7. évfolyam 25. szám 2012.06.19.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Adózási és Számviteli Magyarázatok

Az eddig Üzleti Navigátor néven ismert online szolgáltatás a leggyakoribb, a vállalkozások működését érintő adózási, számviteli és munkaügyi problémákat nem jogszabály-magyarázatként közli, hanem témakörönként, gyakorlatorientáltan, lényegre törően, egyszerű nyelvezettel és szabályos felépítettséggel.

A leírások nagyon könnyen használhatóak: egy rövid, nem „elméleti”, hanem praktikus fogalom meghatározás után a felelős vezető számára szóló ismertetést tartalmaznak, amelyet egy-egy gyakorlati példa követ. A leírást a téma adózási és könyvelési vonatkozásai, majd a kötődő jogszabály-helyek listája és a témakörhöz kapcsolódó iratminták zárják le. Az ismertetések rendszerint néhány oldalnyinál nem hosszabbak, könnyen érthetőek, gyorsan végigolvashatóak. A témaköröket a kiadó rendszeresen hatályosítja, akárcsak egy joganyagot

Pár példa a témakörökből: „számlakibocsájtási kötelezettség”, „fordított adózás” „ingatlan bérbeadása magánszemélyeknél”, „baleseti táppénz” „cégautó adó”, ”béren kívüli juttatás”, „adókedvezmények”, „EVA” „bekerülési érték” „ingatlan bérbeadása magánszemélyeknél” stb. Csupa olyan probléma, amely egy vállalkozás életében a mindennapi gyakorlatban gyakran felmerül.

A szolgáltatás online formában önállóan is hozzáférhető, vagy az OptiJUS rendszer részeként is rendelhető. Ez utóbbi esetben a tartalom az OptiJUS bal oldali menüjéből az „Adózás és számvitel” menüpontra kattintva érhető el. Az adatbázisban természetesen lehetséges teljes szövegben keresni és a jogszabályok szövegére közvetlenül ugrani. Az egyes ismertetésekből az irat-, és nyomtatványminták közvetlenül letölthetőek.

Példa egy téma ismertetésére
 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 24. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 0
Felszámolás 665
Végelszámolás 566
Hivatalból való törlés 84

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 31
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 627

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 411 db.

A héten 11578 cégnév, 3043 székhelycím és 895 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 519706 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A cégnyilvántartás nyilvánossága

A cégnyilvántartás a cégjegyzékből, az abban szereplő adat igazolására szolgáló mellékletekből, illetve egyéb olyan okiratokból (Pl. mérleg) áll, amelyek benyújtására a törvény a céget kötelezi (Ctv. 10. § (1) bekezdés). A cégjegyzék hatályos és törölt adatai, valamint a cégiratok – beleértve az elektronikusan benyújtott valamint elektronikus okirattá átalakított okiratokat is teljes körűen nyilvánosak. Az adóregisztrációs eljárás lefolytatását követően – vagyis azt követően, hogy a cég adószámot kapott – teljes körűen nyilvánosak a bejegyzési eljárás alatt álló cég által benyújtott bejegyzési kérelem és mellékletei azzal, hogy a bejegyzés folyamatban létére a cégbíróságnak utalnia kell. A törvényességi felügyeleti eljárás adatai a törvényben meghatározott korlátozásokkal (részletesen lásd egy következő cikkünkben) nyilvánosak (Ctv. 10. § (2) bekezdés). Az eltiltás hatálya alatt teljes körűen nyilvánosak a törölt cég vezető tisztségviselőjével és cégvezetőjével szemben a hasonló tisztség betöltésének korlátozására vagy tilalmára vonatkozó adatok. Az eltiltás hatályának megszűnésével ezeket az adatokat a cégjegyzékből vissza nem állítható módon törölni kell (Ctv. 10. § (3) bekezdés). A cégnyilvánosságot a cégbíróság, a céginformációs szolgálat és a Cégközlönyben történő közzététel biztosítja (Ctv. 11. §).

A cégbíróságon a cégiratokat bárki korlátozás nélkül, ingyenesen megtekintheti és azokról feljegyzéseket készíthet. A cégjegyzék adatairól cégmásolatot, cégkivonatot vagy cégbizonyítványt (a továbbiakban együtt:céginformáció) lehet kérni. A cégmásolat a cégjegyzék valamennyi hatályos és törölt adatát tartalmazza. A cégkivonat valamennyi hatályos adatot, a cégbizonyítvány pedig a kérelemtől függően bizonyos hatályos és/vagy törölt adatot tartalmaz. Kérhető nemleges cégbizonyítvány is, amely azt tanúsítja, hogy valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel. Valamennyi fenti céginformáció közhitelesen tanúsítja az abban szereplő adatok fennálltát vagy törlését. A cégnyilvántartásban a törölt adatnak megállapíthatónak kell maradni (Ctv. 12. § (1) bekezdés). A céginformációkban szereplő adatok mellett fel kell tüntetni a bejegyzés vagy törlés időpontját is (Ctv. 12. § (2) bekezdés). A céginformációban fel kell tüntetni azt is, ha valamely adat vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, és meg kell jelölni azt is, hogy az melyik adatot érinti (Ctv. 12. § (3) bekezdés).

A céginformációs szolgálat kérelemre tájékoztatást ad a cégjegyzék adatairól, valamint a bejegyzési (változás bejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatairól. Ezt a közszolgáltatást bárki igénybe veheti. A céginformációs szolgálatnál rendelkezésre álló adatok azonosak a cégbíróságon elektronikusan rögzített adatokkal. A céginformációs szolgálat a cégbírósághoz hasonlóan jogosult cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadására (Ctv. 13. § (1) bekezdés). A céginformációs szolgálat kérelemre tájékoztatást ad az elektronikus úton benyújtott vagy elektronikus okirattá alakított cégiratokról, a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint biztosítja a beszámolókba és az elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést a szolgálat hivatalos helyiségében (Ctv. 13. § (2) bekezdés). Ezek az adatok a céginformációs szolgálat honlapján (www.e-cegjegyzek.hu) valamint a kormányzati portálon is megismerhetők (Ctv. 13. § (3) bekezdés).

A céginformációs szolgálattól a cégjegyzékben szereplő adatok csoportosított formában történő szolgáltatása is kérhető (Ctv. 14. § (1) bekezdés). Az ún. névre keresés – vagyis ha a kérelmező valamely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy természetes személy tekintetében kíván olyan adatokat lekérdezni, hogy az adott jogalany mely gazdasági társaságokban rendelkezik tulajdoni részesedéssel, vagy tölt be vezető tisztséget, csak bizonyos korlátozással teljesíthető. Ha az érintett természetes személy, akkor ilyen lekérdezés csak a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság illetve más közigazgatási szerv, bírósági végrehajtó közjegyző megkeresésére, vagy az érintett hozzájárulásával teljesíthető (Ctv. 14. § (2) bekezdés). A céginformációs szolgálat a cégjegyzék adatainak betekintéssel történő megismerését bárki számára ingyenesen biztosítja (Ctv. 15. § (1) bekezdés). Az ezen túlmenő céginformációért, továbbá ha azt a kérelmező közokirati formában kéri, költségtérítést kell fizetni, amely a központi költségvetés bevételét képezi (Ctv., 15. § (2) bekezdés). A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokról illeték illetve költségtérítés ellenében papír alapú másolat kérhető (Ctv. 16. § (1) bekezdés), illetve azok elektronikus úton történő megküldése is igényelhető (Ctv. 16. § (2) bekezdés). A kérelem benyújtható írásban vagy a céginformációs szolgálat elektronikus ügyfélszolgálatán illetve a kormányzati portálon keresztül elektronikusan is (Ctv. 16. § (3) bekezdés). Az elektronikus kérelmet – kivéve ha azt a kormányzati portálon keresztül nyújtották be – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni (Ctv. 16. § (4) bekezdés).
 

Magyar Közlöny 71-73/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

71/2012. június 12.

 

 

2012. évi LXV. törvény

A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról

 2012.06.13.

12/2012. (VI. 12.) MNB rendelet

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról

 2012.07.01.

4/2012. (VI. 12.) EMMI rendelet

A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

 2012.06.15.

29/2012. (VI. 12.) KIM rendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 21/2011. (VII. 13.) KIM rendelet módosításáról, valamint az egyes hivatalos lapok nyomtatott változatának terjesztéséhez szükséges előfizetői szám meghatározásáról szóló 5/2008. (X. 14.) MeHVM rendelet módosításáról

 2012.06.13.

Köf. 5008/2012/8.határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.06.12.

46/2012. (VI. 12.) OGY határozat

A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről

 2012.06.13.

1191/2012. (VI. 12.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.06.12.

72/2012. június 15.    

116/2012. (VI. 15.) Korm. rendelet

A Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én első alkalommal módosított partnerségi megállapodás második alkalommal történő módosításának kihirdetéséről

2012.06.16.

13/2012. (VI. 15.) MNB rendelet

A „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” arany emlékérme kibocsátásáról

2012.06.22.

14/2012. (VI. 15.) MNB rendelet

A „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2012.06.22.

5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet

A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról

2012.06.16.

Kvk. 37300/2012/2. határozat

A Kúria határozata

2012.06.15.

1192/2012. (VI. 15.) Korm. határozat

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról

2012.06.16.

1193/2012. (VI. 15.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2012.06.15.

69/2012. (VI. 15.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

2012.06.15.

70/2012. (VI. 15.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

2012.06.15.

71/2012. (VI. 15.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

2012.06.15.

72/2012. (VI. 15.) ME határozat

Az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

2012.06.15.

73/2012. (VI. 15.) ME határozat

Címzetes főjegyzői cím adományozásáról 11852

2012.06.15.

77/2012. (VI. 15.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.06.15.

73/2012. június 18.

 

 

 

Magyarország Alaptörvényének első módosítása (2012. június 18.)

2012.06.19.

2012. évi LXVI. törvény

A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról

2012.06.19.

2012. évi LXVII. törvény

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

2012.06.19.

2012. évi LXVIII. törvény

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2012.06.19. 

117/2012. (VI. 18.) Korm. rendelet

A 2012. évi Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi felhasználásának szabályairól

2012.06.19. 

1194/2012. (VI. 18.) Korm. határozat

A Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokkal (blokkokkal) kapcsolatos további feladatok meghatározásáról

2012.06.18.

1195/2012. (VI. 18.) Korm. határozat

A nukleáris energia hazai alkalmazásával, annak fejlesztésével kapcsolatos stratégiai kérdéseket vizsgáló Nukleáris Energia Kormánybizottság létrehozásáról, összetételének és feladatainak meghatározásáról

2012.06.19.

1196/2012. (VI. 18.) Korm. határozat

A Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokkal (blokkokkal) kapcsolatos beruházás kiemelt jelentőségéről

2012.06.18.

1197/2012. (VI. 18.) Korm. határozat

A 2015. évi Milánói Világkiállításon történő magyar részvételről

2012.06.18.

1198/2012. (VI. 18.) Korm. határozat

A Nemzeti Egészségmegőrző és Rákellenes Központ Alapítvány alapítói jogainak gyakorlásáról

2012.06.19.

1199/2012. (VI. 18.) Korm. határozat

Az Alkotmány utca 25. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogával kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

2012.06.18.

1200/2012. (VI. 18.) Korm. határozat

Az egyes szociális intézmények működési fedezetének biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

2012.06.18.

74/2012. (VI. 18.) ME határozata

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

2012.06.18.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. június 13. 55. évfolyam, L 152

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 497/2012/EU (2012. június 7.) végrehajtási rendelete a 206/2010/EU rendeletnek a kéknyelv-betegségre fogékony állatok behozatali követelményei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 498/2012/EU (2012. június 12.) végrehajtási rendelete az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra alkalmazandó vámkontingensek kiosztásáról
A Bizottság 499/2012/EU (2012. június 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/301/EU (2012. június 11.) határozata a Dánia által egyes üvegházhatású ipari gázokra vonatkozóan bejelentett nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2012) 3717. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/302/EU (2012. június 11.) végrehajtási határozata a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 3723. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/303/EU (2012. június 11.) végrehajtási határozata a 2003/467/EK határozatnak Lettország enzootikus szarvasmarha-leukózistól hivatalosan mentes tagállammá nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 3729. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/304/EU (2012. június 11.) végrehajtási határozata a Horvátországban és Mexikóban működő laboratóriumok számára a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok elvégzésének engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 3761. számú dokumentummal történt)
2012. június 14. 55. évfolyam, L 153

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/305/EU (2012. június 7.) határozata az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Európai Unió tagállamai között 2000. május 29-én létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről
A Tanács 2012/306/EU (2012. június 12.) határozata az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 501/2012/EU (2012. június 13.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (镇江香醋 [Zhenjiang Xiang Cu] [OFJ])
A Bizottság 502/2012/EU (2012. június 13.) rendelete a 2/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Malajziában, Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken feladott, Malajziából, Thaiföldről és a Fülöp-szigetekről származóként vagy nem ilyenként bejelentett, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségének előírásáról
A Bizottság 503/2012/EU (2012. június 13.) végrehajtási rendelete a Görögország vagy Olaszország lobogója alatt közlekedő vagy ott lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 504/2012/EU (2012. június 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/307/EU (2011. október 19.) határozata a Görögország által Kastoria, Evvia, Florina, Kilkis, Rodopi, Evros, Xanthi és Dodekanisos megyében, valamint Lesvos, Samos és Chios szigetén bevezetett, adósságátalakítás formájában nyújtott állami támogatási intézkedésekről (C 23/04 [ex NN 153/03], C 20/05 [ex NN 70/04] és C 50/05 [ex NN 20/05]) (az értesítés a C(2011) 7252. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendeletnek az aflatoxinok tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 26-i 165/2010/EU bizottsági rendelethez (  HL L 50., 2010.2.27.)
2012. június 15. 55. évfolyam, L 154

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/308/KKBP (2012. április 26.) határozata az Európai Uniónak a Délkelet-Ázsiai Barátsági és Együttműködési Szerződéshez való csatlakozásáról
A Tanács 2012/309/EU (2012. május 10.) határozata Európa 2016. évi kulturális fővárosainak Spanyolországban és Lengyelországban történő kijelöléséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 505/2012/EU (2012. június 14.) végrehajtási rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről
A Bizottság 506/2012/EU (2012. június 14.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Kraški pršut [OFJ])
A Bizottság 507/2012/EU (2012. június 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EULEX KOSOVO/1/2012 2012/310/KKBP (2012. június 12.) határozata az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról
2012. június 15. 55. évfolyam, L 155

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás alapján létrehozott mezőgazdasági vegyes bizottság 1/2012 2012/295/EU (2012. május 3.) határozata a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 7. mellékletének módosításáról
A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás alapján létrehozott mezőgazdasági vegyes bizottság 2/2012 2012/296/EU (2012. május 3.) határozata a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 8. mellékletének módosításáról
2012. június 16. 55. évfolyam, L 156

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/17/EU (2012. június 13.) irányelve a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 509/2012/EU (2012. június 15.) rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 510/2012/EU (2012. június 15.) végrehajtási rendelete az 1238/95/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében való módosításáról
A Bizottság 511/2012/EU (2012. június 15.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendelet értelmében a tej- és tejtermékágazatban a termelői és a szakmaközi szervezetekkel, valamint a szerződések megkötésére irányuló tárgyalásokkal és a szerződéses viszonyokkal kapcsolatban teljesítendő értesítésekről
A Bizottság 512/2012/EU (2012. június 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 513/2012/EU (2012. június 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. június 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
2012. június 16. 55. évfolyam, L 157

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 500/2012/EU (2012. június 13.) rendelete a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről szóló 302/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról
2012. június 19. 55. évfolyam, L 158

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/311/EU (2012. június 7.) határozata az Európai Uniónak az 1999. évi élelmiszersegély-egyezmény meghosszabbítása tekintetében az Élelmiszersegély-bizottságban képviselendő álláspontjának megállapításáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 514/2012/EU (2012. június 18.) végrehajtási rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 515/2012/EU (2012. június 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 516/2012/EU (2012. június 18.) végrehajtási rendelete az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 517/2012/EU (2012. június 18.) végrehajtási rendelete az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 518/2012/EU (2012. június 18.) végrehajtási rendelete az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/312/KKBP (2012. június 18.) határozata az Európai Unió dél-szudáni légiközlekedés-védelmi KBVP-missziójáról (EUAVSEC–Dél-Szudán)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Montenegró Társulási Tanács 1/2012 2012/313/EU (2011. június 21.) a Stabilizációs és Társulási Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló 1/2010 határozatnak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és Montenegró szociális partnerei és egyéb civil szervezetek közötti Konzultatív Vegyes Bizottság és a Régiók Bizottsága és a montenegrói helyi és regionális hatóságok közötti Konzultatív Vegyes Bizottság létrehozása tekintetében történő módosításáról
A Közösség–Svájc Szárazföldi Szállítási Bizottság 2012/1. sz. 2012/314/EU (2012. május 16.) határozata a nehéz tehergépjárművek után fizetendő szolgáltatásfüggő járműadónak az EURO VI kibocsátási osztályba tartozó járművek esetében történő mérsékléséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvhez (  HL L 334., 2010.12.17.)
2012. június 13. 55. évfolyam, C 167
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 167/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)
2012/C 167/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6468 – ForFarmers/Hendrix)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2012/C 167/03 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. április 2.) a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról szóló irányelv iránti javaslatról (CON/2012/24)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 167/04 A Tanács határozata (2012. június 11.) az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 3. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
 

Európai Bizottság

2012/C 167/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2012/C 167/06 7/2012. sz. különjelentés: „A borpiac közös szervezésének reformja: eddigi eredmények”
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 167/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6595 – AXA/BNP Paribas/Immeuble Cergy-Pontoise) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. június 14. 55. évfolyam, C 168
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 168/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 168/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 168/03 A Bizottság közleménye az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének végrehajtásáról (A rendelet hatálya alá tartozó közösségi műszaki előírások címének és hivatkozásának közzététele)
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 168/04 Az EFTA Felügyeleti Hatóság tájékoztatója a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére Norvégiában
2012/C 168/05 Az EFTA Felügyeleti Hatóság tájékoztatója a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatokra vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása Norvégiában
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 168/06 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 168/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6572 – KEMET/NEC/NEC TOKIN)
2012/C 168/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6625 – Nordic Capital/Tokmanni) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 168/09 A Ron de Guatemala műszaki dokumentációjának főbb előírásai
2012. június 14. 55. évfolyam, C 168E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

2012/C 168 E/01 Az Európai Parlament képviselői által feltett írásbeli kérdések címeinek listája, mely feltünteti a kérdés számát, eredeti nyelvét, szerzőjét, a szerző képviselőcsoportját, az intézményt, melynek a kérdést címezte, a benyújtás dátumát és a kérdés tárgyát
2012. június 15. 55. évfolyam, C 169
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 169/01 A Tanács 2012. május 11-i következtetései a fiatalok kreativitásának és innovációs képességeinek előmozdításáról
2012/C 169/02 A Tanács 2012. május 10-i következtetései a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről
2012/C 169/03 A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében 2012. május 10-i ülésező képviselői által elfogadott következtetések a doppingszerek szabadidősportokban történő használata elleni küzdelemről
2012/C 169/04 A Tanács 2012. május 11-i következtetései az oktatásból és képzésből kilépő végzettek foglalkoztathatóságáról
 

Európai Bizottság

2012/C 169/05 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 169/06 A Bizottság közleménye a Közösség által megnyitott, a baromfihús-ágazati termékekre vonatkozó egyes kontingensek keretében a 2012. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 169/07 PE/158/S számú álláshirdetés
 

Európai Bizottság

2012/C 169/08 Pályázati felhívás – EACEA/20/12 – az egész életen át tartó tanulási program keretében – Az oktatás és képzés terén meghatározott uniós stratégiai célkitűzések végrehajtása (Oktatás és képzés 2020) (az érdekeltek közötti együttműködés; kísérletezés és innováció)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 169/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. június 15. 55. évfolyam, C 169E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2010–2011

2010. december 14–16-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 93 E, 2011.3.25.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2010. december 14., kedd

2012/C 169 E/01 A pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozása – „dark pool”-ok stb.
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása a pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozásáról – „dark pool”-ok stb. (2010/2075(INI))
2012/C 169 E/02 A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság Európai Unión belüli megerősítése – az EU CBRN cselekvési terve
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság európai unióbeli növeléséről szóló uniós CBRN cselekvési tervről (2010/2114(INI))
2012/C 169 E/03 Helyes kormányzás és az EU regionális politikája
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása a helyes kormányzás az EU regionális politikája területén: az Európai Bizottság segítségnyújtási eljárásai és az általa végzett ellenőrzés (2009/2231(INI))
2012/C 169 E/04 Területi, társadalmi és gazdasági kohézió
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása a valódi területi, társadalmi és gazdasági kohézió kialakításáról az EU-n belül – a globális versenyképesség elengedhetetlen feltétele? (2009/2233(INI))
 

2010. december 15., szerda

2012/C 169 E/05 A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése
Az Európai Parlament 2010. december 15-i állásfoglalása a Bizottság 2011. évre szóló munkaprogramjáról szóló bizottsági közleményről
2012/C 169 E/06 Az Afrika és EU közötti stratégiai partnerség jövője a 3. Afrika–EU csúcstalálkozót követően
Az Európai Parlament 2010. december 15-i állásfoglalása az Afrika és az EU közötti stratégiai partnerség jövőjéről a 3. EU–Afrika csúcstalálkozót követően
2012/C 169 E/07 Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2009) - A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő hatékony végrehajtás
Az Európai Parlament 2010. december 15-i állásfoglalása az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2009–2010) – intézményi szempontok a Lisszaboni Szerződés után (2009/2161(INI))
2012/C 169 E/08 A reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatása
Az Európai Parlament 2010. december 15-i állásfoglalása a reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatásáról (2010/2052(INI))
2012/C 169 E/09 Energiahatékonysági cselekvési terv
Az Európai Parlament 2010. december 15-i állásfoglalása az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatáról (2010/2107(INI))
 

2010. december 16., csütörtök

2012/C 169 E/10 Az emberi jogok helyzete a világban 2009-ben és az EU emberi jogi politikája
Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása „Az emberi jogok helyzete a világban” című, 2009. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2010/2202(INI))
2012/C 169 E/11 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia
Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI))
2012/C 169 E/12 Állandó válságmechanizmus létrehozása az euróövezet pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében
Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az állandó válságkezelési mechanizmus az euróövezet pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében történő létrehozásáról
2012/C 169 E/13 Az elefántcsontparti helyzet
Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az elefántcsontparti helyzetről
2012/C 169 E/14 A tojótyúkok jóléte
Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az uniós tojótyúkágazatról: a tojóketrecek használatának tilalma 2012-től
2012/C 169 E/15 Malájzia: a vesszőzés gyakorlata
Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása Malajziáról: a vesszőzés gyakorlata
2012/C 169 E/16 Uganda: a Bahati-törvény és a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű népesség hátrányos megkülönböztetése
Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása Ugandáról: az úgynevezett „Bahati-törvény” és az LMBT személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés
2012/C 169 E/17 A Sínai-félszigeten túszul ejtett eritreai menekültek
Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása a Sínai-félszigeten túszként fogva tartott eritreai menekültekről
2012/C 169 E/18 A cápauszony leválasztására vonatkozó európai uniós tilalom szigorításának támogatásáról
Az Európai Parlament 2010. december 16-i nyilatkozata a cápauszony leválasztására vonatkozó európai uniós tilalom szigorításának támogatásáról
2012/C 169 E/19 A tömegsport európai uniós támogatásának fokozásáról
Az Európai Parlament 2010. december 16-i nyilatkozata a tömegsport európai uniós támogatásának fokozásáról
2012/C 169 E/20 Az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiája
Az Európai Parlament 2010. december 16. nyilatkozata az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról
 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Parlament

 

2010. december 14., kedd

2012/C 169 E/21 Az EU gyorsreagálási képessége
Az Európai Parlament 2010. december 14-i ajánlása a Tanácshoz az EU gyorsreagálási képességének kialakításáról (2010/2096(INI))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2010. december 14., kedd

2012/C 169 E/22 Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Portugália – Áradások; Franciaország – Xynthia vihar
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/23 A 9/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: az EU Szolidaritási Alapja (árvizek Portugáliában, a Xynthia vihar Franciaországban) - Gazdaságélénkítés: tengeri szélerőmű-hálózati rendszer
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 9/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))
2012/C 169 E/24 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: SI/Mura, Szlovénia
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Szlovénia „EGF/2010/014 SI/Mura” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/25 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Heidelberger Druckmaschinen AG/Németország
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország „EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/26 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Wielkopolskie - Gépjárműipar/PL
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország „EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0616 – C7-0347/2010 – 2010/2253(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/27 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Aragónia/Spanyolország: Kiskereskedelem
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0615 – C7-0346/2010 – 2010/2252(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/28 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Comunidad Valenciana – Textilek/Spanyolország
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles” referenciaszámú kérelme)(COM(2010)0613 – C7-0345/2010 – 2010/2251(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/29 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Comunidad Valenciana – Terméskő/Spanyolország
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0617 – C7-0344/2010 – 2010/2250(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/30 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Lear/Spanyolország
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2010/023 ES/Lear” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0625 – C7-0360/2010 – 2010/2265(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/31 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: H. Cegielski-Poznan/Lengyelország
Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország „EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0631 – C7-0361/2010 – 2010/2266(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/32 A 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése
Az Európai Parlament 2010. december 14-i jogalkotási állásfoglalása a 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD))
P7_TC1-COD(2007)0112
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 14-én került elfogadásra a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 169 E/33 Az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2010. december 14-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatról (11324/2010 – C7-0391/2010 – 2010/0106(NLE))
2012/C 169 E/34 A bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása
Az Európai Parlament 2010. december 14-i jogalkotási állásfoglalása a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))
P7_TC1-COD(2009)0098
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 14-én került elfogadásra a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 169 E/35 Az európai védelmi határozat
Az Európai Parlament 2010. december 14-i jogalkotási állásfoglalása az európai védelmi határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv tervezetéről (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))
P7_TC1-COD(2010)0802
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 14-én került elfogadásra az európai védelmi határozatról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
2012/C 169 E/36 Emberkereskedelem
Az Európai Parlament 2010. december 14-i jogalkotási állásfoglalása az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá az ellene folyó küzdelemről és az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))
P7_TC1-COD(2010)0065
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 14-én került elfogadásra az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá az ellene folyó küzdelemről és az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 169 E/37 Az Európai Unió és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2010. december 14-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))
 

2010. december 15., szerda

2012/C 169 E/38 A rugalmassági eszköz igénybevétele az egész életen át tartó tanulás programja, a versenyképességi és innovációs program és Palesztina számára
Az Európai Parlament 2010. december 15-i állásfoglalása a rugalmassági eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0760 – C7-0398/2010 – 2010/2293(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/39 A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi új költségvetési tervezetről
Az Európai Parlament 2010. december 15-i állásfoglalása az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről – minden szakasz (17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/40 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Holland ICT/Hollandia
Az Európai Parlament 2010. december 15-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia „EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0685 – C7-0389/2010 – 2010/2279(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 169 E/41 A megerősített együttműködés végrehajtása a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén
Az Európai Parlament 2010. december 15-i jogalkotási állásfoglalása a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))
2012/C 169 E/42 Hitelminősítő intézetek
Az Európai Parlament 2010. december 15-i jogalkotási állásfoglalása a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))
P7_TC1-COD(2010)0160
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 15-én került elfogadásra a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 169 E/43 Mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezése
Az Európai Parlament 2010. december 15-i jogalkotási állásfoglalása a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))
P7_TC1-COD(2008)0227
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 15-én került elfogadásra a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 169 E/44 Polgári kezdeményezés
Az Európai Parlament 2010. december 15-i jogalkotási állásfoglalása a polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))
P7_TC1-COD(2010)0074
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 15-én került elfogadásra a polgári kezdeményezésről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
 

2010. december 16., csütörtök

2012/C 169 E/45 Az „Európai Örökség” cím
Az Európai Parlament 2010. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az „Európai Örökség” címre irányuló európai uniós fellépés létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))
P7_TC1-COD(2010)0044
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 16-án került elfogadásra az „Európai Örökség” címre irányuló európai uniós fellépés létrehozásáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 169 E/46 Svájc részvétele a „Cselekvő ifjúság” programban és az egész életen át tartó tanulás terén megvalósuló cselekvési programban
Az Európai Parlament 2010. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Svájci Államközösség közötti, a Svájci Államszövetségnek a „Cselekvő ifjúság” programban és az egész életen át tartó tanulás terén megvalósuló cselekvési programban (2007–2013) való részvételére vonatkozó szabályokról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE))
2012/C 169 E/47 A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés
Az Európai Parlament 2010. december 16-i jogalkotási állásfoglalása a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és bizottsági rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))
P7_TC1-COD(2010)0051
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 16-án került elfogadásra a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
Függelék
2012. június 15. 55. évfolyam, C 170
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 170/01 Költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés a 2011. évi időszakról
2012. június 16. 55. évfolyam, C 171
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 171/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6280 – Procter & Gamble/TEVA OTC Business)
2012/C 171/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6579 – Mitsubishi Corporation/Development Bank of Japan/DVB Bank SE/TES Holdings)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Bizottság

2012/C 171/03 A Bizottság által elfogadott jogalkotási javaslatok
2012/C 171/04 A Bizottság által elfogadott jogalkotási javaslatok
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 171/05 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 171/06 A Bizottság által elfogadott, jogalkotási javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok, illetve jogalkotási javaslatok legutóbbi közzététele
HL C 102., 2012.4.5.
2012/C 171/07 A Bizottság által elfogadott, jogalkotási javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 171/08 Az Európai Unió közleménye a folyékony és gáznemű szénhidrogének kutatására vonatkozó, „Masseria Frisella” elnevezésű engedély irénti kérelem benyújtásáról – Tartományi Energiaügyi és Közszolgáltatási Minisztérium – Energiaügyi Osztály – A szénhidrogénekkel és a geotermikus energiával foglalkozó tartományi hivatal (U.R.I.G.)
2012/C 171/09 A Francia Köztársaság intézkedése, amely kiterjeszti az „Association nationale interprofessionnelle et technique du tabac” (ANITTA) dohányágazati szervezet keretében kötött szakmaközi megállapodás kiegészítő záradékának hatályát
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 171/10 Pályázati felhívás – Az Európai Uniónak a vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált programja
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 171/11 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 171/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6629 – Bain Capital/Scandinavian Installations Refi) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 171/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6514 – OK Ekonomisk Förening/Kuwait Petroleum Northern Europe/Kuwait Petroleum (Danmark)) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2012/C 171/14 Helyesbítés a gyógyszerek tekintetében 2012. március 1-től2012. március 31-ig tartó időszakban a forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalásához (  HL C 124., 2012.4.27.)
2012. június 16. 55. évfolyam, C 172
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 172/01 A Bizottság közleménye a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légkondicionáló berendezések és a háztartási ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. március 6-i 206/2012/EU bizottsági rendelet, valamint a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légkondicionáló berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2011. május 4-i 626/2011/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet végrehajtásának keretében
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 172/02 Állami támogatás – Svédország – SA.18857 (2012/C) (ex 2011/NN) sz. állami támogatás – Állítólagos támogatás a VFAB és a Ryanair Ltd. javára – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. június 16. 55. évfolyam, C 173
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2012/C 173/01 Jelentés az Európai Központi Bank kockázatkezelésével kapcsolatos, a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzésről, az EKB válaszaival együtt
2012. június 16. 55. évfolyam, C 174
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 174/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 165., 2012.6.9.
 

Törvényszék

2012/C 174/02 A bírák tanácsokba történő beosztása
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 174/03 C-125/09. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. április 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/21/EK irányelv és 2002/20/EK irányelv — Szolgalmi jogok — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)
2012/C 174/04 C-337/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. május 3-i ítélete (a Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Georg Neidel kontra Stadt Frankfurt am Main (Szociálpolitika — 2003/88/EK irányelv — Munkafeltételek — Munkaidő-szervezés — A fizetett éves szabadsághoz való jog — Pénzbeli megváltás betegség esetén — Köztisztviselők (tűzoltóság))
2012/C 174/05 C-406/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. május 2-i ítélete (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SAS Institute Inc. kontra World Programming Ltd. (Szellemi tulajdon — 91/250/EGK irányelv — A számítógépi programok jogi védelme — Az 1. cikk (2) bekezdése és az 5. cikk (3) bekezdése — A védelem terjedelme — Közvetlenül, vagy valamely eljárás útján történő létrehozás — Szerzői jogi védelem alatt álló számítógépi program — A funkciók másolása egy második programban, az első program forráskódjához való hozzáférés nélkül — Az első számítógépi program tárgykódjának a visszafejtése — 2001/29/EK irányelv — Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok — A 2. cikk a) pontja — Számítógépi program használati kézikönyve — Többszörözés valamely más számítógépi programban — A szerzői jog megsértése — Feltétel — A használati kézikönyv szerzője saját szellemi alkotásának a kifejeződése)
2012/C 174/06 C-419/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. április 26-i ítélete (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Wolfgang Hofmann kontra Freistaat Bayern (2006/126/EK irányelv — Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése — Olyan személy részére másik tagállam által kiállított vezetői engedély érvényessége elismerésének valamely tagállam általi megtagadása, akinek a vezetői engedélyét ez utóbbi állam területén visszavonták)
2012/C 174/07 C-456/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. április 26-i ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) kontra Administración del Estado (Áruk szabad mozgása — EUMSZ 34. cikk és EUMSZ 37. cikk — A dohányáru-kiskereskedők részére a dohányáruk behozatalát megtiltó nemzeti szabályozás — A dohányáruk értékesítésére vonatkozó monopólium meglétére és működésére vonatkozó szabály — Mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedés — Igazolás — Fogyasztóvédelem)
2012/C 174/08 C-472/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. április 26-i ítélete (a Pest Megyei Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kontra Invitel Távközlési Zrt. (93/13/EGK irányelv — A 3. cikk (1) és (3) bekezdése — 6. és 7. cikk — Fogyasztókkal kötött szerződések — Tisztességtelen feltételek — A szerződés eladó vagy szolgáltató általi egyoldalú módosítása — A nemzeti szabályozás által kijelölt szervezet által a fogyasztók nevében közérdekből indított, jogsértő magatartás abbahagyására való kötelezés iránti eljárás — A kikötés tisztességtelen jellegének megállapítása — Joghatások)
2012/C 174/09 C-508/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. április 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/109/EK irányelv — Harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállása — „Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás iránti kérelem — Valamely első tagállamban „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást már megszerző személy vagy annak családtagja által tartózkodási engedély iránt egy második tagállamban benyújtott kérelem — Az illetékes hatóságok által követelt illetékek összege — Aránytalan jelleg — A tartózkodási jog gyakorlásának akadálya)
2012/C 174/10 C-510/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. április 26-i ítélete (az Østre Landsret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DR, TV2 Danmark A/S kontra NCB-Norfdisk Copyright Bureau (Jogszabályok közelítése — Szerzői jog és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — Az 5. cikk (2) bekezdésének d) pontja — A művek nyilvánossághoz közvetítésének joga — A többszörözési jog alóli kivétel — A műveknek a műsorsugárzó szervezetek által saját eszközeikkel, saját műsoraik számára készített ideiglenes rögzítései — Harmadik személy eszközeivel készített rögzítés — A műsorsugárzó szervezeteknek a harmadik személy cselekményeivel és mulasztásaival okozott valamennyi kár megtérítésére vonatkozó kötelezettsége)
2012/C 174/11 C-520/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. május 3-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lebara Ltd kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Adózás — Hatodik héairányelv — 2. cikk — Ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtás — Távközlési szolgáltatások — Nemzetközi telefonhívások kezdeményezését lehetővé tévő információkat tartalmazó, előre fizetett telefonkártyák — Forgalmazók hálózatán keresztül történő értékesítés)
2012/C 174/12 C-571/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. április 24-i ítélete (a Tribunale di Bolzano (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Servet Kamberaj kontra Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 34. cikke — 2003/109/EK irányelv — Harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállása — Az egyenlő bánásmódhoz való jog a szociális biztonság, szociális ellátás és szociális védelem vonatkozásában — Az egyenlő bánásmód elvétől való eltérés a szociális ellátással és a szociális védelemmel kapcsolatos intézkedések esetében — Az „alapellátások” ezen eltérés hatálya alóli kizárása — A kevésbé jómódú lakásbérlők számára lakhatási támogatást előíró nemzeti szabályozás — A harmadik országok állampolgárainak szánt, eltérő súlyozott átlag alapján meghatározott források összege — A lakhatási támogatás iránti kérelem azzal az indokkal való elutasítása, hogy a harmadik országok állampolgárainak szánt költségvetés kimerült)
2012/C 174/13 A C-578/10–C-580/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. április 26-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staatssecretaris van Financiën kontra L. A. C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10) (EK 18. cikk és EK 56. cikk — Gépjárművek — Kölcsönbe adott olyan személygépkocsi használata valamely tagállamban, amelyet egy másik tagállamban vettek nyilvántartásba — E gépkocsi adóztatása az előbbi tagállamban a belföldi közúthálózat első használata során)
2012/C 174/14 C-620/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. május 3-i ítélete (a Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Migrationsverket kontra Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati (A dublini rendszer — A 343/2003/EK rendelet — A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására irányuló eljárás — Valamely harmadik országnak az ugyanezen rendelet értelmében „felelős tagállam” által kiadott érvényes vízummal rendelkező állampolgárai — Az említett rendelet értelmében felelős tagállamtól eltérő tagállamban benyújtott menedékjog iránti kérelem — A felelős tagállamtól eltérő tagállamban benyújtott tartózkodási engedély iránti kérelem, amelyet a menedékjog iránti kérelem visszavonása követ — Az átvétel felelős tagállam általi elfogadását megelőzően történt visszavonás — A 343/2003 rendeletben megállapított eljárásokat lezáró visszavonás)
2012/C 174/15 C-621/10. és C-129/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2012. április 26-i ítélete (az Administrativen sad Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Balkan and Sea Properties ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11) kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Héa — 2006/112/EK irányelv — A 73. cikk és a 80. cikk (1) bekezdése — Ingatlanok kapcsolt társaságok közötti adásvétele — Ügyleti érték — Kapcsolt személyek közötti ügylet esetén a héaalapot az ügylet szabadpiaci forgalmi értékeként meghatározó nemzeti szabályozás)
2012/C 174/16 C-24/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. május 3-i ítélete — Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — EMOGA — Garanciaszekció — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — A Spanyol Királyság által eszközölt kiadások — Az olívaolaj termelésére nyújtott támogatás)
2012/C 174/17 C-225/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. április 26-i ítélete (az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra Able UK Ltd (Héa — 2006/112/EK irányelv — Adómentességek — A 151. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Az amerikai haditengerészet elavult hajóinak valamely tagállam területén való bontására irányuló ügylet)
2012/C 174/18 C-289/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. május 3-i ítélete — Legris Industries kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A rézből és rézötvözetből készült szerelvények ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — Anyavállalat és leányvállalat — A jogsértő magatartás betudhatósága)
2012/C 174/19 C-290/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. május 3-i ítélete — Comap SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A rézből és rézötvözetből készült szerelvények ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — A jogsértés időtartama — A „folyamatosság” fogalma)
2012/C 174/20 C-83/12. PPU. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. április 10-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Minh Khoa Vo elleni büntetőeljárás (A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség — 810/2009/EK rendelet — Közösségi Vízumkódex — 21. és 34. cikk — Nemzeti szabályozás — Harmadik ország állampolgárainak jogellenes bejuttatása valamely tagállam területére — Csalárd módon szerzett vízumok — Az embercsempész büntetőjogi felelőssége)
2012/C 174/21 C-119/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. március 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Josef Probst kontra mr.nexnet GmbH
2012/C 174/22 C-125/12. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (Spanyolország) által 2012. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. és társai
2012/C 174/23 C-129/12. sz. ügy: A Finanzgericht des Landes Sachsen Anhalt (Németország) által 2012. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Magdeburger Mühlenwerke GmbH kontra Finanzamt Magdeburg
2012/C 174/24 C-139/12. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2012. március 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona kontra Generalidad de Cataluña
2012/C 174/25 C-151/12. sz. ügy: 2012. március 29-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Spanyolország
2012/C 174/26 C-152/12. sz. ügy: 2012. március 29-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság
2012/C 174/27 C-154/12. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) által 2012. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken kontra Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
2012/C 174/28 C-158/12. sz. ügy: 2012. március 30-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Írország
2012/C 174/29 C-170/12. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2012. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Peter Pinckney kontra KDG médiatech AG
2012/C 174/30 C-171/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-291/09. sz., Carrols Corp. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) és Guilio Gambettola ügyben 2012. február 1-jén hozott ítélete ellen a Carrols Corp. által 2012. április 11-én benyújtott fellebbezés
2012/C 174/31 C-181/12. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2012. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Yvon Welte kontra Finanzamt Velbert
 

Törvényszék

2012/C 174/32 T-270/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 3-i ítélete — Conceria Kara kontra OHIM — Dima (KARRA) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A KARRA közösségi szóvédjegy bejelentése — A Kara korábbi nemzeti és közösségi ábrás védjegyek — A Conceria Kara Srl cégnév és a Kara kereskedelmi név — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 75. cikkének első mondata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése — A párizsi egyezmény 8. cikke — Rosszhiszeműség”)
2012/C 174/33 T-435/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 2-i ítélete — Universal Display kontra OHIM (UniversalPHOLED (Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — A UniversalPHOLED közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
2012/C 174/34 T-40/07. P-REV. és T-62/07. P-REV. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. április 16-i végzése — de Brito Sequeira Carvalho kontra Bizottság („Eljárás — Perújítási kérelem — Új tény — Hiány — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 174/35 T-76/07., T-362/07. és T-409/08. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. április 24-i végzése — El Fatmi kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus elleni küzdelem érdekében hozott korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság”)
2012/C 174/36 T-374/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 20-i végzése — Pachtitis kontra Bizottság (Közszolgálat — Felvétel — Nyílt versenyvizsga — Az előválogató teszt kérdéseiről és válaszairól készült másolat iránti kérelem megtagadása)
2012/C 174/37 T-517/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 24-i végzése — Alstom kontra Bizottság („Verseny — A hálózati transzformátorok piaca — A Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének levele — A bírság ideiglenes fedezeteként létesítendő bankgarancia létrehozásának elutasítása — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Az eljárás okafogyottá válása”)
2012/C 174/38 T-341/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 16-i végzése — F91 Diddeléng és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránt kereset — Panasszal kapcsolatos eljárás megszüntetése — A kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindításának hiánya — A megtámadható aktus hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 174/39 T-572/11. R II sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. április 23-i végzése — Hassan kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szembeni korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Új kérelem — Új tények — Hiány — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 174/40 T-163/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. április 23-i végzése — Ternavsky kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 174/41 T-135/12. sz. ügy: 2012. március 2-án benyújtott kereset — Franciaország kontra Bizottság
2012/C 174/42 T-175/12. sz. ügy: 2012. április 12-én benyújtott kereset — Deutsche Börse kontra Bizottság
2012/C 174/43 T-176/12. sz. ügy: 2012. április 16-án benyújtott kereset — Bank Tejarat kontra Tanács
2012/C 174/44 T-177/12. sz. ügy: 2012. április 20-án benyújtott kereset — Spraylat kontra ECHA
2012/C 174/45 T-178/12. sz. ügy: 2012. április 17-én benyújtott kereset — Khwanda kontra Tanács
2012/C 174/46 T-181/12. sz. ügy: 2012. április 26-án benyújtott kereset — Bateni kontra Tanács
2012/C 174/47 T-182/12. sz. ügy: 2012. április 26-án benyújtott kereset — HTTS kontra Tanács
2012/C 174/48 T-185/12. sz. ügy: 2012. április 23-án benyújtott kereset — HUK-Coburg kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 174/49 F-126/11. sz. ügy: 2011. november 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 174/50 F-28/12. sz. ügy: 2012. március 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012. június 19. 55. évfolyam, C 175
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 175/01 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló irányelvre, valamint a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatokról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 175/02 Közlemény a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 12. cikke a) pontjának ötödik franciabekezdése szerint az egyes áruknak a vámnómenklatúrába történő besorolására vonatkozóan a tagállamok vámhatóságai által adott felvilágosításokról
2012/C 175/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV)
2012/C 175/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2012/C 175/05 Az Európai Központi Bank Véleménye (2012. április 25.) az európai kockázatitőke-tőke alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról, és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2012/32)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 175/06 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 175/07 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Új pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 175/08 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (nevezetesen mandarin stb.) behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedésekről és a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (nevezetesen mandarin stb.) behozatalára vonatkozó dömpingellenes vizsgálat részleges újraindításáról
2012/C 175/09 Értesítés a Thaiföldről származó, egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukorica-termékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésének felülvizsgálatáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 175/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 175/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco)
2012/C 175/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 175/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 175/14 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. június 19. 55. évfolyam, C 176
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 176/01 A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!