európai statisztikai programról (2013–2017) szóló 99/2013/EU rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1384/2013/EU (2013. december 17.) rendelete a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Tanács 1385/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az 850/98/EK és az 1224/2009/EU tanácsi rendelet, valamint az 1069/2009/EK, a 1379/2013/EU és a 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról
 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU (2013. november 20.) irányelve a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/55/EU (2013. november 20.) irányelve a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1386/2013/EU (2013. november 20.) határozata a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1387/2013/EU (2013. december 17.) rendelete egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 1388/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről, valamint a 7/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
2013. december 31. 56. évfolyam, L 355

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1421/2013/EU (2013. október 30.) felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és IV. mellékletének módosításáról
A Bizottság 1422/2013/EU (2013. december 18.) végrehajtási rendelete a 3846/87/EGK rendelet által a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan bevezetett export-visszatérítési nómenklatúrának a 2014. évre történő közzétételéről
A Bizottság 1423/2013/EU (2013. december 20.) végrehajtási rendelete az intézményekre vonatkozó szavatolótőke-követelmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtási technikai standardok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/809/EU (2013. december 6.) határozata az Európai Unió által az élelmiszerbiztonság, a vámkontingens-kezelés és az ellenőrző mechanizmus tekintetében a Kereskedelmi Világszervezet kilencedik miniszteri konferenciáján belül képviselendő álláspont meghatározásáról
A Tanács 2013/810/EU (2013. december 16.) határozata a Régiók Bizottsága három belga tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/811/EU (2013. december 17.) határozata a Tanács Főtitkársága kinevezéssel megbízott hatóságának és szerződéskötésre jogosult hatóságának meghatározásáról és a 2011/444/EU határozat hatályon kívül helyezésérő
 

Helyesbítések

Helyesbítés a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 170., 2009.6.30.)
2013. december 18. 56. évfolyam, C 371
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Tanács

2013/C 371/01 A Tanács véleménye (2013. december 10.) Málta gazdasági partnerségi programjáról
2013/C 371/02 A Tanács véleménye (2013. december 10.) Hollandia gazdasági partnerségi programjáról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 371/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 371/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 371/05 A Bizottság közleménye a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 371/06 Reorganizációs intézkedés – Határozat a „LA VIE ANONIMI ELLINIKI ASZFALISZTIKI ETAIRIA IGEIÁSZ” reorganizációjáról (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke alapján)
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 371/07 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszálból készült termékek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról
2013. december 18. 56. évfolyam, C 371A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2013/C 371 A/01 Munkaerőfelvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2013. december 18. 56. évfolyam, C 371E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 371 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. december 19. 56. évfolyam, C 372
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 372/01 A Bizottság közleménye az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének módosításáról
2013/C 372/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7066 – CNODC/Novatek/Total EPY/Yamal LNG)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 372/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 372/04 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EGT Vegyes Bizottság

2013/C 372/05 Az EGT Vegyes Bizottság azon határozatai, amelyek vonatkozásában az EGT-megállapodás 103. cikke szerinti alkotmányos követelmények teljesültek
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 372/06 A Bíróság ítélete (2013. szeptember 11.) az E-6/12. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Norvég Királyság ügyben (EGT/EFTA tagállam kötelezettségszegése – A Tanács 1408/71/EGK rendelete – A Tanács 574/72/EGK rendelete – Migráns munkavállalók szociális biztonsága)
2013/C 372/07 A Bíróság végzése (2013. október 7.) az E-4/12 sz. és az E-5/12 sz. – Risdal Touring AS és Konkurrenten.no AS kontra EFTA Felügyeleti Hatóság egyesített ügyekben (Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatának semmissé nyilvánítása iránti kereset – Dokumentumokhoz való hozzáférés – Elfogadhatóság – Okafogyottság)
2013/C 372/08 Az Oslo tingrett 2013. augusztus 30-i, tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Fred. Olsen és társai kontra Staten v/Skattedirektoratet ügyben (Ügyszám: E-20/13)
2013/C 372/09 A Fédération internationale de football association (FIFA) 2013. október 4-én benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-21/13. ügy)
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 372/10 Értesítés a Fehéroroszországból, a Kínai Népköztársaságból, Oroszországból és Ukrajnából származó egyes hegesztett vas- vagy ötvözetlen acél csövek és csővezetékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról
2013/C 372/11 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről
2013/C 372/12 Értesítés a Kínai Népköztársaságból, Indiából és Vietnamból származó poliészter vágott szál behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 372/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7116 – Sixth AP Fund/Nordstjernan/Salcomp) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 372/14 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7131 – Compal Electronics/Toshiba Television Central Europe) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 372/15 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7050 – Allianz SE/NRF/Kamppi Shopping Center) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. december 19. 56. évfolyam, C 372A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 372 A/01 Pályázati felhívás az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) ügyvezetői igazgatói álláshelyének betöltésére (AD 14-es besorolás) – COM/2013/10344
2013. december 19. 56. évfolyam, C 372E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 372 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. december 20. 56. évfolyam, C 373
 

II Közlemények

 

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

Európai Parlament

Tanács

Európai Bizottság

2013/C 373/01 Intézményközi megállapodás (2013. december 2.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 373/02 A Bizottság nyilatkozatai (keretprogram)
2013/C 373/03 A Bizottság nyilatkozatai (részvételi szabályok)
2013/C 373/04 A Bizottság nyilatkozata az 5. cikk (7) bekezdésével kapcsolatban (egyedi program)
2013/C 373/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7057 – Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business))
2013/C 373/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7044 – Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 373/07 Értesítés a 2011/72/KKBP tanácsi határozatban és a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU tanácsi rendeletben előírt intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 373/08 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 373/09 A Bizottság határozata (2013. december 12.) az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 373/10 Pályázati felhívás – EACEA 24/13 – ICI Oktatási együttműködési program – A felsőoktatás és képzés terén folytatott együttműködés az Európai Unió és Ausztrália, az Európai Unió és Japán, valamint az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között – Ajánlattételi felhívás 2013 a közös mobilitási projektek (JMP) és közös diplomát nyújtó projektek számára (JDP)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 373/11 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről
2013/C 373/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés)
2013. december 20. 56. évfolyam, C 374
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

OLAF Felügyelő Bizottság

2013/C 374/01 Az OLAF Felügyelő Bizottság tevékenységi jelentése – 2012. január–2013. január
2013. december 20. 56. évfolyam, C 375
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 375/01 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez kapcsolódó nyilatkozat
2013/C 375/02 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez kapcsolódó nyilatkozatok
2013. december 21. 56. évfolyam, C 376
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 376/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7101 – Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio)
2013/C 376/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7118 – AXA/Norges Bank/SZ Tower)
2013/C 376/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6982 – Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia/HFN Group)
2013/C 376/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7087 – Vitol/Carlyle/Varo)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 376/05 A Tanács 2013. december 9–10-i ülése (Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem)
2013/C 376/06 Tervezet – a 2014–2018-as időszakra szóló európai e-igazságügyi stratégia
 

Európai Bizottság

2013/C 376/07 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 376/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 376/09 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 376/10 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 376/11 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 376/12 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 376/13 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 376/14 Az euroövezeti tagállamokban alkalmazandó szállítási módozatok – 13. cikk (5) bekezdés – 1214/2011/EU rendelet
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 376/15 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. december 21. 56. évfolyam, C 377
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 377/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 367., 2013.12.14.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 377/02 C-617/11. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. október 3-i végzése — Luigi Marcuccio kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Érintettség — Áthelyezés — Valamely harmadik országból a Bizottság brüsszeli (Belgium) székhelyére való újrabeosztásról szóló határozat — A Bíróság által történt visszautalást követően a Törvényszék által hozott határozat hatályon kívül helyezése — Állítólagosan az újrabeosztásról szóló határozat megsemmisítése által okozott kár megtérítése)
2013/C 377/03 C-376/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. október 17-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sky Italia Srl kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/20/EK irányelv — 12. cikk — Az érintett ágazat vállalkozásaira kivetett igazgatási díjak — Az elektronikus hírközlés gazdasági szereplőit a nemzeti szabályozó hatóságok működési költségeinek fedezetére szánt díj fizetésére kötelező nemzeti szabályozás)
2013/C 377/04 C-410/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. október 16-i végzése — medi GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — A medi közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése — A bizonyítékok elferdítése — Hiány)
2013/C 377/05 C-615/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2013. november 7-i végzése — Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kártérítés iránti kereset — A „Kultúra 2000” program által finanszírozott projektek keretében nyújtott támogatások — Különböző összegek kifizetése iránti kérelmek — A kérelem tartalma — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2013/C 377/06 C-616/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 12-i végzése — Ellinika Nafpigeia AE, 2. Hoern Beteiligungs GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés — EUMSZ 263. cikk hatodik bekezdése — Fellebbezési határidő)
2013/C 377/07 C-6/13. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. november 7-i végzése — IDT Biologika GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések — Veszettség elleni oltóanyag Szerbiába történő szállítására vonatkozó ajánlati felhívás — Az ajánlat elutasítása — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy megalapozatlan fellebbezés)
2013/C 377/08 C-82/13. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. október 7-i végzése (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Società cooperativa Madonna dei miracoli kontra Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös agrárpolitika — Közös fellépések — A pénzügyi támogatás Bizottság általi kifizetésének elmaradása — A saját hozzájárulás tagállami visszavonása — Ténykérdés — Belső helyzet — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya — A ténybeli háttér ismertetése — Elégtelenség — Hipotetikus kérdés — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 377/09 C-78/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-400/12. sz., Hârsulescu kontra Románia ügyben 2012. november 13-án hozott végzése ellen Constantin Hârsulescu által 2013. január 15-én benyújtott fellebbezés
2013/C 377/10 C-251/13. sz. ügy: Az Östersunds tingsrätt (Svédország) által 2013. május 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — E.ON Vattenkraft Sverige Aktiebolag kontra Kammarkollegiet és társai
2013/C 377/11 C-519/13. sz. ügy: Az Anotato Dikastirio Kyprou (Ciprus) által 2013. szeptember 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alpha Bank Cyprus Ltd kontra Dau Si Senh és társai
2013/C 377/12 C-525/13. sz. ügy: A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2013. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vlaams Gewest kontra Heidi Van Den Broeck
2013/C 377/13 C-535/13. sz. ügy: A Monomeles Protodikeio Athinon (Görögország) által 2013. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha kontra Maria Patmanidi AE
2013/C 377/14 C-536/13. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — OAO „Gazprom” kontra Litván Köztársaság
2013/C 377/15 C-546/13. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2013. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agenzia delle Dogane és Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane kontra ADL American Dataline Srl
2013/C 377/16 C-547/13. sz. ügy: Az Administratīvā rajona tiesa (Lettország) által 2013. október 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SIA „Oliver Medical” kontra Valsts ieņēmumu dienests
2013/C 377/17 C-551/13. sz. ügy: A Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Olaszország) által 2013. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SETAR kontra Comune di Quartu S. Elena
2013/C 377/18 C-41/12. P. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2013. szeptember 25-i végzése — Monster Cable Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Live Nation (Music) UK Ltd
2013/C 377/19 C-108/12. sz. ügy: A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2013. szeptember 26-i végzése (a Tribunalul Vâlcea (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC Volksbank România SA kontra Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea
2013/C 377/20 C-135/12. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2013. szeptember 19-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 377/21 C-564/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. szeptember 25-i végzése (a Tribunal d’instance d’Orléans (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BNP Paribas Personal Finance SA, Facet SA kontra Guillaume Delmatti
2013/C 377/22 C-203/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. szeptember 12-i végzése — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság
2013/C 377/23 C-262/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. október 2-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ekkehard Aleweld kontra Condor Flugdienst GmbH
 

Törvényszék

2013/C 377/24 T-570/08. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 12-i ítélete — Deutsche Post kontra Bizottság (Állami támogatások — Postai szolgáltatás — Információnyújtásra való felszólításról szóló határozat — A határidő megfelelő jellege — Indokolási kötelezettség — A kért információk helytállósága)
2013/C 377/25 T-499/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 12-i ítélete — MOL kontra Európai Bizottság („Állami támogatások — A Magyar Állam és a MOL olaj- és gázipari társaság között a szénhidrogének kitermeléséhez kapcsolódó bányajáradék tárgyában létrejött megállapodás — A járadékra vonatkozó jogszabályok utólagos módosítása — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Szelektív jelleg”)
2013/C 377/26 T-536/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 8-i ítélete — Kessel kontra OHIM — Janssen Cilag (Premeno) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Premeno közösségi szóvédjegy bejelentése — A Pramino korábbi nemzeti szóvédjegy — A korábbi védjegy tényleges használatának bizonyítéka — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A védjegybejelentésben megjelölt áruk korlátozása — A 207/2009/EK rendelet 43. cikkének (1) bekezdése)
2013/C 377/27 T-455/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 14-i ítélete — Europol kontra Kalmár („Fellebbezés — Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Határozott időre szóló szerződés — Elbocsátás — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — Pénzbeli kártérítés”)
2013/C 377/28 T-456/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 14-i ítélete — ICdA és társai kontra Bizottság („REACH — A kadmium és vegyületeinek gyártását, forgalomba hozatalát és használatát érintő korlátozásokra vonatkozó átmeneti intézkedések — Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete — Kadmiumpigmentek műanyagokban való használatának korlátozása — Nyilvánvaló értékelési hiba — Kockázatértékelés”)
2013/C 377/29 T-666/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 7-i ítélete — Budziewska kontra OHIM — Puma (egy puma ábrázolása) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy pumát ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi közösségi formatervezési minták — Megsemmisítési ok — Az egyéni jelleg hiánya — Tájékozott használó — Alkotói szabadságfok — Az eltérő összbenyomás hiánya — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 377/30 T-147/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 12-i ítélete — Wünsche Handelsgesellschaft International kontra Bizottság („Vámunió — Kínából származó gombakonzervek behozatala — A behozatalivám-elengedés indokoltságának hiányát megállapító határozat — A 2913/92/EGK rendelet 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 239. cikke — A vámhatóságok észlelhető hibája — Az importőr nyilvánvaló hanyagsága — Jogos bizalom — Arányosság — Megfelelő ügyintézés — Egyenlő bánásmód”)
2013/C 377/31 T-245/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 12-i ítélete — Gamesa Eólica kontra OHIM — Enercon (a zöld színárnyalatainak vízszintes kombinációja) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Feltétlen kizáró ok — Zöld színárnyalatainak vízszintes kombinációjából álló közösségi védjegy bejelentése — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Rosszhiszeműség — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009/EK rendelet 62. cikke)
2013/C 377/32 T-533/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 7-i ítélete — IBSolution kontra OHIM — IBS (IBSolution) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az IBSolution közösségi szóvédjegy bejelentése — IBS korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylatos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 377/33 T-552/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 12-i ítélete — North Drilling kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Ténybeli tévedés — A megsemmisítés joghatásainak időbeli változtatása”)
2013/C 377/34 T-52/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 14-i ítélete — Efag Trade Mark Company kontra OHIM (FICKEN) (Közösségi védjegy — A FICKEN közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Közrendbe vagy közerkölcsbe ütköző védjegy — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontja)
2013/C 377/35 T-54/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 14-i ítélete — Efag Trade Mark Company kontra OHIM (FICKEN LIQUORS) (Közösségi védjegy — A FICKEN LIQUORS közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Közrendbe vagy közerkölcsbe ütköző védjegy — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontja)
2013/C 377/36 T-63/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 7-i ítélete — Three-N-Products kontra OHIM — Munindra (AYUR) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — AYUR közösségi szóvédjegy — AYUS korábbi BENELUX szóvédjegyek — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja)
2013/C 377/37 T-440/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 7-i végzése — 1-2-3.TV kontra OHIM — ZDF és Televersal Film- und Fernsehproduktion (1-2-3.TV) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 377/38 T-500/13. sz. ügy: 2013. szeptember 13-án benyújtott kereset — Seatech International és társai kontra Bizottság
2013/C 377/39 T-536/13. sz. ügy: 2013. október 7-én benyújtott kereset — Microsoft kontra OHIM — Softkinetic Software (KINECT)
2013/C 377/40 T-550/13. sz. ügy: 2013. október 15-én benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság
2013/C 377/41 T-555/13. sz. ügy: 2013. október 21-én benyújtott kereset — MHCS kontra OHIM — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)
2013/C 377/42 T-579/13. sz. ügy: 2013. november 6-án benyújtott kereset — Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe kontra Bizottság
2013/C 377/43 T-583/13. sz. ügy: 2013. november 8-án benyújtott kereset — Shire Pharmaceutical Contracts kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 377/44 F-80/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 23-i ítélete — Gomes Moreira kontra ECDC (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Határozott időre szóló szerződés annak lejárta előtt való megszüntetése — A bizalmi viszony megtörése — Fegyelmi vétség)
2013/C 377/45 F-104/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 5-i ítélete — Bartha kontra Bizottság („Közszolgálat — Az EPSO/AD/56/06 nyílt versenyvizsga — A versenyvizsga újbóli megnyitása — Az F-50/08. sz. ítélet végrehajtásaként hozott intézkedések”)
2013/C 377/46 F-14/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 5-i ítélete — Schönberger kontra Számvevőszék (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2011. évi előléptetési eljárás — Referencia szorzótényezők)
2013/C 377/47 F-63/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 5-i ítélete — De Nicola kontra EBB (Közszolgálat — Ítélet végrehajtása — Költségek — A költségek megtérítése — A megtérítendő költségek címén fizetett összeg visszafizetése a felperest e költségek kifizetésére kötelező ítéletet részlegesen hatályon kívül helyező ítélet nyomán)
2013/C 377/48 F-103/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 5-i ítélete — Doyle kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — A szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló szerződés felajánlásának megtagadása — A Közszolgálati Törvényszék általi megsemmisítés — A Közszolgálati Törvényszék ítéletének végrehajtása)
2013/C 377/49 F-104/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 5-i ítélete — Hanschmann kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — A szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló szerződés felajánlásának megtagadása — A Közszolgálati Törvényszék általi megsemmisítés — A Közszolgálati Törvényszék ítéletének végrehajtása)
2013/C 377/50 F-105/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 5-i ítélete — Knöll kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — A szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló szerződés felajánlásának megtagadása — A Közszolgálati Törvényszék általi megsemmisítés — A Közszolgálati Törvényszék ítéletének végrehajtása)
2013/C 377/51 F-132/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 7-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — Hiány)
2013/C 377/52 F-19/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 7-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — Hiány)
2013/C 377/53 F-60/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 7-i végzése — CA kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Keresetlevél — Alaki követelmények — A felhozott jogalapok bemutatása — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)
2013/C 377/54 F-94/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 7-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 377/55 F-123/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 23-i végzése — Palleschi kontra Bizottság (Közszolgálat — Kisegítő szerződéses alkalmazott — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 3b cikke — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződéssé való átminősítés iránti kérelem — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2013/C 377/56 F-65/13. sz. ügy: 2013. július 2-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013. december 24. 56. évfolyam, C 378
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2013/C 378/01 A Tanács ajánlása (2013. december 9.) a romák integrációját célzó hatékony tagállami intézkedésekről
 

Európai Bizottság

2013/C 378/02 A Bizottság ajánlása (2013. november 27.) a büntetőeljárás során gyanúsított és vádolt kiszolgáltatott személyekre vonatkozó eljárási biztosítékokról
2013/C 378/03 A Bizottság ajánlása (2013. november 27.) a büntetőeljárás során a gyanúsítottak vagy vádlottak költségmentességhez való jogáról
 

Európai Központi Bank

2013/C 378/04 Az Európai Központi Bank ajánlása (2013. december 17.) az Európai Unió Tanácsának a Banque centrale du Luxembourg külső könyvvizsgálóiról (EKB/2013/51)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 378/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 378/06 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 378/07 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 378/08 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7100 – New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions)
2013/C 378/09 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6844 – GE/Avio)
2013/C 378/10 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7096 – Eni ULX/Liverpool Bay JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 378/11 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 378/12 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. június 28-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.847/E-BOOKS ügyszámú határozattervezetről – Előadó: Litvánia
2013/C 378/13 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – E-BOOKS (Penguin) (COMP/39.847)
2013/C 378/14 A Bizottság határozatának összefoglalója (2013. július 25.) az európai unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/39.847/E-BOOKS) (az értesítés a C(2013) 4750. számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 378/15 Munkaszüneti napok 2014-ban
2013/C 378/16 Bejelentés a Szlovák Köztársaság kormánya részéről a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („villamosenergia-piaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. vállalatnak a Szlovák Köztársaságban működő átvitelirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről – Villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltető
2013/C 378/17 Bejelentés a Szlovák Köztársaság kormánya részéről a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („földgázpiaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján az eurostream, a. s. vállalatnak a Szlovák Köztársaságban működő szállításirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről – Földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltető
2013/C 378/18 Bejelentés a francia kormány részéről a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („földgázpiaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján a GRTgaz és a TIGF Franciaországban működő szállításirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről
2013/C 378/19 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 378/20 Pályázati felhívás – Hercule II/2013/Képzés
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 378/21 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7052 – Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK)
2013/C 378/22 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrío) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2013/C 378/23 Helyesbítés a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) területén a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban nyújtható támogatásokra vonatkozó 2013. évi többéves munkaprogram alapján közzétett pályázati felhívásokhoz (  HL C 361., 2013.12.11.)
2013/C 378/24 Helyesbítés a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) területén a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban nyújtható támogatásokra vonatkozó 2013. évi éves munkaprogram alapján közzétett pályázati felhíváshoz (  HL C 361., 2013.12.11.)
2013. december 28. 56. évfolyam, C 379
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 379/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7070 – Gestamp Eólica/Banco Santander/JV)
2013/C 379/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7081 – Centerbridge Partners/Corsair Capital/Royal Bank of Scotland Group)
2013/C 379/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7085 – CBRE/NHL)
2013/C 379/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7077 – Rheinmetall/Ferrostaal Industrieanlagen/Rheinmetall International Engineering JV)
2013/C 379/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7106 – Pensiondanmark Holding/GDF-Suez/Noordgastransport)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 379/06 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 379/07 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 379/08 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 379/09 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 379/10 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 379/11 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 379/12 A mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 376/2008/EK bizottsági rendelet 29. cikke alapján közzétett jegyzékek (Ezek a jegyzékek  HL 2012.8.24. C 255. számának 9. oldalán közzétett jegyzékek helyébe lépnek)
2013/C 379/13 Bejelentés a belga kormány részéről a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („földgázpiaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján az N.V. Fluxys Belgium vállalat Belgiumban működő szállításirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről
2013/C 379/14 Bejelentés a belga kormány részéről a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („a villamos energiáról szóló irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján az Elia System Operator NV Belgiumban működő átvitelirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 379/15 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7129 – VREP/SUDKB/Duo Plast) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. december 28. 56. évfolyam, C 379A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 379 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — 32. teljes kiadás
2013. december 28. 56. évfolyam, C 380
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 380/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. november 1-jétől2013. november 30-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2013/C 380/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. november 1-jétől2013. november 30-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 380/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 380/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 380/05 Állami Támogatás – Franciaország – SA.14551 (2013/C) (korábbi 2012/MC) számú állami Támogatás – Hajóűrtartalom szerinti átalányadó-rendszer a tengerhajózási társaságok számára – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. december 31. 56. évfolyam, C 381
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 381/01 Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/02 A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és a kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/03 Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/04 Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/05 A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/06 A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/07 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi költségvetési évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/08 Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/09 Az Európai Unió Tagállama Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/10 Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/11 A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/12 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 381/13 Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013. december 31. 56. évfolyam, C 382
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 382/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7099 – ARX/Darby/Gramex/GFI)
2013/C 382/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7068 – Goldman Sachs/Kingdom of Denmark/DONG Energy)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 382/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 382/04 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 382/05 A 2011/16/EU tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzéke
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 382/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7130 – Frey Automobil Holding Deutschland/Mitsubishi Motors Europe/Mitsubishi Motors Deutschland) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 382/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6974 – Metinvest/Lanebrook/Southern GOK)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 382/08 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!