7. évfolyam 13. szám 2012.03.27.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

 Pénz, piac és partnerség

Túlélés és fejlődés a közösség részeként

Helyszín: Szombathely,Városháza Nagyterem, Kossuth Lajos u. 1-3., I. emelet
Időpont: 2012. április 5. (csütörtök), 9.00-13.30

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Piac & Profit  közös konferenciája az önkormányzat, a kormányzat és az üzleti szektor partnerségére helyezi a hangsúlyt. Az együttműködés, partnerség, összefogás, összehangolódás, az érdekek harmonizációja nélkül ugyanis egyik partner sem lehet sikeres.

A partnerséget és a helyi közösség részekénti létezést hangsúlyozó rendezvényre kkv-kat, külön említve az agrárvállalkozásokat, az önkormányzatokat és a térség fejlesztésében érdekelt szervezeteket várják a szervezők.

A konferencia egy csokorba fűzi a kormányzati, pénzintézeti, Európai Uniós, helyi finanszírozási és fejlesztési lehetőségeket, valamint bemutatja a legfrissebb, leghatékonyabb kockázatminimalizálási üzleti megoldásokat, melyek alkalmazása versenyelőnnyé válhat.

A térség vállalkozóinak és önkormányzatainak fejlődése múlik azon, hogyan tudják az érintettek optimálisan kihasználni az mkv-k, kkv-k és az agrárium, valamint a térségfejlesztés kedvezményes és egyéb forráslehetőségeit, s azt a helyi üzleti, társadalmi környezet fellendítésére transzformálni.

 A rendezvény április 5-én, Szombathelyen, a Városháza a nagytermében kerül megrendezésre.

Regisztráció és részletes tematika a www.piacesprofit.hu oldalon található.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 12. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 350
Végelszámolás 905
Hivatalból való törlés 57

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 21
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 531

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 865 db.

A héten 14536 cégnév, 3789 székhelycím és 941 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 525411 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A társasági vagyon védelme

 

A részvénytársaság vagyona elkülönül a részvényesek magánvagyonától. Azzal, hogy a részvényes „beszállt” egy részvénytársaságba, az általa teljesített vagyoni hozzájárulás kikerül saját magánvagyonából, és a részvénytársaság tulajdonába kerül át. A részvényest ennek fejében a részvény tulajdonjoga, az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, illetve az a lehetőség illeti meg, hogy a részvényét az aktuális piaci áron értékesítheti illeti meg. Ennek megfelelően a részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényesnek tagsági viszonyára tekintettel kifizetést csak a törvényben meghatározott esetekben, és az alaptőke leszállítását kivéve csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből illetve a szabad eredménytartalék terhére lehet teljesíteni. Nem kerülhet sor semmilyen jogcímen kifizetésre, ha a számviteli törvénynek megfelelően helyesbített saját tőke összege nem éri el a részvénytársaság alaptőkéjét (Gt. 219. § (1) bekezdés). Az alapszabály előírhatja, hogy az igazgatóságnak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a részvényesek részére történő kifizetés nem veszélyezteti a részvénytársaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeit. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetésekért, illetve a valótlan tartalmú nyilatkozat megtételével okozott károkért az igazgatóság tagjai teljes magánvagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak (Gt. 219. § (2) bekezdés). Kifizetésnek minősülnek a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű juttatások a részvénytársaság által ellenérték nélkül juttatott részvények kivételével (Gt. 219. § (3) bekezdés). A részvényes rosszhiszeműsége esetén a fenti feltételeknek meg nem felelő kifizetéseket vissza kell fizetni. A részvényes rosszhiszeműségét – vagyis azt, hogy a jogosulatlan kifizetésről tudott, vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett volna – a részvénytársaság köteles bizonyítani (Gt. 219. § (4) bekezdés). Ezeket a rendelkezéseket az olyan kifizetésekre is alkalmazni kell, amelyekben a részvényes nem részvényesi minőségére tekintettel részesült, de annak fentebb ismertetett törvényi feltételei nem állnak fenn, illetve felelős társasági gazdálkodás követelményeivel nem összeegyeztethetők (Gt. 222. § (1) bekezdés). A részvénytársaságban a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek illetőleg azon hitelezők, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelései elérik a jegyzett tőke tíz százalékát a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a cégbíróságtól független szakértő kirendelését annak megállapítására, hogy a részvényes a részére teljesített kifizetést köteles-e visszafizetni (Gt. 22. § (2) bekezdés) A kamatozó részvény kivételével a részvény után kamatot fizetni tilos (Gt. 219. § (5) bekezdés).

A részvényest a fenti rendelkezések alapján felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényei névértékére eső arányos hányad, más szóval osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalék fizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvbe be van jegyezve. Az alapszabály ettől eltérő időpontot (pl. a mérleg forduló napját) is meghatározhat. Az alapszabály lehetővé teheti, hogy az osztalékot a részvénytársaság ne pénzben fizesse ki, hanem más vagyoni értékű juttatásként teljesítse. A részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult (Gt. 220. § (1) bekezdés). Az osztalék kifizetésre az alapszabályban az egyes részvény osztályokra megállapított külön szabályok figyelembe vételével kerülhet sor (Gt. 220. § (2) bekezdés, részletesen lásd az egyes részvényfajtákról szóló korábbi hírleveleinkben megjelent cikkeinket). A közgyűlés az osztalék fizetéséről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat az igazgatóság javaslatára. Ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, az igazgatóság javaslatát a felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia (Gt. 220. § (3) bekezdés). Két egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés osztalék előleg kifizetéséről határozhat. Ennek feltétele egyfelől, hogy a részvénytársaság rendelkezzen az osztalék előleg kifizetéséhez szükséges fedezettel. Ennek megállapításához közbenső mérleget kell készíteni. A kifizetés nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év lezárása óta keletkezett eredménynek a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és a helyesbített saját tőke összege a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá. További előfeltétele az osztalékelőleg kifizetésének, hogy a részvényesek vállalják annak visszafizetését, ha utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján osztalékfizetésre nem lenne lehetőség (Gt. 221. § (1) bekezdés). Az alapszabály felhatalmazhatja az igazgatóságot, hogy a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett határozzon osztalékelőleg fizetéséről, természetesen a fenti feltételek fennállása esetén (Gt. 221. § (2) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 32-34/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

32/2012.  március 20.

 

 

2012. évi XIV. törvény

Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 2012.03.21.

2012. évi XV. törvény

Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. január 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 2012.03.21.

42/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

A szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről

 2012.04.15.

43/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával és a határátkelőhelyek működtetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.03.23.

44/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.03.21.

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

 2012.03.23.

17/2012. (III. 20.) KIM rendelet

A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról

 2012.03.28.

16/2012. (III. 20.) NEFMI rendelet

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, továbbá a régészeti lelőhelyek feltárásának, valamint a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról

 2012.03.28.

25/2012. (III. 20.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 2012.03.28.

21/2012. (III. 20.) OGY határozat

A 2002–2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról

 2012.03.20.

22/2012. (III. 20.) OGY határozat

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról

 2012.03.20.

61/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

62/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

63/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

64/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

65/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

66/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

67/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

68/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

69/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

70/2012. (III. 20.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.03.20.

71/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

72/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

73/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

74/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

75/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

76/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

77/2012. (III. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.03.20.

78/2012. (III. 20.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2012.03.20.

79/2012. (III. 20.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.03.20.

80/2012. (III. 20.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.03.20.

81/2012. (III. 20.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.03.20.

82/2012. (III. 20.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.03.20.

83/2012. (III. 20.) KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

 2012.03.20.

84/2012. (III. 20.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.03.20.

85/2012. (III. 20.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.03.20.

86/2012. (III. 20.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.03.20.

87/2012. (III. 20.) KE határozat

Bírák kinevezéséről

 2012.03.20.

88/2012. (III. 20.) KE határozat

Bírák kinevezéséről

 2012.03.20.

89/2012. (III. 20.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2012.03.20.

1067/2012. (III. 20.) Korm. határozat

A szociális szövetkezetekkel kapcsolatos egyes feladatokról

 2012.03.21.

1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat

A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról

 2012.03.21.

1069/2012. (III. 20.) Korm. határozat

A Magyar Mozgókép Közalapítvány megszüntetéséről

 2012.03.21.

33/2012. március 22.

 

 

18/2012. (III. 22.) KIM rendelet

Az európai területi társulások működésének 2012. évi támogatásáról, valamint az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet módosításáról

 2012.03.23.

19/2012. (III. 22.) KIM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 2012.03.23.

1070/2012. (III. 22.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetből való előirányzat átcsoportosításáról

 2012.03.22.

1071/2012. (III. 22.) Korm. határozat

Az egészségügyi ágazat egyes foglalkoztatottjai 2012. évi bérfejlesztésének lehetséges irányairól

 2012.03.22.

1072/2012. (III. 22.) Korm. határozat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetek címrendi módosításáról

 2012.03.22.

34/2012. március 24.    

26/2012. (III. 24.) VM rendelet

A 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

2012.03.27.

27/2012. (III. 24.) VM rendelet

A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről

2012.03.25.

28/2012. (III. 24.) VM rendelet

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról

2012.03.25.

29/2012. (III. 24.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

2012.03.25.

30/2012. (III. 24.) VM rendelet

A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről

2012.04.01.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. március 21. 55. évfolyam, L 81

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/5/EU (2012. március 14.) irányelve a 2000/75/EK tanácsi irányelvnek a kéknyelv-betegség elleni vakcinázás tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/6/EU (2012. március 14.) irányelve a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi irányelvnek a mikrogazdálkodó-egységek tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU (2012. március 14.) határozata egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 244/2012/EU (2012. január 16.) felhatalmazáson alapuló rendelete az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről
A Bizottság 245/2012/EU (2012. március 20.) végrehajtási rendelete az 1187/2009/EK rendeletnek a Dominikai Köztársaságba irányuló tej- és tejtermékkivitel tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 246/2012/EU (2012. március 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 247/2012/EU (2012. március 20.) végrehajtási rendelete a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 248/2012/EU (2012. március 20.) végrehajtási rendelete a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtása felfüggesztésének visszavonásáról
2012. március 22. 55. évfolyam, L 82

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 249/2012/EU (2012. március 21.) rendelete a 19/2011/EU rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára vonatkozó típus-jóváhagyási követelmények tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 250/2012/EU (2012. március 21.) végrehajtási rendelete a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 961/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 251/2012/EU (2012. március 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 534/09/COL (2009. december 16.) határozata az állami támogatásokra vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi szabályok hetvennyolcadik, az állami támogatások eljárásainak lefolytatására alkalmazott bevált gyakorlatokról szóló új fejezet bevezetésével történő módosításáról
Az EFTA Felügyeleti Hatóság 364/11/COL (2011. november 23.) határozata az izlandi Íbúðalánasjóður lakásfinanszírozási alapnak (LA) az állami kezességvállalási díj fizetése alóli mentesítése ügyében folytatott hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról (Izland)
2012. március 22. 55. évfolyam, L 83

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 231/2012/EU (2012. március 9.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról
2012. március 23. 55. évfolyam, L 84

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 252/2012/EU (2012. március 21.) rendelete az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok, dioxinszerű PCB-k és nem dioxinszerű PCB-k koncentrációjának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról és az 1883/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 253/2012/EU (2012. március 22.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 167. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 254/2012/EU (2012. március 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 255/2012/EU (2012. március 22.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
A Bizottság 256/2012/EU (2012. március 22.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 257/2012/EU (2012. március 22.) végrehajtási rendelete a marha- és borjúhúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/163/EU (2012. március 22.) határozata az Indiából származó egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről
2012. március 24. 55. évfolyam, L 85

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 262/2012/EU (2012. március 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/10/EU (2012. március 22.) irányelve a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Svájc Vegyes Bizottság 1/2012 2012/165/EU (2012. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve III. és IVb. táblázatának a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a személygépkocsi-gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása és fajlagos kibocsátási célértéke vonatkozásában a 2010. naptári évre vonatkozóan a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elvégzett előzetes számítás megerősítéséről szóló, 2011. december 20-i 2011/878/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 343., 2011.12.23.)
2012. március 24. 55. évfolyam, L 86

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 236/2012/EU (2012. március 14.) rendelete a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló, 2009. június 18-i 596/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Negyedik rész (  HL L 188., 2009.7.18.)
2012. március 24. 55. évfolyam, L 87

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 263/2012/EU (2012. március 23.) végrehajtási rendelete az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Tanács 264/2012/EU (2012. március 23.) rendelete az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet módosításáról
A Tanács 265/2012/EU (2012. március 23.) végrehajtási rendelete a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Tanács 266/2012/EU (2012. március 23.) végrehajtási rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/166/KKBP (2012. március 23.) határozata a Vegyi Fegyverek Betiltása Szervezete (OPCW) tevékenységeinek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni Uniós stratégia végrehajtásának keretében történő támogatásáról
A Tanács 2012/167/KKBP (2012. március 23.) végrehajtási határozata az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról
A Tanács 2012/168/KKBP (2012. március 23.) határozata az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/169/KKBP (2012. március 23.) határozata az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/170/KKBP (2012. március 23.) határozata a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/171/KKBP (2012. március 23.) végrehajtási határozata a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat végrehajtásáról
A Tanács 2012/172/KKBP (2012. március 23.) végrehajtási határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat végrehajtásáról
2012. március 24. 55. évfolyam, L 88

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 267/2012/EU (2012. március 23.) rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
2012. március 27. 55. évfolyam, L 89

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 268/2012/EU (2012. január 25.) felhatalmazáson alapuló rendelete a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 269/2012/EU (2012. március 26.) végrehajtási rendelete a diréz-klorid-trihidroxid valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 270/2012/EU (2012. március 26.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található amidoszulfuronra, azoxistrobinra, bentazonra, bixafenre, ciprokonazolra, fluopiramra, imazapikra, malationra, propikonazolra és spinozadra vonatkozóan megengedett szermaradék-határérték tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 271/2012/EU (2012. március 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/173/KKBP (2012. március 23.) határozata az Afrika szarván folytatott közös biztonság- és védelempolitika missziókat és műveletet szolgáló uniós műveleti központ aktiválásáról
A Tanács 2012/174/KKBP (2012. március 23.) határozata a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló 2008/851/KKBP együttes fellépés módosításáról
A Bizottság 2012/175/EU (2012. március 23.) végrehajtási határozata a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 1844. számú dokumentummal történt)
2012. március 21. 55. évfolyam, C 82
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 82/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 82/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6487 – Mitsui/Sanyo/Musco/Navyug Special Steel)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 82/03 A Tanács határozata (2012. március 19.) a Közösségi Növényfajta-hivatal alelnöke hivatali idejének megújításáról
 

Európai Bizottság

2012/C 82/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 82/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6472 – Groupe Bolloré/CMA CGM/Terminal du Grand Ouest) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. március 21. 55. évfolyam, C 83
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 83/01 A tagállamok által elismert természetes ásványvizek jegyzéke
2012. március 22. 55. évfolyam, C 84
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 84/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6500 – Ravago/Barentz Europe/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 84/02 A Tanács határozata (2012. március 8.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
 

Európai Bizottság

2012/C 84/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 84/04 A működési engedélyek megadásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló tagállami határozatok közzététele a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése szerint
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 84/05 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye a 2005/15/EK bizottsági határozat 2. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban
2012. március 22. 55. évfolyam, C 85
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 85/01 Az Európai Unió Közös Katonai listája
2012. március 23. 55. évfolyam, C 86
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 86/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6494 – Total/Novatek/OAO Yamal LNG)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 86/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 86/03 A Bizottság közleménye az 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gumiabroncsok nedves tapadási osztályai, a gördülési ellenállás mérése és a hitelesítési eljárás tekintetében történő módosításáról szóló 1235/2011/EU bizottsági rendelet végrehajtása tárgykörében (Az 1235/2011/EU bizottsági rendelettel módosított 1222/2009/EK rendelet végrehajtásához szükséges, a gumiabroncsok gördülési ellenállásának mérése tekintetében a laboratóriumok összehangolására szolgáló eljárásban részt vevő referencialaboratóriumok közzététele)
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 86/04 Értesítés a Kereskedelmi Világszervezet Vitarendező Testülete 2011. július 28-án elfogadott határozatáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 86/05 Állami támogatás – Hollandia – SA.24123 (12/C) (ex 11/NN) állami támogatás – Leidschendam önkormányzatának állítólagosan a piaci ár alatti földterület értékesítése – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 86/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6201 – HSH/Malév)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 86/07 Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett listára a 253/2012/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Mustafa Hajji Muhammad Khan, Hafiz Abdul Salam Bhuttavi, Zafar Iqbal és Abdur Rehman számára
 

Helyesbítések

2012/C 86/08 Helyesbítés az állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (  HL C 82., 2012.3.21.)
2012. március 23. 55. évfolyam, C 86A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2012/C 86 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012. március 23. 55. évfolyam, C 87
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 87/01 A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 87/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 87/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012. március 24. 55. évfolyam, C 88
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 88/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 88/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6452 – Nomura/HLV/DLP/DLA/DLL)
2012/C 88/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 88/04 Értesítés a 2012/168/KKBP határozattal módosított, az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP tanácsi határozatban és a 264/2012/EU rendelettel módosított, az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU tanácsi rendeletben előírt intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
2012/C 88/05 Értesítés a 2012/167/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP tanácsi határozatban és a 263/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
2012/C 88/06 Értesítés a 2012/172/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP tanácsi határozatban és a 266/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
2012/C 88/07 Értesítés a 2012/171/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP tanácsi határozatban, valamint a 265/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 88/08 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 88/09 Frissített jegyzék a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványok mintáiról a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban (  HL C 247., 2006.10.13., 85. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 15. o.;  HL C 64., 2009.3.19., 18. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 6. o.;  HL C 273., 2011.9.16., 11. o.;  HL C 357., 2011.12.7., 3. o.)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 88/10 MEDIA 2007 – Ajánlattételi felhívás – EACEA/09/12 – „Video on Demand” szolgáltatás és a digitális mozifilm-terjesztés támogatása
2012/C 88/11 MEDIA 2007 – Ajánlattételi felhívás – EACEA/10/12 – Kísérleti projektek megvalósításának támogatása
2012. március 24. 55. évfolyam, C 89
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 89/01 Az Európai Unió Bíróságának utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 80., 2012.3.17.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 89/02 C-1/11. SA. sz. ügy: Végrehajtás foganatosítására való felhatalmazás iránt 2011. december 19-én benyújtott kérelem — Luigi Marcuccio kontra Európai Bizottság
2012/C 89/03 C-595/11. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Steinel Vertrieb GmbH kontra Hauptzollamt Bielefeld
2012/C 89/04 C-661/11. sz. ügy: A Cour de cassation (Belgium) által 2011. december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Martin y Paz Diffusion SA kontra David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA
2012/C 89/05 C-663/11. sz. ügy: A Curtea de Apel Oradea (Románia) által 2011. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC Scandic Distilleries SA kontra Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
2012/C 89/06 C-667/11. sz. ügy: Az Administrativen Sad — Varna (Bulgária) által 2011. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Paltrade EOOD kontra Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna pri Mitnitsa Varna
2012/C 89/07 C-668/11. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-38/05. sz., Agroexpansión, S.A. kontra Európai Bizottság ügyben 2011. október 12-én hozott ítélete ellen az Alliance One International, Inc, korábban Agroxepansión, S.A. által 2011. december 27-én benyújtott fellebbezés
2012/C 89/08 C-669/11. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2011. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Société ED et F Man Alcohols kontra Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)
2012/C 89/09 C-670/11. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2011. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) kontra Société Vinifrance SA
2012/C 89/10 C-671/11. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2011. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mint az Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) jogutódja kontra Société anonyme d’intérêt collectif agricole Unanimes
2012/C 89/11 C-672/11. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2011. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mint az Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) jogutódja kontra Société anonyme d’intérêt collectif agricole Unanimes
2012/C 89/12 C-673/11. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2011. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mint az Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) jogutódja kontra Organisation des producteurs Les Cimes
2012/C 89/13 C-674/11. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2011. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mint az Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) jogutódja kontra Société Agroprovence
2012/C 89/14 C-675/11. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2011. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mint az Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) jogutódja kontra Regalp SA
2012/C 89/15 C-676/11. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2011. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mint az Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) jogutódja kontra Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM)
2012/C 89/16 C-677/11. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2011. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE kontra Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)
2012/C 89/17 C-681/11. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundeswettbewerbsbehörde kontra Schenker & Co AG és társai
2012/C 89/18 C-1/12. sz. ügy: A Tribunal da Relação de Lisboa (Portugália) által 2012. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas kontra Autoridade da Concorrência
2012/C 89/19 C-3/12. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2012. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Syndicat OP 84 kontra Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture az (VINIFLHOR) mint az ONIFLHORjogutódja
2012/C 89/20 C-12/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. január 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Colosseum Holding AG kontra Levi Strauss & Co.
2012/C 89/21 C-15/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-423/09. sz., Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd kontra Tanács ügyben 2011. december 16-án hozott ítélete ellen a Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd által 2012. január 13-án benyújtott fellebbezés
2012/C 89/22 C-19/12. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2012. január 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Efir OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv
2012/C 89/23 C-34/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-88/09. sz., Idromacchine Srl és társai kontra Bizottság ügyben 2011. november 8-án hozott ítélete ellen az Idromacchine Srl és társai által 2012. január 24-én benyújtott fellebbezés
2012/C 89/24 C-35/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-76/06. sz., ASPLA kontra Bizottság ügyben 2011. november 16-án hozott ítélete ellen a Plasticos Españoles, S.A. (ASPLA) által 2012. január 25-én benyújtott fellebbezés
2012/C 89/25 C-36/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-78/06. sz., Álvarez kontra Bizottság ügyben 2011. november 16-án hozott ítélete ellen az Armando Álvarez, SA által 2012. január 25-én benyújtott fellebbezés
2012/C 89/26 C-37/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-131/10. sz., Saupiquet kontra Bizottság ügyben 2011. november 24-én hozott ítélete ellen a Saupiquet által 2012. január 26-án benyújtott fellebbezés
2012/C 89/27 C-40/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-79/06. sz., Sachsa Verpackung kontra Bizottság ügyben 2011. november 16-án hozott ítélete ellen a Gascogne Sack Deutschland GmbH, korábban Sachsa Verpackung GmbH által 2012. január 27-én benyújtott fellebbezés
2012/C 89/28 C-55/12. sz. ügy: 2012. február 2-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Írország
2012/C 89/29 C-58/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-72/06. sz., Group Gascogne kontra Bizottság ügyben 2011. november 16-án hozott ítélete ellen a Group Gascogne SA által 2012. február 6-án benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2012/C 89/30 T-80/06. és T-182/09. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. február 13-i ítélete — Budapesti Erőmű kontra Bizottság („Állami támogatások — A villamos energia nagykereskedelmi piaca — Magyar állami vállalkozás által bizonyos villamosenergia-termelőknek villamosenergia-vásárlási megállapodások keretében biztosított előnyös feltételek — Az EK 88. cikk (2) bekezdésében szabályozott eljárás megindításáról szóló határozat — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Új támogatás — A magánbefektető fogalmának kritériuma”)
2012/C 89/31 T-267/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 14-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Pénzügyi korrekciók — Gyümölcs és zöldség — A marhahús közraktározása”)
2012/C 89/32 T-59/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 14-i ítélete — Németország kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001 rendelet — Befejezett kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárásra vonatkozó dokumentumok — Valamely tagállamtól származó dokumentumok — A hozzáférés engedélyezése — A tagállam előzetes beleegyezése”)
2012/C 89/33 T-115/09. és T-116/09. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. február 14-i ítélete — Electrolux és Whirlpool Europe kontra Bizottság („Állami támogatások — A nagy háztartási berendezések egyik gyártójának nyújtott, a Francia Köztársaság által bejelentett szerkezetátalakítási támogatás — A támogatást bizonyos feltételek mellett a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Nyilvánvaló mérlegelési hibák — A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtható állami támogatásokról szóló iránymutatás”)
2012/C 89/34 T-32/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 10-i ítélete — Verenigde Douaneagenten kontra Bizottság (Vámunió — Holland Antillákról származó nyers nádcukor behozatala — Behozatali vámok utólagos beszedése — Behozatali vámok elengedése iránti kérelem — A 2913/92/EGK rendelet 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 239. cikke — Lényeges eljárási szabályok megsértése)
2012/C 89/35 T-33/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 14-i ítélete — Peeters Landbouwmachines kontra OHIM — Fors MW (BIGAB) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — BIGAB közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — A rosszhiszeműség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2012/C 89/36 T-90/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 26-i végzése — Mojo Concerts és Amsterdam Music Dome Exploitatie kontra Bizottság („Állami támogatások — Megsemmisítés iránti kereset — A Gemeente Rotterdam által az Ahoy’ komplexumba történő beruházás — Állami támogatás hiányát megállapító határozat — Személyes érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 89/37 T-527/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 31-i végzése — Ayadi kontra Bizottság („Közös kül- és biztonságpolitika — Az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott korlátozó intézkedések — 881/2002/EK rendelet — Az érdekeltnek az érintett személyek és szervezetek listájáról való levétele — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság”)
2012/C 89/38 T-359/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 3-i végzése — Ecologistas en Acción-CODA kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Valencia (Spanyolország) Cabanyal negyedének fejlesztési tervére vonatkozó dokumentumok — Valamely tagállamtól származó dokumentumok — A hozzáférés megtagadása — Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmére vonatkozó kivétel — A bírósági eljárások és jogi tanácsadás védelmére vonatkozó kivétel — Környezeti információk — 1367/2006/EK rendelet — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)
2012/C 89/39 T-98/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 10-i végzése — AG kontra Parlament („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — A próbaidő végén történő elbocsátás — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2012/C 89/40 T-330/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 25-i végzése — MasterCard és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A különböző fizetési módok elfogadásából származó kereskedői költségekről és előnyökről szóló tanulmányra vonatkozó dokumentumok — Harmadik személytől származó dokumentumok — A hozzáférés hallgatólagos megtagadása — Az eljáráshoz fűződő érdek — A kereset benyújtását követően elfogadott kifejezett határozat — Okafogyottság”)
2012/C 89/41 T-436/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 17-i végzése — Afriqiyah Airways kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — Az érintett személyek és szervezetek listájáról való levétel — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság”)
2012/C 89/42 T-4/12. sz. ügy: 2012. január 3-án benyújtott kereset — Olive Line International kontra OHIM — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)
2012/C 89/43 T-13/02. sz. ügy: 2012. január 9-én benyújtott kereset — Andechser Molkerei Scheitz kontra Bizottság
2012/C 89/44 T-17/12. sz. ügy: 2012. január 16-án benyújtott kereset — Hagenmeyer és Hahn kontra Bizottság
2012/C 89/45 T-21/12. sz. ügy: 2012. január 17-én benyújtott kereset — Alfacam és társai kontra Parlament
2012/C 89/46 T-30/12. sz. ügy: 2012. január 19-én benyújtott kereset — IDT Biologika kontra Bizottság
2012/C 89/47 T-38/12. sz. ügy: 2012. január 23-án benyújtott kereset — Pips kontra OHIM — s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER)
2012/C 89/48 T-53/12. sz. ügy: 2012. február 12-én benyújtott kereset — CF Sharp Shipping Agencies Pte kontra Tanács
2012/C 89/49 T-454/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 7-i végzése — Prym és társai kontra Bizottság
2012/C 89/50 T-500/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 9-i végzése — Németország kontra Bizottság
2012. március 27. 55. évfolyam, C 90
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 90/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6505 – STE/UTC/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 90/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 90/03 A Bizottság közleménye a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 97/23/EK, európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!