7. évfolyam 47. szám 2012.11.20.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

A Jogi Informatikai Társaság és az OPTEN Kft. tisztelettel meghívja

 a Jogi Informatika oktatása a magyar felsőoktatásban

c. konferenciájára

Részletek és regisztráció

 

Üzleti Tanácsadó Klub a Magyar Telekom szervezésében az Opten részvételével
 

Szeretné az idejét hatékonyan tölteni, és olyan üzleti tanácsokat kapni, melyek igazán érdeklik a vállalkozásokat? Cégére szabott, hasznos tanácsokat kaphat a Magyar Telekom Üzleti Tanácsadó Klubján, melyben az Opten Kft. is partnerként részt vesz.

 

Szeretne tisztán látni a céginformáció, a profi ügyfélkapcsolatok ápolása, webshop létrehozása és üzletvitele, marketinges megoldások valamint ügyfélnyilvántartás terén? November 28-án és 30-án délelőtt rövid előadásokat hallhat ezekről, majd délután, időpont-egyeztetés után az Önt érdeklődő téma szakértőjével konzultálhat és egyénre szabott tanácsokat kaphat.

 

Helyszínek és időpontok:

 

§          Kölcsey Központ (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.) – 2012. november 28. 9.00-16.00

§          Larus Rendezvényközpont (1124 Budapest, Csörsz utca 18/b.) – 2012. november 30. 9.00-16.00

 

A Magyar Telekom és az Opten, az UniCredit Bank, a Webshop Experts, a Brainwave és a Co3 szakértői várják az előadások után.
 

Kérjük, részvételi szándékát jelezze 2012. november 22-ig a regisztrációs oldalon!
 

Bízunk abban, hogy a rendezvény felkeltette az érdeklődését és számíthatunk jelenlétére.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 46. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 0
Felszámolás 510
Végelszámolás 229
Hivatalból való törlés 47

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 41
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 961

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 332 db.

A héten 7923 cégnév, 2121 székhelycím és 556 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517201 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A végelszámolás lefolytatása I.

A végelszámolás célja, hogy a cég összes ügyét megnyugtatóan le lehessen zárni, és a céget úgy lehessen megszüntetni, hogy se kötelezettségei se érvényesítetlen jogai ne maradjanak. Ennek érdekében a végelszámoló felméri a cég vagyoni helyzetét, behajtja követeléseit, kiegyenlíti tartozásait, jogait érvényesíti kötelezettségeit teljesíti, vagyonát pedig szükség esetén értékesíti. Amennyiben a hitelezők kielégítése után marad fenn vagyon, úgy azt a tagok között vagyoni részesedésük arányában pénzben vagy természetben felosztja, és ezt követően a cég működését beszünteti (Ctv. 103. § (1) bekezdés). A végelszámolás során a végelszámoló köteles gondoskodni a cég vagyonának megóvásáról valamint a megmaradó, értékesítésre nem kerülő vagyon megőrzéséről (Ctv. 103. § (2) bekezdés). A cég legfőbb szerve elrendelheti, hogy a végelszámoló a cég vagyonát vagy meghatározott vagyontárgyait csak nyilvános pályázat vagy árverés útján értékesítheti (Ctv. 104. § (1) bekezdés). Előfordulhat, hogy a végelszámolás előreláthatólag hosszabb ideig fog tartani (pl. a nagy vagyonnal rendelkező cég vagyontárgyainak értékesítése hosszabb időt vesz igénybe, vagy a cég perei előreláthatólag még hosszabb ideig fognak tartani). Ilyen esetben indokolt lehet, hogy a cég gazdasági tevékenységét tovább folytassa. Ezt a cég legfőbb szerve rendelheti el minősített többséggel, ideiglenesen és korlátozottan, feltéve, hogy azt az eset összes körülményeit tekintve az ésszerű gazdálkodás követelményei indokolják (Ctv. 104. § (2) bekezdés). Ha a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik be, a végelszámoló üzleti évenként köteles elkészíteni a cég beszámolóját és adóbevallását azzal, hogy a cég végelszámolás alatt áll (Ctv. 104. § (3) bekezdés). A végelszámoló évente köteles beszámolót készíteni a legfőbb szervnek és a cégbíróságnak, amelyben be kell mutatnia a cég helyzetét, meg kell indokolnia, hogy a végelszámolás miért nem fejeződött még be, és tájékoztatást kell adnia az eljárás befejezésének várható időpontjáról (Ctv. 104. § (4) bekezdés).

A végelszámolást annak megindulásától számított három éven belül be kell fejezni (Ctv. 105. § (1) bekezdés). Ha a cég törlésére irányuló kérelem benyújtására a végelszámolás megkezdésétől számított három éven belül nem kerül sor, kényszertörlési eljárásnak van helye (Ctv. 105. § (2) bekezdés). A cégbíróság a kényszertörlési eljárás megindításával egyidőben a végelszámoló megbízását visszavonja azzal, hogy a végelszámoló köteles a kényszertörlési eljárás során közreműködni és a szükséges felvilágosítást megadni (Ctv. 105. § (3) bekezdés).

A cég hitelezői a végelszámolás megindításának közzétételétől számított negyven napon belül jelenthetik be követeléseiket a végelszámolónak. A bejelentésre akkor is szükség van, ha a követelés érvényesítése céljából hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban a céggel szemben. A bejelentés elmulasztása nem jár jogvesztéssel, azonban a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat elfogadását követően az már csak a megszűnt céggel szembeni követelés érvényesítésére vonatkozó rendelkezések (Lásd egy későbbi cikkünkben) alapján érvényesíthető a céggel szemben (Ctv. 106. § (1) bekezdés). A negyven nap elteltével a végelszámoló a bejelentett követelésekről jegyzéket készít, amelyen belül külön kimutatja az elismert és a vitatott követeléseket. A követelések jegyzékét a végelszámoló további tizenöt napon belül köteles benyújtani a cégbírósághoz. Ugyanezen határidőn belül a végelszámoló a vitatott követelések hitelezőit ezen minőségük megjelölésével értesíti (Ctv. 106. § (2) bekezdés). Ha a végelszámoló a követelések jegyzékét nem nyújtja be a cégbíróságnak, a cég tagja, hitelezője vagy az, aki jogi érdekét valószínűsíti törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kezdeményezheti (Ctv. 106. § (3) bekezdés). Ilyen esetben a cégbíróság a végelszámolót határidő tűzésével pénzbírság terhével felhívja a mulasztás pótlására, illetve ennek eredménytelensége esetén akár ismételten is 100 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja őt (Ctv. 106. § (3) bekezdés). A vitatott követelését a hitelező a végelszámoló értesítésének kézhez vételétől számított 30 napon belül perben érvényesítheti, melynek megindítását a végelszámolónak igazolnia kell (Ctv. 106. § (4) bekezdés). A vitatott igények fedezetére tartalékot kell képezni (Ctv. 106. § (5) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 150-152/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

150/2012. november 13.

 

 

2012. évi CLXIII. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

 2013.01.01.

2012. évi CLXIV. törvény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról

 2012.11.21.

315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.11.14.

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

 2012.11.16.

317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.11.16.

318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.01.

319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.11.16.

22/2012. (XI. 13.) HM rendelet

A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

 2012.11.14.

114/2012. (XI. 13.) VM rendelet

Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet módosításáról

 2012.11.14.

1488/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.11.13.

1489/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

A Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya és Magyarország Kormánya között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.11.13.

1490/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

 2012.11.14.

1491/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 2010–2020. felülvizsgálatáról

 2012.11.13.

1492/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

A Nokia Siemens Networks Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 2012.11.13.

1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

A Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról

 2012.11.14.

1494/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2012.11.13.

1495/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

Az Egységes Szabadalmi Bíróság képzési központjának és egy budapesti központú regionális divízió egységes elhelyezéséről

 2012.11.13.

1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről

 2012.11.13.

1497/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2012. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről

 2012.11.13.

1498/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

A Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 2012.11.18.

1499/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

A Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

 2012.11.13.

1500/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 2012.11.13.

133/2012. (XI. 13.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti sugaras veszélyhelyzet esetében adandó gyors értesítésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.11.13.

134/2012. (XI. 13.) ME határozat

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról

 2012.11.13.

135/2012. (XI. 13.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.11.13.

89/2012. (XI. 13.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.11.13.

90/2012. (XI. 13.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.11.13.

91/2012. (XI. 13.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.11.13.

92/2012. (XI. 13.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.11.13.

151/2012. november 14.

 

 

320/2012. (XI. 14.) Korm. rendelet

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.11.15.

19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet

A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2013.01.01.

20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet

A magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelete módosításáról

 2012.12.28.

21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet

A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2013.01.01.

22/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet

A befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2013.01.01.

36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

 2012.11.15.

38/2012. (XI. 14.) AB határozat

A közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről

 2012.11.14.

152/2012. november 16.

 

 

321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

A területszervezési eljárásról

 2013.01.01.

322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.11.17.

323/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.11.17.

324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.01.

325/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.11.17.

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

 2012.11.19.

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

 2012.11.17.

328/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

A budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló 18/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.11.17.

329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről

 2013.01.02.

37/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet

A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

 2012.11.17.

38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól

 2012.12.17.

115/2012. (XI. 16.) VM rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosításáról

 2012.12.01.

116/2012. (XI. 16.) VM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

 2012.12.17.

76/2012. (XI. 16.) OGY határozat

A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról

 2012.11.16.

77/2012. (XI. 16.) OGY határozat

Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1406/2012. (IX. 28.) Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról

 2012.11.16.

78/2012. (XI. 16.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.11.12.

79/2012. (XI. 16.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.11.12.

1501/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

 2012.11.17.

1502/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálásáról és rekonstrukciójáról

 2012.11.16.

1503/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A parlagfű elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.11.16.

1504/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

Az aszály elleni küzdelemben, valamint a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vízilétesítmények üzemeltetésében való állami felelősségvállalásról

 2012.11.16.

1505/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program abszorpciós célkitűzéseinek eléréséhez szükséges intézkedésekről

 2012.11.16.

1506/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében környezetfejlesztési és a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében városrehabilitációs célú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről

 2012.11.16.

1507/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2012.11.16.

1508/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A TÁMOP-6.1.4./12/1-2012-0001 azonosító számú [„Koragyermekkori (0–7 év) program” című] kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2012.11.16.

1509/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A KEOP-2.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Hanyi-Tiszasülyi árvízszintcsökkentő tározó” című) és a KEOP-2.5.0/B/10-2010-0001 azonosító számú („Előzetes árvízi kockázatértékelés és a veszélytérképezés adatainak előállítása” című) projektek megnövelt támogatási összegének jóváhagyásáról

 2012.11.16.

1510/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projekt (86. sz. főút 11,5 t burkolat-megerősítés tervezése és kivitelezése az 53+000–57+400 km szelvények között) költségnövekményének jóváhagyásáról

 2012.11.16.

1511/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akcióterv 7.9.0. számú konstrukciója keretében megvalósítandó egyes projektek támogatásáról

 2012.11.16.

1512/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A TIOP-2.2.7/07/2F („Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban”) és a TIOP-2.2.4/09/1 („Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”) kódszámú konstrukciók keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

 2012.11.16.

1513/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.11.16.

1514/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.11.16.

1515/2012. (XI. 16.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.11.16.

136/2012. (XI. 16.) ME határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.11.16.

137/2012. (XI. 16.) ME határozat

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között a nemzetközi adómegfelelés fejlesztéséről és a FATCA szabályok végrehajtásáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.11.16.

93/2012. (XI. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.11.16.

94/2012. (XI. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.11.16.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. november 13. 55. évfolyam, L 313

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1053/2012/EU (2012. november 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Provolone Valpadana [OEM])
A Bizottság 1054/2012/EU (2012. november 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Taureau de Camargue (OEM)]
A Bizottság 1055/2012/EU (2012. november 9.) végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 1056/2012/EU (2012. november 12.) rendelete az élelmiszerenzimekről szóló 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1057/2012/EU (2012. november 12.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a dimetil-polisziloxánnak (E 900) étrend-kiegészítőkben habzásgátlóként való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1058/2012/EU (2012. november 12.) rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a szárított fügében előforduló aflatoxinok felső határértékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1059/2012/EU (2012. november 12.) végrehajtási rendelete a 412/2008/EK rendeletnek a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens-időszak alidőszakokra való felosztása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1060/2012/EU (2012. november 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Spanyolországnak 2011-re és a későbbi évekre odaítélt egyes makrélakvótáknak a 2010. évi túlhalászás miatti csökkentéséről szóló 165/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. október 23-i 976/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 294., 2012.10.24.)
Helyesbítés az élelmiszerek ólom-, kadmium-, higany-, szervetlen vegyületben lévő ón-, 3-MCPD- és benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról szóló 333/2007/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. augusztus 19-i 836/2011/EU bizottsági rendelethez (  HL L 215., 2011.8.20.)
2012. november 14. 55. évfolyam, L 314

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1061/2012/EU (2012. november 7.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, villás tőkehalakra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1062/2012/EU (2012. november 7.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejűhalakra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1063/2012/EU (2012. november 13.) rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 1064/2012/EU (2012. november 13.) rendelete a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletének a gyorstesztek listája tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1065/2012/EU (2012. november 13.) végrehajtási rendelete a Lactobacillus plantarumot (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 és ATCC 55944) tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről
A Bizottság 1066/2012/EU (2012. november 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/698/KKBP (2012. november 13.) határozata a polgári válságkezelési missziók céljait szolgáló raktár létrehozásáról
A Tanács 2012/699/KKBP (2012. november 13.) határozata az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete előkészítő bizottsága által monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységek uniós támogatásáról
A Tanács 2012/700/KKBP (2012. november 13.) határozata a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló 1997-es egyezmény részes államai által elfogadott 2010–2014-es cartagenai cselekvési terv végrehajtásának az európai biztonsági stratégia keretében történő támogatásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 európai központi banki határozathoz (  HL L 80., 2004.3.18.) (Magyar nyelvű különkiadás 01. fejezet, 5. kötet)
2012. november 14. 55. évfolyam, L 315

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU (2012. október 25.) irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU (2012. október 25.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/30/EU (2012. október 25.) irányelve a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról
2012. november 14. 55. évfolyam, L 316

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU (2012. október 25.) rendelete a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet)
Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU (2012. október 25.) rendelete az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1026/2012/EU (2012. október 25.) rendelete a halállományok megőrzésére irányuló, a nem fenntartható halászatot lehetővé tevő országok esetében alkalmazandó egyes intézkedésekről
Az Európai Parlament és a Tanács 1027/2012/EU (2012. október 25.) rendelete a 726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1028/2012/EU (2012. október 25.) rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők támogatása tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1029/2012/EU (2012. október 25.) rendelete Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről
2012. november 14. 55. évfolyam, L 317

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 41. számú előírása Egységes rendelkezések motorkerékpároknak az általuk keltett zaj tekintetében történő jóváhagyásáról
2012. november 15. 55. évfolyam, L 318

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1067/2012/EU (2012. november 14.) rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 1068/2012/EU (2012. október 30.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Aceituna Aloreña de Málaga [OEM])
A Bizottság 1069/2012/EU (2012. október 31.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Newmarket Sausage [OFJ])
A Bizottság 1070/2012/EU (2012. november 14.) végrehajtási rendelete a 2535/2001/EK bizottsági rendeletnek a tej és a tejtermékek kontingensen kívüli kedvezményes behozatala, valamint a Moldovai Köztársaságból származó tejtermékek behozatali kontingense tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1071/2012/EU (2012. november 14.) rendelete Értesítés a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről
A Bizottság 1072/2012/EU (2012. november 14.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről
A Bizottság 1073/2012/EU (2012. november 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/701/EU (2012. november 13.) végrehajtási határozata a 2008/185/EK határozatnak Írország, Észak-Írország és az olaszországi Bolzano megye Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamok vagy tagállami régiók jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 7976. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/702/EU (2012. november 13.) végrehajtási határozata a 2008/855/EK határozat egyes húsoknak és húsipari termékeknek a határozat melléklete III. részében felsorolt területek révén érintett tagállamokból más tagállamokba való szállítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 7977. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Központi Bank Általános Tanácsa eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. június 17-i EKB/2004/12 európai központi banki határozathoz (  HL L 230., 2004.6.30.)
2012. november 16. 55. évfolyam, L 319

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1074/2012/EU (2012. november 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1075/2012/EU (2012. november 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. november 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/703/EU (2012. november 13.) határozata a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Central Bank of Ireland külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról
A Tanács 2012/704/EU (2012. november 13.) végrehajtási határozata a Litván Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának kiterjesztésére történő felhatalmazásáról szóló 2010/99/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Tanács 2012/705/EU (2012. november 13.) végrehajtási határozata a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 168. és 168a. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló 2009/791/EK határozat, illetve 2009/1013/EU végrehajtási határozat módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az 555/2008/EK és a 436/2009/EK rendeletnek a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartások tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. április 12-i 314/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 103., 2012.4.13.)
2012. november 17. 55. évfolyam, L 320

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1076/2012/EU (2012. november 14.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Carne Marinhoa [OEM])
A Bizottság 1077/2012/EU (2012. november 16.) rendelete a nemzeti biztonsági hatóságok által a biztonsági tanúsítvány vagy a biztonsági engedély kiadását követő felügyelet céljára alkalmazandó közös biztonsági módszerről
A Bizottság 1078/2012/EU (2012. november 16.) rendelete a biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságok, a biztonsági engedéllyel rendelkező pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek által alkalmazandó, a nyomon követésre vonatkozó közös biztonsági módszerről
A Bizottság 1079/2012/EU (2012. november 16.) végrehajtási rendelete az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról
A Bizottság 1080/2012/EU (2012. november 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/706/EU (2011. július 13.) határozata a Bulgária által a Ruse Industry vállalkozás javára nyújtott SA.28903 (C 12/10) (ex N 389/09) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 4903. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/707/EU (2012. november 14.) végrehajtási határozata a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jelentéstétel egységes formátumának meghatározásáról (az értesítés a C(2012) 8064. számú dokumentummal történt)
2012. november 20. 55. évfolyam, L 321

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek 2012/708/EU (2010. október 15.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai másrészről Grúzia között

 

RENDELETEK

A Bizottság 1083/2012/EU (2012. november 19.) rendelete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 1084/2012/EU (2012. november 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/36/EU (2012. november 19.) irányelve a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/709/Euratom (2012. november 13.) határozata a Közös Kutatóközpont által a 2012–2015-ös időszakban a nagyfluxusú reaktorral összefüggésben az Európai Atomenergia-közösség részére végrehajtandó kiegészítő kutatási program elfogadásáról
A Tanács 2012/710/EU (2012. november 13.) határozata a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Észtországgal való automatizált adatcsere megindításáról
A Tanács 2012/711/KKBP (2012. november 19.) határozata a fegyverkivitel ellenőrzésének és a 2008/944/KKBP közös álláspont elveinek és szempontjainak harmadik országokban való előmozdítása érdekében folytatott uniós tevékenységek támogatásáról
A Tanács 2012/712/KKBP (2012. november 19.) határozata a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (CWC) 2013. évi felülvizsgálati konferenciájáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2010. október 15-i 2011/50/EU határozatához (  HL L 25., 2011.1.28.)
2012. november 13. 55. évfolyam, C 345
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 345/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6623 – Vinci/EVT Business)
2012/C 345/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6725 – Abertis/Brookfield/Participes en Brasil)
2012/C 345/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6606 – Toshiba/IBM's Retail Stores Solutions business)
2012/C 345/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6710 – CD&R/Wilsonart)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 345/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 345/06 Állami támogatás – Belgium, Franciaország, Luxemburg – Állami támogatás SA.33760 (11/C) (ex 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Franciaország részéről, SA.33763 (11/C) (ex 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Belgium részéről, SA.33764 (11/C) (ex 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Luxemburg részéről, SA.30521 (MC 2/10) – A Dexia monitoringja SA.26653 (C 9/09) – A Dexia szerkezetátalakítása – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 345/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6576 – Munksjö/Ahlstrom)
2012/C 345/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6752 – CVC/Cunningham Lindsey Group)
2012/C 345/09 Állami támogatás – Belgium, Franciaország, Luxemburg – Határozat hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról – Állami támogatás SA.33760 (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Franciaország részéről, SA.33763 (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Belgium részéről, SA.33764 (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Luxemburg részéről – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
 

Helyesbítések

2012/C 345/10 A Számvevőszék éves jelentése a 2011-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, az intézmények válaszaival együtt – Helyesbítés (  HL C 344., 2012.11.12.)
2012. november 14. 55. évfolyam, C 346
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 346/01 A Bizottság közleménye az Unió által a sertéshúságazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2013. január 1-jétől2013. március 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
2012/C 346/02 A Bizottság közleménye az Unió által a baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásfehérjére vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2013. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 346/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 346/04 Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság – Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 346/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 346/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 346/07 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról szóló, 2012. április 27-én közzétett értesítés módosításáról, valamint az eljárásnak az Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott, ilyen kerékpárok importjára történő kiterjesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 346/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6736 – Advent International/KMD Equity Holding) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 346/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6775 – TCP Cable/International Cable Holdings/Kutxabank/Euskaltel)
2012/C 346/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6759 – LBO France Gestion/Blue Holding Luxembourg) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 346/11 Állami támogatás – Belgium, Franciaország, Luxemburg – Határozat hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról – Állami támogatás SA.33760 (12/N-2), (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Franciaország részéről, SA.33763 (12/N-2), (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Belgium részéről, SA.33764 (12/N-2), (11/C) (korábbi 11/N) – A Dexia szerkezetátalakítására vonatkozó további intézkedés – Luxemburg részéről – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. november 14. 55. évfolyam, C 347
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 347/01 A nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2011-es évre szóló végelszámolásáról
2012/C 347/02 A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai Parlament és a Tanács részére a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alapról (EFA) – Független ellenőri jelentés
2012. november 14. 55. évfolyam, C 348
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 348/01 Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2011-es Pénzügyi év
2012/C 348/02 A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A független könyvvizsgáló jelentése
2012. november 15. 55. évfolyam, C 349
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 349/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 349/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6721 – First Reserve Management/SK Capital Partners/TPC)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 349/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 349/04 A Bizottság közleménye a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 349/05 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 349/06 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó dicián-diamid behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról
2012/C 349/07 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 349/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6737 – Ruukki/CapMan/Fortaco)
2012/C 349/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6673 – Bolloré/Havas) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 349/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6729 – SNCF Participations/Strukton Rail/Europool) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 349/11 Kérelem közzététele a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. november 15. 55. évfolyam, C 350
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 350/01 A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012. november 15. 55. évfolyam, C 351
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

483. plenáris ülés, 2012. szeptember 18. és 19.

2012/C 351/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Intelligens és inkluzív növekedés (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 351/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fiataloknak és gyermekeknek szóló reklámok keretszabályozása (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 351/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Egyes sérülékeny csoportok munkahelyi jogai – különös tekintettel a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés kérdéseire (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 351/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Migráns vállalkozók hozzájárulása az EU gazdaságához (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 351/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A nők ellen irányuló családon belüli erőszak felszámolása (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 351/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A civil társadalom szerepe a korrupció elleni küzdelemben a dél-mediterrán térség országaiban (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 351/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A közösségi hálózatok felelős használata és a hozzájuk kapcsolódó problémák megelőzése (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 351/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az európai egység hiányából fakadó költségek naprakész elemzése (saját kezdeményezésű vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

483. plenáris ülés, 2012. szeptember 18. és 19.

2012/C 351/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Az Európai Unión belüli határon átnyúló öröklés adóztatásával összefüggésben felmerülő akadályok kezelése (COM(2011) 864 final)
2012/C 351/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Régiók Bizottságának és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Cselekvési terv a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javítására (COM(2011) 870 final)
2012/C 351/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv – A kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált európai piacának megteremtése (COM(2011) 941 final)
2012/C 351/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi rendeletre az európai alapítvány (FE) statútumáról (COM(2012) 35 final – 2012/0022 (APP))
2012/C 351/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről (COM(2012) 131 final – 2012/0061 COD)
2012/C 351/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Innováció a fenntartható jövőért – Az ökoinnovációs cselekvési terv (Eco-AP) (COM(2011) 899 final)
2012/C 351/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A gyermekbarát internet európai stratégiája (COM(2012) 196 final)
2012/C 351/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és megbízható szolgáltatásokról (COM(2012) 238 final)
2012/C 351/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Kereskedelem, növekedés és fejlődés – A leginkább rászoruló országokra szabott kereskedelmi és beruházási politika kialakítása (COM(2012) 22 final)
2012/C 351/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1288/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2012) 298 final – 2012/0158 (COD))
2012/C 351/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályokról és cselekvési tervekről (COM(2012) 93 final – 2012/0042 (COD)) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a földhasználat, földhasználat-megváltoztatás és erdőgazdálkodás (LULUCF) elszámolásának az uniós éghajlat-változási kötelezettségvállalások közé történő integrálásáról (COM(2012) 94 final)
2012/C 351/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2012) 277 final – 2012/143 (COD))
2012/C 351/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2012) 332 final – 2012/162 (COD))
2012/C 351/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a 2008/971/EK tanácsi rendeletnek az erdészeti szaporítóanyagoknak a rendelet hatálya alá tartozó „minősített” kategóriába történő besorolásának és az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző hatóságok neveinek frissítésének tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 355 final – 2012/172 (COD))
2012/C 351/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a minősítést és a termelés ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról (COM(2012) 343 final – 2012/0165 (COD))
2012. november 16. 55. évfolyam, C352
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 352/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 352/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 352/03 Állami támogatás – Belgium, Franciaország, Luxemburg – Határozat hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról – SA.34925 (12/C-2) (korábbi 12/N-2) állami támogatás – Belgium – A Dexiának nyújtott ideiglenes refinanszírozási garancia második meghosszabbítása, SA.34928 (12/C-2) (korábbi 12/N-2) állami támogatás – Franciaország – A Dexiának nyújtott ideiglenes refinanszírozási garancia második meghosszabbítása, SA.34927 (12/C-2) (korábbi 12/N-2) állami támogatás – Luxemburg – A Dexiának nyújtott ideiglenes refinanszírozási garancia második meghosszabbítása – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 352/04 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 352/05 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. november 16. 55. évfolyam, C 352A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

2012/C 352 A/01 Felhívás a fellebbezési tanácsok elnöki posztja betöltésére (n/f) – VEXT/12/819/AD 14/PBoA
2012/C 352 A/02 A fellebbezési tanácsok két tagsági tisztségére kiírt álláshirdetés (n/f) – VEXT/12/820/AD11/BoA – tagok
2012. november 16. 55. évfolyam, C 352E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2012/C 352 E/01 A Tanács 10/2012/EU álláspontja első olvasatban az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
A Tanács által 2012. október 4-én elfogadott szöveg
2012/C 352 E/02 A Tanács 11/2012/EU álláspontja első olvasatban a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
A Tanács által 2012. október 4-én elfogadott szöveg
2012. november 17. 55. évfolyam, C 353
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 353/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 353/02 A Bizottság határozata (2012. november 15.) a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport felállításáról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 353/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6697 – O.W. Bunker/Bergen Bunkers)
2012/C 353/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6770 – American Securities/Metaldyne) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 353/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6779 – Barclays/Goldman Sachs/TPG/Gardman) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 353/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6715 – CNOOC/Nexen) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 353/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 353/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 353/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 353/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. november 17. 55. évfolyam, C 354
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 354/01 A Bizottság határozata (2012. november 15.) a Bizottság által a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet értelmében nem együttműködő harmadik országként azonosíthatónak tekintett harmadik országok értesítéséről
2012. november 17. 55. évfolyam, C 355
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 355/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 343., 2012.11.10.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 355/02 C-38/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EUMSZ 49. cikk — Adójogszabályok — Az adóilletőség áthelyezése — A vagyoni eszközök áthelyezése — Azonnali kilépési adó)
2012/C 355/03 C-43/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. szeptember 11-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias és társai kontra Ypourgos Perivallontos és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A 85/337/EGK, 92/43/EGK, 2000/60/EK és 2001/42/EK irányelvek — Közösségi vízpolitika — Folyószakasz elterelése — A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek létrehozására vonatkozó „határidő” fogalma)
2012/C 355/04 C-262/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Döhler Neuenkirchen GmbH kontra Hauptzollamt Oldenburg (Közösségi Vámkódex — 2913/92/EGK rendelet — A 204. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Aktív feldolgozási eljárás — Felfüggesztő eljárás — Vámtartozás keletkezése — A vámeljárás lezárásáról szóló igazolás határidőn belüli benyújtására vonatkozó kötelezettség nemteljesítése)
2012/C 355/05 C-28/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eurogate Distribution GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Közösségi Vámkódex — 2913/92/EGK rendelet — A 204. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Vámraktározási eljárás — Vámtartozás keletkezése kötelezettség elmulasztása miatt — Áru vámraktárból történő kivételére vonatkozó adatoknak a raktárnyilvántartásba történő késedelmes bejegyzése)
2012/C 355/06 C-36/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pioneer Hi Bred Italia Srl kontra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mezőgazdaság — Géntechnológiával módosított szervezetek — 2002/53/EK irányelv — A mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzéke — A közös jegyzékbe felvett, géntechnológiával módosított szervezetek — 1829/2003/EK rendelet — 20. cikk — Létező termékek — 2001/18/EK irányelv — 26a. cikk — A géntechnológiával módosított szervezetek nem szándékos előfordulásának az elkerülésére irányuló intézkedések — Olyan nemzeti intézkedések, amelyek megtiltják a közös jegyzékbe felvett és létező termékként engedélyezett, géntechnológiával módosított szervezetek termesztését a 2001/18/EK irányelv 26a. cikkén alapuló intézkedések elfogadásáig)
2012/C 355/07 C-150/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács 2012. szeptember 6-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/37/EK irányelv — Gépjárművek forgalmi engedélyei — Korábban más tagállamban nyilvántartásba vett járművek — Tulajdonosváltozás — Műszaki vizsgálat kötelezettsége — A megfelelőségi tanúsítvány bemutatásának követelménye — Más tagállamban elvégzett műszaki vizsgálat — Elismerés hiánya — Igazolások hiánya)
2012/C 355/08 C-190/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Oberster Gerichsthof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daniela Mühlleitner kontra Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi (Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben — Joghatóság fogyasztói szerződések esetén — 44/2001/EK rendelet — 15. cikk, (1) bekezdés, c) pont — E joghatóságnak a távértékesítési szerződésekre való esetleges korlátozása)
2012/C 355/09 C-273/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Baranya Megyei Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mecsek-Gabona Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Héa — 2006/112/EK irányelv — A 138. cikk (1) bekezdése — Az olyan Közösségen belüli ügylet adómentességének feltételei, amelyet a vevő azon kötelezettsége jellemez, hogy biztosítsa azon termék elszállítását, amellyel a felrakodás pillanatától tulajdonosként rendelkezik — Az eladó annak bizonyítására vonatkozó kötelezettsége, hogy a termék ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét — A vevő héa-azonosítószámának visszamenőleges hatállyal történő törlése)
2012/C 355/10 C-380/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Tribunal administratif (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SapA kontra Administration des contributions en matière d’impôts (Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — Adójogszabályok — Vagyonadó — A vagyonadó-csökkentés kedvezményének feltételei — A vagyonadó-alanyiság elvesztése a székhely más tagállamba való áthelyezése miatt — Korlátozás — Igazolás — Nyomós közérdekek)
2012/C 355/11 C-422/11. P. és C-423/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Lengyel Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezések — Hatályon kívül helyezés iránti kereset — A kereset elfogadhatatlansága — Az uniós bíróságok előtti képviselet — Ügyvéd — Függetlenség)
2012/C 355/12 C-278/12. PPU. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. július 19-i ítélete (a Raad van State (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A. Adil kontra Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 562/2006/EK rendelet — A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexe (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) — 20. és 21. cikk — A belső határokon történő ellenőrzés megszüntetése — Ellenőrzések a tagállamok területén — A határforgalom-ellenőrzéssel azonos hatású intézkedések — A személyazonosságnak, az állampolgárságnak és a tartózkodási jognak a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményben részes más államokkal közös szárazföldi határtól húzódó 20 kilométeres sávban határőrök és idegenrendészeti tisztviselők által történő ellenőrzését megengedő nemzeti szabályozás — A jogellenes tartózkodás elleni küzdelemre irányuló ellenőrzések — Bizonyos feltételeket és garanciákat tartalmazó szabályozás, különösen az ellenőrzések gyakoriságát és intenzitását illetően)
2012/C 355/13 C-373/12. sz. ügy: A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2012. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — G.I.C. Cash, a.s. kontra Marián Gunčaga
2012/C 355/14 C-392/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-514/10. sz., Fruit of the Loom, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. június 21-én hozott ítélete ellen a Fruit of the Loom, Inc. által 2012. augusztus 22-én benyújtott fellebbezés
2012/C 355/15 C-398/12. sz. ügy: A Tribunale di Fermo (Olaszország) által 2012. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — M elleni büntetőeljárás
2012/C 355/16 C-411/12. sz. ügy: 2012. szeptember 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2012/C 355/17 C-414/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-372/10. sz., Bolloré kontra Bizottság ügyben 2012. június 27-én hozott ítélete ellen a Bolloré által 2012. szeptember 13-án benyújtott fellebbezés
2012/C 355/18 C-421/12. sz. ügy: 2012. szeptember 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság
2012/C 355/19 C-423/12. sz. ügy: A Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Svédország) által 2012. szeptember17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Flora May Reyes kontra Migrationsverket
2012/C 355/20 C-427/12. sz. ügy: 2012. szeptember 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa
2012/C 355/21 C-432/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-334/10. sz., Leifheit AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. július 12-én hozott ítélete ellen a Leifheit AG által 2012. szeptember 24-én benyújtott fellebbezés
2012/C 355/22 C-433/12. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-27/12. sz., Marcuccio kontra Bíróság ügyben 2012. július 3-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2012. szeptember 26-án benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2012/C 355/23 T-343/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Shell Petroleum és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Közös irányítás — Bírságok — Súlyosító körülmények — Felbujtói és irányítói szerep — Visszaesés — A jogsértés időtartama — Védelemhez való jog — Korlátlan felülvizsgálat — A vállalkozás által a közigazgatási eljárás során tanúsított magatartás”)
2012/C 355/24 T-344/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Total kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama”)
2012/C 355/25 T-347/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Nynäs Petroleum és Nynas Belgium kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A közigazgatási eljárás során tanúsított együttműködés — Jelentős hozzáadott érték — Egyenlő bánásmód”)
2012/C 355/26 T-348/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Total Nederland kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértés folyamatos jellege — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama”)
2012/C 355/27 T-351/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Dura Vermeer Groep kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága”)
2012/C 355/28 T-352/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Dura Vermeer Infra kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Védelemhez való jog”)
2012/C 355/29 T-353/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Vermeer Infrastructuur kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Valamely megállapodás fennállása és minősítése — Versenykorlátozás — Az EK 81. cikk horizontális együttműködési megállapodásokra való alkalmazhatóságáról szóló iránymutatás — A bírságok összegének kiszámítása — A jogsértés súlya és időtartama — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog”)
2012/C 355/30 T-354/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — BAM NBM Wegenbouw és HBG Civiel kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Valamely megállapodás fennállása és minősítése — Versenykorlátozás — A horizontális együttműködési megállapodásokról szóló iránymutatás — Védelemhez való jog — Bírságok — A jogsértés időtartama”)
2012/C 355/31 T-355/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Koninklijke BAM Groep kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — A jogsértés időtartama”)
2012/C 355/32 T-356/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Koninklijke Volker Wessels Stevin kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — A jogsértő magatartás betudhatósága”)
2012/C 355/33 T-357/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Koninklijke Wegenbouw Stevin kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Megállapodás létezése és minősítése — Versenykorlátozás — Az EK 81. cikknek a horizontális együttműködési megállapodásokra való alkalmazhatóságáról szóló iránymutatás — Védelemhez való jog — Bírság — Súlyosító körülmények — Felbujtói és irányítói szerep — Az együttműködés hiánya — A Bizottság vizsgálati jogköre — Ügyvéd igénybevételének joga — Hatáskörrel való visszaélés — A bírságok összegének kiszámítása — A jogsértés időtartama — Korlátlan felülvizsgálat”)
2012/C 355/34 T-359/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Heijmans Infrastructuur kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bizonyítási teher — Bírságok — A jogsértés súlya — A jogsértő magatartás betudhatósága — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog”)
2012/C 355/35 T-360/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Heijmans kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága”)
2012/C 355/36 T-361/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Ballast Nedam kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Védelemhez való jog — Megsemmisítést kimondó ítélet harmadik személyekkel szembeni hatásai”)
2012/C 355/37 T-362/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Ballast Nedam Infra kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — A jogsértés bizonyítéka — A jogsértés súlya — A jogsértő magatartás betudhatósága — Védelemhez való jog — Új jogalapoknak az eljárás folyamán történő előterjesztése — Korlátlan felülvizsgálat”)
2012/C 355/38 T-370/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Kuwait Petroleum és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — A közigazgatási eljárás során tanúsított együttműködés — Jelentős hozzáadott érték — Egyenlő bánásmód — Védelemhez való jog”)
2012/C 355/39 T-82/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Guardian Industies és Guardian Europe kontra Európai Bizottság („Verseny — Kartellek — A síküveg EGT-n belüli piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése — A jogsértés bizonyítéka — Bírságkiszámítás — A kötött eladások kizárása — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — Enyhítő körülmények”)
2012/C 355/40 T-535/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Tuzzi fashion kontra OHIM — El Corte Inglés (Emidio Tucci) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Emidio Tucci közösségi ábrás védjegy bejelentése — A TUZZI korábbi nemzeti szóvédjegy és nemzetközi védjegy — A Tuzzi fashion GmbH korábbi cégnév — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (helyébe lépett a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — Indokolási kötelezettség — A 40/94 rendelet 73. cikke és 62. cikkének (2) bekezdése (helyükbe lépett a 207/2009 rendelet 75. cikke és 64. cikkének (2) bekezdése) — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 40/94 rendelet 74. cikke (helyébe lépett a 207/2009 rendelet 76. cikke) — A 40/94 rendelet 79. cikke (helyébe lépett a 207/2009 rendelet 83. cikke)”)
2012/C 355/41 T-139/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Francia Köztársaság kontra Bizottság („Állami támogatások — Gyümölcs- és zöldségágazat — A franciaországi gyümölcs- és zöldségpiac támogatását célzó »kampánytervek« — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az állami támogatás fogalma — Állami források — Egy közjogi szervezet és a termelői szervezetek önkéntes hozzájárulásai általi közös finanszírozás — A közigazgatási eljárásban fel nem hozott jogalap — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 355/42 T-243/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Fedecom kontra Bizottság („Állami támogatások — Gyümölcs- és zöldségágazat — A franciaországi gyümölcs- és zöldségpiac támogatását célzó »kampánytervek« — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az állami támogatás fogalma — Állami források — Egy közjogi szervezet és a termelői szervezetek önkéntes hozzájárulásai általi közös finanszírozás — A közigazgatási eljárásban előterjesztett ténybeli elemekkel ellentétes érvek — Működési támogatások — Jogos bizalom”)
2012/C 355/43 T-328/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Producteurs de Légumes de France kontra Bizottság („Állami támogatások — Gyümölcs- és zöldségágazat — A franciaországi gyümölcs- és zöldségpiac támogatását célzó »kampánytervek« — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Jogos bizalom — A visszatérítendő összegek hibás kiszámítása”)
2012/C 355/44 T-357/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Pucci International kontra OHIM — El Corte Inglés (Emidio Tucci) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Emidio Tucci közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az Emilio Pucci és EMILIO PUCCI korábbi közösségi ábrás védjegy és nemzeti szó- és ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)
2012/C 355/45 T-373/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — El Corte Inglés kontra OHIM — Pucci International (Emidio Tucci) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Emidio Tucci közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az Emilio Pucci és EMILIO PUCCI korábbi közösségi ábrás védjegy és nemzeti szó- és ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)
2012/C 355/46 T-387/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Applied Microengineering Ltd kontra Európai Bizottság („A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó ötödik keretprogram — A »Formation of a New Design House for MST« és az »Assessment of a New Anodic Bonder« projektekre vonatkozó szerződések — A kifizetett pénzügyi hozzájárulás egy részének visszafizetése — Végrehajtható határozat — A megtámadott határozatot az eljárás során módosító határozat — Kereset jogi alapja — A felhozott jogalapok jellege — Jogos bizalom — Indokolási kötelezettség — A gondos ügyintézés elve”)
2012/C 355/47 T-465/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 3-i ítélete — Jurašinović kontra Tanács („Dokumentumokhoz való hozzáférés — Az 1049/2001/EK rendelet — Az Európai Uniónak Horvátországban 1995. augusztus 1-jétőlaugusztus 31-éig jelen lévő megfigyelői által készített jelentésekhez való hozzáférés iránti kérelem — A hozzáférés megtagadása — A nemzetközi kapcsolatok védelmének veszélyeztetése — Korábbi nyilvánosságra hozatal”)
2012/C 355/48 T-39/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — El Corte Inglés kontra OHIM — Pucci International (PUCCI) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PUCCI közösségi szóvédjegy bejelentése — Az Emidio Tucci és E. TUCCI korábbi nemzeti ábrás és szóvédjegyek — Az Emidio Tucci korábbi közösségi ábrás védjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése és 15. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)
2012/C 355/49 T-63/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 3-i ítélete — Jurašinović kontra Tanács („Dokumentumokhoz való hozzáférés — Az 1049/2001/EK rendelet — A volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszékkel adott eljárás során váltott bizonyos dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem — A hozzáférés megtagadása — A nemzetközi kapcsolatok védelmének veszélyeztetése — A bírósági eljárás és a jogi vélemény védelmének veszélyeztetése”)
2012/C 355/50 T-160/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — J kontra Európai Parlament („Petíciós jog — Az Európai Parlamenthez intézett petíció — Intézkedés nélkül irattárba helyezésről szóló határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség — Az Európai Unió tevékenységi körén kívül eső petíció”)
2012/C 355/51 T-215/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 4-i ítélete — Görögország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Gyapot — Legszegényebbeknek nyújtott támogatás — Vidékfejlesztés — Az ellenőrzések hatékonysága — Arányosság”)
2012/C 355/52 T-257/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság (Állami támogatások — Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése — Kedvezményes kamatozású kölcsönök — A támogatásokat a közös piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszafizetését elrendelő határozat — Az ugyanazon eljárásra vonatkozóan hozott eredeti határozat Törvényszék általi megsemmisítését követően hozott határozat — Abszolút anyagi jogerő — Indokolási kötelezettség)
2012/C 355/53 T-303/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — Wam Industriale kontra Bizottság (Állami támogatások — Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése — Kedvezményes kamatozású kölcsönök — A támogatásokat a közös piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszafizetését elrendelő határozat — Az ugyanazon eljárásra vonatkozóan hozott eredeti határozat Törvényszék általi megsemmisítését követően hozott határozat — A Törvényszék ítéletének végrehajtása — Indokolási kötelezettség — Gondos ügyintézés elve — A Gondossági kötelezettség — Gondoskodási kötelezettség)
2012/C 355/54 T-312/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 2-i ítélete — ELE.SI.A kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó, az európai kutatási és innovációs térség megvalósításához hozzájáruló hatodik többéves keretprogramja (2002–2006) — Az »I — Way, Intelligent co — operative system in cars for road safety« projektre vonatkozó szerződés — A szerződés teljesítése — A kifizetett pénzügyi hozzájárulás visszatérítése iránti kérelem — Kártérítés — A teljes igényelt pénzügyi hozzájárulás kifizetésére irányuló és a visszatérítés iránti kérelmet vitató kereset — Viszontkereset”)
2012/C 355/55 T-584/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 3-i ítélete — Yilmaz kontra OHIM — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO közösségi ábrás védjegy bejelentése — A MATADOR korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — Az áruk hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2012/C 355/56 T-501/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 21-i végzése — TI Media Broadcasting és TI Media kontra Bizottság (Verseny — Összefonódás — A fizetős televíziózás olasz piaca — A valamely összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozathoz csatolt kötelezettségvállalásokat módosító határozat — A földfelszíni digitális televíziós frekvenciák elosztására vonatkozó pályázati eljárás A jogvita tárgyának megszűnése — Okafogyottság — Elfogadhatatlanság)
2012/C 355/57 T-52/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. szeptember 19-i végzése — Görögország kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — A görög mezőgazdasági biztosító szervezet (ELGA) által a 2008. és a 2009. évben folyósított kártalanítási támogatások — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszatéríttetését elrendelő határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris — Sürgősség — Az érdekek mérlegelése”)
2012/C 355/58 T-162/12. sz. ügy: 2012. szeptember 25-én benyújtott kereset — CW kontra Tanács
2012/C 355/59 T-363/12. sz. ügy: 2012. augusztus 8-án benyújtott kereset — Harper Hygienics konra OHIM — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)
2012/C 355/60 T-364/12. sz. ügy: 2012. augusztus 8-án benyújtott kereset — Harper Hygienics konra OHIM — Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)
2012/C 355/61 T-379/12. sz. ügy: 2012. augusztus 21-én benyújtott kereset — Electric Bike World kontra OHIM — Brunswick (LIFECYCLE)
2012/C 355/62 T-382/12. sz. ügy: 2012. augusztus 24-én benyújtott kereset — Kampol kontra OHIM — Colmo (Nobel)
2012/C 355/63 T-383/12. sz. ügy: 2012. augusztus 24-én benyújtott kereset — Ferienhäuser zum See kontra OHIM — Sunparks Groep (Sun Park Holidays)
2012/C 355/64 T-386/12. sz. ügy: 2012. augusztus 30-án benyújtott kereset — Elite Licensing kontra OHIM — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)
2012/C 355/65 T-390/12. sz. ügy: 2012. szeptember 5-én benyújtott kereset — Lifted Research és LRG Europe kontra OHIM — Fei Liangchen (Lr geans)
2012/C 355/66 T-391/12. sz. ügy: 2012. szeptember 5-én benyújtott kereset — Lidl Stiftung kontra OHIM — Unipapel Industria Comercio y Servicios (UNITED OFFICE)
2012/C 355/67 T-393/12. sz. ügy: 2012. szeptember 4-én benyújtott kereset — Tsujimoto kontra OHIM — Kenzo (KENZO)
2012/C 355/68 T-395/12. sz. ügy: 2012. szeptember 4-én benyújtott kereset — Fetim kontra OHIM — Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice)
2012/C 355/69 T-407/12. sz. ügy: 2012. szeptember 14-én benyújtott kereset — Ubee Interactive kontra OHIM — Augere Holdings (Netherlands) (Ubee Interactive)
2012/C 355/70 T-408/12. sz. ügy: 2012. szeptember 14-én benyújtott kereset — Ubee Interactive kontra OHIM — Augere Holdings (Netherlands) (ubee)
2012/C 355/71 T-410/12. sz. ügy: 2012. szeptember 6-án benyújtott kereset — Vitaminaqua/OHMI — Energy Brands (vitaminaqua)
2012/C 355/72 T-415/12. sz. ügy: 2012. szeptember 14-én benyújtott kereset — Xeda International és társai kontra Európai Bizottság
2012/C 355/73 T-416/12. sz. ügy: 2012. szeptember 20-án benyújtott kereset — HP Health Clubs Iberia kontra OHIM — Shiseido (ZENSATIONS)
2012/C 355/74 T-422/12. sz. ügy: 2012. szeptember 26-án benyújtott kereset — Kappa Filter Systems kontra OHIM (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)
2012/C 355/75 T-423/12. sz. ügy: 2012. szeptember 27-én benyújtott kereset — Skype kontra OHIM — British Sky Broadcasting és Sky IP International (skype)
2012/C 355/76 T-425/12. sz. ügy: 2012. szeptember 26-án benyújtott kereset — Sport Eybl & Sports Experts kontra OHIM — Elite Licensing (e)
2012/C 355/77 T-430/12. sz. ügy: 2012. október 2-án benyújtott kereset — Heinrich kontra OHIM — Bizottság (European Network Rapid Manufacturing)
2012/C 355/78 T-583/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 26-i végzése — Deutsche Telekom kontra OHIM — TeliaSonera Denmark (Magenta árnyalat)
2012/C 355/79 T-452/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i végzése — Western Digital és Western Digital Ireland kontra Bizottság
2012/C 355/80 T-484/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 14-i végzése — Skyhawke Technologies kontra OHIM — British Sky Broadcasting és Sky IP International (SKYCADDIE)
2012/C 355/81 T-60/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i végzése — Western Digital és Western Digital Ireland kontra Bizottság
2012/C 355/82 T-116/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i végzése — Tioxide Europe és társai kontra Tanács
2012/C 355/83 T-212/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i végzése — Ålands Industrihus kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 355/84 F-86/12. sz. ügy: 2012. augusztus 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 355/85 F-97/12. sz. ügy: 2012. szeptember 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012. november 20. 55. évfolyam, C 356
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 356/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6686 – Terex/GAZ/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 356/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 356/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6765 – Precision Castparts Corp./Titanium Metals Corporation)
2012/C 356/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6764 – JCDecaux/Russ AD/Russ Out Of Home) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 356/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. november 20. 55. évfolyam, C 357
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 357/01 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 357/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 357/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 357/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 357/05 Állami támogatás – Görögország – SA.34488 (2012/C) (ex 2012/NN) számú állami támogatás – Támogatás a Nea Proton Bank számára a Nea Proton Bank létrehozásával és tőkejuttatással, és hivatalos vizsgálat megindítása – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 357/06 Állami támogatás – Görögország – SA.34823 (2012/C) (korábbi 2012/NN) számú állami támogatás – az Alpha Bank feltőkésítése a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap (Hellenic Financial Stability Fund, HFSF) által – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!