7. évfolyam 2. szám 2012.01.10.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

Törvénytár

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Az építőipar, a biztonsági piac és a ruhaipar 2011 legnagyobb vesztesei

 Tavaly egész évben 20 300 céggel szemben indult felszámolási eljárás Magyarországon, ez 16,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és jóval több mint duplája annak, amit a válság előtti utolsó békeévben, 2007-ben jegyeztek fel a statisztikák. A végelszámolások bődületes ütemben növekedtek, mára ez az eljárástípus döntően a fizetésképtelenségi eljárások előrejelzőjévé vált.

 2011-ben 20 291 Magyarországon bejegyzett céggel szemben indítottak felszámolási eljárást a hitelezők. Ez 16,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban. „A válság második hulláma eleve kivéreztetett állapotban találta a magyar KKV-szektort, így egymás után három borzalmas negyedévet zártak a cégbíróságok” – mondja Csorbai Hajnalka, az Opten céginformációs szolgáltató stratégiai igazgatója. Jellemző adat, hogy míg az utolsó kilenc hónapban negyedévente átlagosan 5388 céggel szemben indult felszámolási eljárás, addig a korábban messze legrosszabbnak számító 2010-es második negyedévi érték is csak 4653 volt. „A magas értékek mellett sajnos a tendencia sem kedvező, hiszen az utolsó három negyedéven belül stabil emelkedés figyelhető meg, ami semmi jót nem vetít előre 2012-re” – mondja Csorbai Hajnalka. A szakértő szerint 2012-ben a felszámolások száma a 24 ezret is elérheti.

2011 kiugró értéket hozott a végelszámolások tekintetében is, miután az egy évvel korábbi 13 685 ilyen eljárással szemben tavaly már 22 958 végelszámolást, illetve kényszer-végelszámolást indítottak a tulajdonosok és a cégbíróságok.

A régebben nem is igazán ismert kényszer-végelszámolás tavaly meghatározó tényezővé lépett elő. Míg 2009-ben a végelszámolások 33, 2010-ben pedig 58 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, addig tavaly a végelszámolások 74 százalékát már nem maguk a tulajdonosok, hanem a cégbíróságok indították. A kényszer-végelszámolások megugrása mögött a társasági törvény és a számviteli törvény következetes alkalmazása húzódik meg, a legtöbb eljárás hátterében a mérleg leadásának elmulasztása áll. „Ez azt jelenti, hogy lényegében elhagyott cégekről mondja ki a cégbíróság, hogy nem működhetnek tovább. Nagyon meglepő ugyanakkor, hogy ezek közül milyen soknak van lejárt és már soha be nem hajtható adóssága, ami miatt a végelszámolás felszámolásba fordul” – mondja az Opten stratégiai igazgatója.

 

2011-ben az eddig is vesztesnek számító ágazatokban romlott leginkább a csődarány, vagyis a bedőlt cégeknek az ágazatban működő cégekhez viszonyított aránya. Az összes céget tekintve a csődarány 2011-ben 4 százalék volt, ami jelentős növekedés a 2010-es 3,4 százalékhoz képest, de vannak ennél sokkal nagyobb vesztesek is. A legnagyobb az épület- és egyéb építménykivitelezés. Az ezen a területen működő cégeknek tavaly csaknem 10, illetve 8,28 százaléka dőlt be. Az építőipar két szegmense közé ékelődik a biztonsági piac 9,22 százalékos csődaránnyal, majd a ruházati termékek gyártása következik 6,66 százalékkal. Rosszul ment a speciális szakképzést nyújtó intézményeknek is: itt a cégek 6,18 százalékával szemben indult fizetésképtelenségi eljárás.

Régiónként vizsgálva az ország gazdasági helyzetét azt láthatjuk, hogy a legnagyobb arányban az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon mennek tönkre a cégek: a csődátlag mindkét régióban jócskán 5 százalék fölött áll. Őket követi csaknem 5 százalékkal Közép-Dunántúl, de átlag fölötti a csődarányt mutat Dél- és Nyugat-Dunántúl is. Átlag alatti – 3,7, illetve 3,1 százalékos – csődarányt csak Dél-Alföldön és Közép-Magyarországon regisztrált az Opten, de az utóbbi, Budapestet és Pest megyét magában foglaló régiónak olyan nagy a súlya a működő cégek között, hogy ezzel alaposan lehúzta az országos átlagot.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 1. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 10
Felszámolás 310
Végelszámolás 466
Hivatalból való törlés 73

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 26
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 374

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 2714 db.

A héten 17237 cégnév, 6872 székhelycím és 1529 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 521373 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A Kft. megszűnése, az egyszemélyes Kft.

 

A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség (Gt. 165. § (1) bekezdés). Amennyiben a társaság jogutód nélkül megszűnik, akkor elsődlegesen a hitelezők igényeit kell kielégíteni, az ezt követően fennmaradó vagyonból a pótbefizetéseket kell visszatéríteni és a további részt kell a tagok között – a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában – törzsbetéteik arányában felosztani (Gt. 165. § (2) bekezdés). Ha a végelszámolás illetve a felszámolás elrendelésének időpontjában a törzstőke még nem került teljes egészében befizetésre, és a társaság tartozásainak kiegyenlítéséhez arra szükség van, a végelszámoló illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettségeket azonnal esedékessé tenni és azok teljesítését a tagoktól megkövetelni (Gt. 165. § (3) bekezdés).

Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökken a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként működik tovább. Amennyiben a társaság egy éven belül nem jelent be új tagot, akkor a korábbi társasági szerződését alapító okiratra kell módosítani (Gt. 166. § ). A társaságot egy tag is megalapíthatja, illetve egyszemélyes társaság létrejöhet úgy is, hogy valamennyi üzletrészt egy tag szerzi meg (Gt. 167. § (1) bekezdés). Az egyszemélyes társaságot alapító okirattal lehet megalapítani, amelynek tartalmára és alakszerűségére a társasági szerződésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (Gt. 167. § (2) bekezdés). Az egyszemélyes társaság alapítása esetén a cégbírósághoz történő bejelentés előtt a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani, a pénzbeli hozzájárulásból pedig legalább százezer forintot a cég javára be kell fizetni (Gt. 167. § (3) bekezdés).

A taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt. Határozatairól a társaság vezető tisztségviselőit írásban köteles tájékoztatni (Gt. 168. § (1) bekezdés). Ha az egyedüli tag természetes személy, az alapító okirat úgy is rendelkezhet, hogy a tag jogosult a társaság ügyvezetésére és képviseletére (Gt. 168. § (2) bekezdés). Az egyszemélyes társaság és tagja közötti szerződés kizárólag közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában érvényes (Gt. 168. § (3) bekezdés). Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg (Gt. 169. § (1) bekezdés). Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal bővül, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani (Gt. 169. § (3) bekezdés).

A fenti szabályokon túlmenően az egyszemélyes társaságra a többszemélyes társaságokra irányadó szabályokat kell alkalmazni (Gt. 170. §)

 

Magyar Közlöny 1-2/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

1/2012. január 3.

 

 

1/2012. (I. 3.) MNB rendelet

A kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

 2012.01.04.

1/2012. (I. 3.) NMHH rendelet

Egyes azonosítógazdálkodással összefüggő NMHH rendeletek módosításáról

 2012.02.01.

1/2012. (I. 3.) BM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról

 2012.01.11.

1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról

 2012.01.11.

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet

Egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.01.04.

3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.01.04.

1/2012. (I. 3.) . határozat

Az Alkotmánybíróság ügyrendje

 2012.01.04.

2/2012. január 6.    
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről

2012.07.01.

2012. évi II. törvény

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2012.04.15.

1/2012. (I. 6.) KE határozat

Rektori megbízásról

2012.01.06.

2/2012. (I. 6.) KE határozat

Rektori megbízásról

2012.01.06.

3/2012. (I. 6.) KE határozat

Katonai bírói felmentésről

2012.01.06.

4/2012. (I. 6.) KE határozat

Bírói felmentésről

2012.01.06.

5/2012. (I. 6.) KE határozat

Bírói felmentésről

2012.01.06.

6/2012. (I. 6.) KE határozat

Bírák kinevezéséről

2012.01.06.

7/2012. (I. 6.) KE határozat

Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről

2012.01.06.

8/2012. (I. 6.) KE határozat

Tűzoltó dandártábornoki kinevezésről

2012.01.06.

9/2012. (I. 6.) KE határozat

Tűzoltó dandártábornoki kinevezésről

2012.01.06.

10/2012. (I. 6.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2012.01.06.

11/2012. (I. 6.) KE határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésről

2012.01.06.

12/2012. (I. 6.) KE határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésről

2012.01.06.

13/2012. (I. 6.) KE határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésről

2012.01.06.

14/2012. (I. 6.) KE határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésről

2012.01.06.

15/2012. (I. 6.) KE határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésről

2012.01.06.

16/2012. (I. 6.) KE határozat

Szolgálati viszony megszűnéséről

2012.01.06.

17/2012. (I. 6.) KE határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésről

2012.01.06.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. január 4. 55. évfolyam, L 1

 

Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1/2012/EU (2012. január 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2012. január 5. 55. évfolyam, L 2

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 3/2012/EU (2012. január 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 4/2012/EU (2012. január 4.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/1/EU (2011. december 19.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/2/EU (2011. december 19.) határozata a Régiók Bizottsága egy dán tagjának kinevezéséről
2012. január 6. 55. évfolyam, L 3

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 5/2012/EU (2011. december 19.) rendelete a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról
A Bizottság 6/2012/EU (2012. január 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2012. január 7. 55. évfolyam, L 4

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 7/2012/EU (2012. január 5.) végrehajtási rendelete a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 8/2012/EU (2012. január 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 9/2012/EU (2012. január 6.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
A Bizottság 10/2012/EU (2012. január 6.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2012. január 2. és 3. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2012. év január havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/1/EU (2012. január 6.) végrehajtási irányelve a 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az Oryza sativa terményére vonatkozó feltételek módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/3/EU (2011. december 13.) határozata a rugalmassági eszköz igénybevételéről
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/4/EU (2011. december 13.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Portugália „EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/5/EU (2011. december 13.) határozata a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának érdekében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/6/EU (2011. december 13.) határozata az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/7/EU (2011. december 13.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Olaszország épületek építésére vonatkozó, „EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol” referenciaszámú kérelme)
A Tanács 2012/8/EU (2011. december 14.) határozata a Kereskedelmi Világszervezet miniszteri konferenciáján belül a legkevésbé fejlett országok szolgáltatásainak és szolgáltatóinak biztosítandó preferenciális elbánás érdekében történő mentességmegadásra irányuló kérelem tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 4. számú előírásának 2010. évi módosítása Egységes rendelkezések a gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító berendezéseinek jóváhagyásáról
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) 23. számú előírásának 2010. évi módosítása Egységes rendelkezések a gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák jóváhagyásáról
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ–EGB) 38. számú előírásának 2010. évi módosítása Egységes rendelkezések gépjárművek és pótkocsik hátsó ködlámpáinak jóváhagyásáról
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 77. sz. előírásának 2010. évi módosítása Egységes rendelkezések gépjárművek parkolólámpáinak jóváhagyására vonatkozóan
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 87. számú előírásának 2010. évi módosítása Egységes rendelkezések gépjárművek nappali menetjelző lámpáinak jóváhagyásáról
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 89. sz. előírásának 2008. és 2010. évi módosítása Egységes előírások a következők jóváhagyásához: I. Járművek, a legnagyobb sebesség korlátozása vagy a beállítható sebességkorlátozási funkció tekintetében – II. Járművek, a jóváhagyott típusú sebességkorlátozó készülékek vagy beállítható sebességkorlátozó készülékek beszerelése tekintetében – III. Sebességkorlátozó készülékek vagy beállítható sebességkorlátozó készülékek
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 91. számú előírásának 2010. évi módosítása Egységes rendelkezések a gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák jóváhagyásáról
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 105. számú előírásának 2010. évi módosítása Egységes rendelkezések a veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek sajátos szerkezeti jellemzőik tekintetében történő jóváhagyásáról
2012. január 7. 55. évfolyam, L 5

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 2/2012/EU (2012. január 4.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból és Tajvanból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kivetéséről
2012. január 10. 55. évfolyam, L 6

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

   
A Tanács 2012/15/EU (2011. december 20.) határozata az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 2011/491/EU tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 11/2012/EU (2012. január 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/16/EU (2011. december 21.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Franciaország „EGF/2009/019 FR/Renault” referenciaszámú kérelme)
A Tanács 2012/17/EU (2011. december 14.) határozata az Orosz Föderáció Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozásáról a WTO megfelelő szerveiben az Európai Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról
A Tanács 2012/18/EU (2011. december 14.) határozata az Európai Unió által a Szamoa Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozása tekintetében a WTO miniszteri konferenciáján belül képviselendő álláspontjának meghatározásáról
A Tanács 2012/19/EU (2011. december 16.) határozata a Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozatnak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról
A Bizottság 2012/20/EU (2012. január 6.) határozata az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint a Bizottság munkáját segítő nemzetiszámla-szakértőkre vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról (az értesítés a C(2011) 9973. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2011. október 20-i 2011/698/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz (  HL L 276., 2011.10.21.)
Helyesbítés az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2011. október 20-i 1049/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 276., 2011.10.21.)
2012. január 4. 55. évfolyam, C 1
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 1/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 1/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 1/03 A Bizottság közleménye a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 1/04 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 1/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. január 5. 55. évfolyam, C 2
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 2/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 2/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 2/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6412 – Evraz/Alrosa/Mining and Metallurgical Company Timir JV)
2012/C 2/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 2/05 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 1,00 % 2012. január 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2012. január 6. 55. évfolyam, C 3
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 3/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6421 – Daimler/Europcar/car2go Europe JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 3/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 3/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 3/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 3/05 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 3/06 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó citromsav Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: egyéni dömpingellenes vámtétel fizetésére kötelezett vállalat címváltozása
2012/C 3/07 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó citromsav behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalásokról: vállalat címváltozása
2012. január 6. 55. évfolyam, C 4
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 4/01 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 4/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 4/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 4/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 4/05 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012. január 7. 55. évfolyam, C 5
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Tanács

2012/C 5/01 A Tanács állásfoglalása (2011. december 13.) a vámügyi bűnüldözési együttműködés jövőjéről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 5/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Europol

2012/C 5/03 Az Europol Igazgatótanácsa – Eljárási szabályzat
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 5/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 5/05 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 5/06 Értesítés a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikkében említett jegyzékébe felvett személyek és jogalanyok számára, a 7/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében
 

Helyesbítések

2012/C 5/07 Helyesbítés az állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (  HL C 377., 2011.12.23.)
2012. január 7. 55. évfolyam, C 6
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 6/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 370., 2011.12.17.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 6/02 C-402/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-488/09. sz., Jager & Polacek GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. május 12-én hozott ítélete ellen a Jager & Polacek GmbH által 2011. július 28-án benyújtott fellebbezés
2012/C 6/03 C-478/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-348/11. sz., Gbagbo kontra Tanács ügyben 2011. július 13-án hozott végzése ellen Laurent Gbagbo által 2011. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés
2012/C 6/04 C-479/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-349/11. sz., Koné kontra Tanács ügyben 2011. július 13-án hozott végzése ellen Katinan Justin Koné által 2011. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés
2012/C 6/05 C-480/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-350/11. sz., Boni-Claverie kontra Tanács ügyben 2011. július 13-án hozott végzése ellen Akissi Danièle Boni-Claverie által 2011. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés
2012/C 6/06 C-481/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-351/11. sz., Djédjé kontra Tanács ügyben 2011. július 13-án hozott végzése ellen Alcide Djédjé által 2011. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés
2012/C 6/07 C-482/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-352/11. sz., N’Guessan kontra Tanács ügyben 2011. július 13-án hozott végzése ellen Affi Pascal N’Guessan által 2011. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés
2012/C 6/08 C-525/11. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SIA „Mednis” kontra Valsts ieņēmumu dienests
2012/C 6/09 C-527/11. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SIA „Ablessio” kontra Valsts ieņēmumu dienests
 

Törvényszék

2012/C 6/10 T-51/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — Fardem Packaging kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikkének megsértését megállapító határozat — Bírságok — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények — A közigazgatási eljárás során történő együttműködés”)
2012/C 6/11 T-54/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — Kendrion kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Gazdasági egység — Egyetemleges felelősség — Arányosság — Egyenlő bánásmód — Bírságok — A forgalom 10 %-ában megállapított felső határ — Tényleges teherviselő képesség”)
2012/C 6/12 T-55/06. és T-66/06. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — RKW és JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — Bírságkiszabási iránymutatás — A forgalom 10 %-ában megállapított felső határ — Végrehajtás — Jogszerűség — Arányosság — Egyenlő bánásmód — Egységes és folytatólagos jogsértés — Enyhítő körülmények — Kizárólag passzív szerep — Indokolási kötelezettség — Jogsértő magatartás betudhatósága”)
2012/C 6/13 T-59/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — Low & Bonar és Bonar Technical Fabrics kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Egységes és folytatólagos jogsértés — Bírságok — Enyhítő körülmények — Passzív szerep — Arányosság — Egyenlő bánásmód — Korlátlan felülvizsgálat”)
2012/C 6/14 T-68/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — Stempher és Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az ipari műanyag zsákok ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — Elévülés — A jogsértés bizonyítéka”)
2012/C 6/15 T-72/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — Groupe Gascogne kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A forgalom 10 %-ában megállapított felső határ — Arányosság”)
2012/C 6/16 T-76/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — ASPLA kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk (1) bekezdésének megsértését megállapító határozat — Egyedi információk cseréje — Az árak és az eladási mennyiségek földrajzi övezetek szerint történő rögzítése — Az ügyfelek elosztása — Ajánlati felhívásokra történő összehangolt ajánlattétel — Egységes és folytatólagos jogsértés — A szankcióval fenyegetett magatartások terjedelme — A termékpiac és a földrajzi piac behatárolása — Bírságkiszabási iránymutatás — Az egyenlő bánásmód és az arányosság elve — Súlyosító és enyhítő körülmények — A forgalom 10 %-ában megállapított felső határ”)
2012/C 6/17 T-78/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — Álvarez kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk (1) bekezdésének megsértését megállapító határozat — A vállalkozás fogalma — A jogsértő magatartás betudhatósága — Ártatlanság vélelme”)
2012/C 6/18 T-79/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — Sachsa Verpackung kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Árrögzítés — Eladási mennyiségek földrajzi övezetek szerint történő felosztása — Az ügyfelek elosztása — Egyedi információk cseréje — A jogsértés bizonyítéka — A jogsértés időtartama — Bírságok — A jogsértés súlya — Arányosság — Enyhítő körülmények — Követő szerep”)
2012/C 6/19 T-308/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — Buffalo Milke Automotive Polishing Products kontra OHIM — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products közösségi ábrás védjegy bejelentése — A BÚFALO korábbi nemzeti ábrás védjegy — A bizonyítékokra első alkalommal a fellebbezési tanács előtt történő hivatkozás — A 40/94/EK rendelet 74. cikke (2) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 76. cikke (2) bekezdése) által biztosított mérlegelési jogkör — A korábbi védjegy tényleges használata — A 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése (jelenleg a 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése)”)
2012/C 6/20 T-484/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — McLoughney kontra OHIM — Kern (Powerball) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Powerball közösségi szóvédjegy bejelentése — A POWERBALL nem lajstromozott korábbi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) és (4) bekezdése”)
2012/C 6/21 T-170/10. és T-340/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2011. november 15-i ítélete — CTG Luxembourg PSF kontra Bíróság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Számítástechnikai rendszerek felhasználóinak nyújtott támogatási szolgáltatások — Az ajánlat elutasítása elkésettség miatt — A szerződés más ajánlattevő részére történő odaítélése — Megsemmisítés iránti kereset — Szerződésen kívüli felelősség”)
2012/C 6/22 T-276/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 15-i ítélete — El Coto De Rioja kontra OHIM — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A COTO DE GOMARIZ közösségi ábrás védjegy — A COTO DE IMAZ és EL COTO korábbi közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 6/23 T-323/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — Chabou kontra OHIM — Chalou (CHABOU) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CHABOU közösségi szóvédjegy bejelentése — A Chalou korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — A lajstromozás megtagadása — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 12. cikkének a) pontja”)
2012/C 6/24 T-363/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 15-i ítélete — Abbott Laboratories kontra OHIM (RESTORE) („Közösségi védjegy — A RESTORE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A meghallgatáshoz való jog megsértése — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikkének első és második mondata”)
2012/C 6/25 T-434/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 15-i ítélete — Hrbek kontra OHIM — Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az alpine korábbi közösségi ábrás védjegy — Hatáskörrel való visszaélés — A 207/2009/EK rendelet 65. cikkének (2) bekezdése — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 6/26 T-500/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — Dorma kontra OHIM — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A »doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS« közösségi ábrás védjegy bejelentése — A DORMA korábbi nemzeti és nemzetközi szó-, illetve ábrás védjegyek — A korábbi védjegyek jóhírnevét igazoló, a fellebbezési tanács előtti eljárás során benyújtott új iratok — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 6/27 T-58/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 15-i ítélete — Nolin kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A személyzeti szabályzat 29. cikke alapján történő előléptetést követően az előmeneteli és elsőbbségi pontok törlése — Jogalap — Az aktus kibocsátójának hatásköre — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve”)
2012/C 6/28 T-25/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 8-i végzése — BASF Schweiz és BASF Lampertheim kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Az ónszabályozók és az ESBO/észter hőszabályozók piaca — Az EK 81. cikk EGT — Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — A határozat visszavonása — A jogvita tárgytalanná válása — Okafogyottság)
2012/C 6/29 T-43/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 8-i végzése — Elementis és társai kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Az ónszabályozók és az ESBO/észter hőszabályozók piaca — Az EK 81. cikk EGT — Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — A határozat visszavonása — A jogvita tárgytalanná válása — Okafogyottság)
2012/C 6/30 T-120/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 9-i végzése — ClientEarth és társai kontra Bizottság („Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A hozzáférés hallgatólagos megtagadása — Az eljáráshoz fűződő érdek — A kereset benyújtását követően elfogadott kifejezett határozat — A kereseti kérelmek módosításának megtagadása — Okafogyottság”)
2012/C 6/31 T-449/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 9-i végzése — ClientEarth és társai kontra Bizottság („Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A hozzáférés hallgatólagos megtagadása — Az eljáráshoz fűződő érdek — A kereset benyújtását követően elfogadott kifejezett határozat — Okafogyottság”)
2012/C 6/32 T-243/11. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 9-i végzése — Glaxo Group kontra OHIM — Farmodiética (ADVANCE) („Közösségi védjegy — A felperes olyan ügyvéd általi képviselete, aki nem rendelkezik harmadik személy jogállásával — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 6/33 T-544/11. sz. ügy: 2011. október 12-én benyújtott kereset — Spectrum Brands (UK) kontra OHIM — Philips (STEAM GLIDE)
2012/C 6/34 T-548/11. sz. ügy: 2011. október 19-én benyújtott kereset — MIP Metro kontra OHIM — Real Seguros (real,- QUALITY)
2012/C 6/35 T-549/11. sz. ügy: 2011. október 19-én benyújtott kereset — MIP Metro kontra OHIM — Real Seguros (real,- BIO)
2012/C 6/36 T-552/11. sz. ügy: 2011. október 24-én benyújtott kereset — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro
2012/C 6/37 T-553/11. sz. ügy: 2011. október 14-én benyújtott kereset — European Dynamics Luxembourg kontra EKB
2012/C 6/38 T-555/11. sz. ügy: 2011. október 26-án benyújtott kereset — tesa kontra OHIM — Superquimica (tesa TACK)
2012/C 6/39 T-556/11. sz. ügy: 2011. október 21-én benyújtott kereset — European Dynamics Luxembourg és társai kontra OHIM
2012/C 6/40 T-561/11. sz. ügy: 2011. október 31-én benyújtott kereset — Nycomed kontra OHIM — Bayer Consumer Care (ALEVIAN DUO)
2012/C 6/41 T-569/11. sz. ügy: 2011. november 4-én benyújtott kereset — Gitana kontra OHIM — Rosenruist (GITANA)
2012/C 6/42 T-574/11. sz. ügy: 2011. október 31-én benyújtott kereset — Unipol Banca kontra OHIM — Union Investment Privatfonds (unicard)
2012/C 6/43 T-579/11. sz. ügy: 2011. november 11-én benyújtott kereset –Akhras kontra Tanács
2012/C 6/44 T-287/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 8-i végzése — Unilever España és Unilever kontra OHIM — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 6/45 F-101/11. sz. ügy: 2011. október 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2012/C 6/46 F-103/11. sz. ügy: 2011. október 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Beruházási Bank
2012/C 6/47 F-105/11. sz. ügy: 2011. október 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 6/48 F-109/11. sz. ügy: 2011. október 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 6/49 F-110/11. sz. ügy: 2011. október 24-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság
2012/C 6/50 F-111/11. sz. ügy: 2011. október 24-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság
2012/C 6/51 F-112/11. sz. ügy: 2011. október 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 6/52 F-114/11. sz. ügy: 2011. október 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2012/C 6/53 F-115/11. sz. ügy: 2011. október 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Beruházási Bank
2012. január 10. 55. évfolyam, C 7
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 7/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 7/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 7/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 7/04 Pályázati felhívás a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) területén a 2007–2013. időszakban nyújtható támogatásokra vonatkozó 2011. évi éves munkaprogram alapján (A Bizottság C(2011) 1772 határozata, a C(2011) 9531 bizottsági határozattal módosított változatában)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 7/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6422 – Tokyo Gas/Siemens/Tessenderlo Chemie/International Power/GDF Suez/T-Power JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 7/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6411 – Advent/Maxam)
2012/C 7/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6450 – EDF/ERSA) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. január 10. 55. évfolyam, C 7E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. szeptember 12–15-i ülések

2012/C 7 E/01 2011. szeptember 12-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 7 E/02 2011. szeptember 13-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 7 E/03 2011. szeptember 14-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 7 E/04 2011. szeptember 15-i ülés jegyzőkönyve

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 61 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!